Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

KLIMAATDRAMMERS TIMMEREN SCHIEDAM DICHT

SCHIEDAM- Met ingang van 2021 wordt er bij de gemeente Schiedam een procesmanager Klimaat & Energietransitie aangesteld. Dit vanwege het toegenomen aantal taken om op alle dossiers een klimaatstempel te kunnen drukken. Standaard wordt een kopje ‘Duurzaamheid’ toegevoegd aan alle collegevoorstellen. Zo dient er bij elke voorstel nagedacht te worden in welke mate betreffend voorstel bijdraagt aan de verduurzaming van Schiedam.

Bij het aantreden van het huidige stadsbestuur waarschuwde de OuderenPartij Schiedam (OPS) al direct voor de duurzaamheidsambities van het college. Volgens de OPS zijn de plannen onhaalbaar, maar gaat het de gewone Schiedammer wel bakken geld kosten. Wijlen Andreas Rose (LOS) zag een aaneenschakeling van GroenLinks-beleid in het collegeprogramma.

Inwoners van Schiedam worden inmiddels al onderwezen over duurzaamheid via Natuur en Milieueducatie (NME). Niet alleen onder schooltijd, maar ook daarbuiten en voor meer doelgroepen dan alleen kinderen. Ook inwoners van wijken waarbij aardgas in de ban gaat worden onderricht. Dit alles is het gevolg van het instemmen van de vorige gemeenteraad met het programma Duurzaamheid (mei 2016).

BENG
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie
In november 2018 zijn in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de financiering daarvan. In het bestuursakkoord is ook herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s de opgaven eind 2020 in beeld hebben gebracht. Voor de gemeente Schiedam is dit geland in het Klimaatadaptatieplan (2019).

Convenant klimaatadaptief bouwen
Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Schiedam is een van de ondertekenaars van dit convenant.

Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam
In het Energierapport 2011 van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie werd windenergie als een van de belangrijkste hernieuwbare energieopties voor Nederland genoemd en in de ‘Nota Wervelender’ werd het belang onderschreven van windenergie voor onze duurzame energievoorziening. Om dit belang te vertalen naar een uitvoeringsstrategie voor onze regio is in 2012 het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam ondertekend, waaronder door Schiedam. In dit convenant is de doelstelling vastgelegd om in 2025, 150 megawatt (MW) windenergie te realiseren in onze regio.

Klimaatakkoord
Nederland heeft de internationale afspraken gemaakt in Parijs doorvertaald naar het Klimaatakkoord. De belangrijkste doelstelling is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Vijf verschillende klimaattafels hebben afspraken gemaakt hoe zij in hun sector bijdragen aan dit doel. De verschillende klimaattafels zijn de volgende: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit.

Parijsakkoord
In het Parijsakkoord is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Deze maatregelen zijn bedoeld om klimaatverandering te beperken.

Programma Duurzame Mobiliteit
In het programma duurzame mobiliteit heeft de gemeente Schiedam binnen de MRDH regio afgesproken om in 2025 een 30% lagere CO₂-uitstoot door verkeer te bereiken (ten opzichte van 2015).

Regionale Energie Strategie (RES)
De RES 1.0 is een eerste aanzet om vraag en aanbod betreft elektriciteit, warmte en brandstoffen op regionaal niveau in kaart te brengen. De RES is een afspraak uit het Klimaatakkoord en focust op de vraag waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Ook verkent de RES welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De RES 1.0 moet elke regio op 1 juli 2021 inleveren.

Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “KLIMAATDRAMMERS TIMMEREN SCHIEDAM DICHT

  1. Er wordt behoorlijk wat belasting betaald over energie. Als gemeentes en overheden zo door blijven gaan gooien ze hun eigen ruiten in, minder energieverbruik=lagere factuur dus minder belastinginkomsten om de linkse hobbie’s te blijven financiëren. Een ondernemer slacht toch nooit de kip die gouden eieren legt? Onze bestuurders dus wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *