Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN OVER STROOMOPWAARTS VIA U-BOCHT BIJ WETHOUDER SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts heeft zich deze week gebogen over de reeks vragen van de OuderenPartij Schiedam (OPS). De OPS had zich vorige maand al gewend tot het dagelijks bestuur van het participatiebedrijf, maar kreeg daar te horen dat men geen verantwoordingsplicht heeft richting de politiek. De vragen zijn doorgeschoven naar het algemeen bestuur.

De OPS hoopt via het bestuur van Stroomopwaarts alsnog duidelijk te krijgen hoe het zit met onder meer de inhuur van extern personeel, het ziekteverzuim en het personeelsverloop bij de organisatie. Het gemeentebestuur van Schiedam kon hierover geen cijfers verstekken, dus heeft de OPS begin mei om deze gegevens gevraagd bij het bestuur van Stroomopwaarts.

De speurtocht naar gegevens heeft eerder al een schriftelijke reprimande opgeleverd van de voorzitten van het algemeen bestuur. De Schiedamse wethouder Marcel Bregman (D66) liet samen met zijn Vlaardingse collega Bart de Leede (GroenLinks) weten: ‘Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts heeft geconstateerd dat er sprake is en een respectloze en onwenselijke benadering die het Dagelijks Bestuur niet acceptabel acht en waar het Dagelijks bestuur in haar rol als werkgever van alle medewerkers van Stroomopwaarts uitdrukkelijk stelling tegen neemt.’
De wethouders deden vervolgens een beroep op de leden van de gemeenteraden om hun verantwoordelijkheid naar de Gemeenschappelijke Regeling op de juiste wijze in te vullen.’ Raadsleden dienen zich’, volgens de wethouders, te richten tot politiek verantwoordelijken en niet tot individuele medewerkers. ‘Dit is een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat’, aldus de twee wethouders.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

5 reacties op “VRAGEN OVER STROOMOPWAARTS VIA U-BOCHT BIJ WETHOUDER SCHIEDAM

 1. EN vragen over onder meer de salarisverhoging (over 2018 in totaal 187.058,51 euro, inclusief betaalde nevenfuncties) en stapeling van functies door de directeur van Stroomopwaarts.

  1. Wie oh wie kan mij helpen aan een link naar of via de redactie van dit medium aan een kopie van de businesscase van Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Vrijwel alles is online te vinden behalve deze businesscase van een notabene publieke rechtspersoon waarvan in principe met de AVG alles openbaar dient te zijn, dus ook eventuele overeenkomsten met zogenaamde ‘sociale ondernemers’ die zich vooraf dienen te beseffen dat een en ander openbaar kan worden en eigenlijk gewoon hoort te zijn zonder verzoek daartoe aan de publieke rechtspersoon waarmee zaken worden gedaan.

 2. Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is wat men noemt een ‘publieke rechtspersoon’, waarbij via de wethouders die het Algemeen Bestuur vormen een getrapte veranwoordinsplicht geldt ten aanzien van de MVS-gemeenteraadsleden die in een democratische rechtsstaat nog altijd de volksvertegenwoordigers zijn.

  Elke private rechtshandeling van een bestuursorgaan dient te zijn voorafgegaan door een gemotiveerd bestuursbesluit, en ook aan de oprichting van het participatiebedrijf is een gemotiveerd besluit voorafgegaan waarmee de gemeenteraden hebben ingesteld. Voorwaarde was daarbij dat de wethouders, tevens leden van het Algemeen Bestuur van het participatiebedrijf zouden voldoen aan hun wettelijke informatieplicht in de meest ruime zin. Weigeren de wethouders tevens Algemeen Bestuur van het participatiebedrijf vervolgens de overeenkomst naar burgerlijk recht na te komen, dan rest na het doorlopen van enige formaliteiten nog slechts de gang naar de burgerlijke rechter.

  Een andere optie is intrekking van de instemming/toestemming door de MVS-gemeenteraden en intrekking dan wel vernietiging van het eertijdse oprichtingsbesluit strekkende tot Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, temeer nu steeds duidelijker wordt dat deze gemeenteraden opzettelijk een rad voor ogen is gedraaid en het besluit dus onrechtmatig tot stand is gekomen…

  Daarenboven dien ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen er behalve een functionerend Algemeen Bestuur ook een functionerend Dagelijks Bestuur te zijn dat in de praktijk blijkt te zijn opgeheven. Het dagelijks bestuur van een Openbaar Lichaam dat Stroomopwaarts MVS behalve publiek bedrijf ook nog is, is een bestuur van geheel andere orde dan het bestuur van het participatiebedrijf dat wordt uitgeoefend door directeur Curfs.

  Wie onderstaand stukje nu nog eens naleest merkt aanstonds op dat aangever en oud-wethouder Cees Oosterom ook hier welbewust de kluit moet hebben belazerd door te suggereren dat Desiree Curfs als directeur en verantwoordelijk in privaatrechtelijke zin van de rechtspersoon annex participatiebedrijf, tevens in bestuursrechtelijke zin tot het ‘bestuur in algemene zin’ van het Openbaar Lichaam zou zijn, hetgeen wettelijk tot de onmogelijkheden behoort.

  WATERWEG ACTUEEL
  STROOMOPWAARTS STOPT MET GEMEENTESECRETARISSEN
  4 december 2017
  geen reacties

  ‘VLAARDINGEN- Stroomopwaarts kan zonder de gemeentesecretarissen in het bestuur. Ze zijn niet meer nodig nu het participatiebedrijf in rustiger vaarwater is gekomen. Dat laat de Vlaardingse wethouder Cees Oosterom (CDA) weten.

  Participatiebedrijf Stroomopwaarts is het gevolg van het samengaan van verschillende diensten bij de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. “Toen we Stroomopwaarts begon hadden we uiteindelijk drie bedrijven. Drie sociale diensten en drie sociale werkvoorzieningen”, zegt Oosterom. “Dat moest in elkaar gevlochten worden. En daarom hebben wij gezegd we willen graag die gemeentesecretarissen, want die zijn de hoogste ambtenaren en die kunnen aansturen.”

  Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts blijft bestaan uit drie wethouders, per gemeente één, en een directeur. Oosterom: “En daar kunnen we goed zaken mee doen.” ‘

  Dat constante gedraai naar burgers, bedrijfsleven en volksvertegenwoordiging toe waarbij steeds in het middel moet blijven wat of wie Stroomopwaarts MVS en haar medewerkers nu wel of niet zijn, waarbij eigenlijk alleen de boekhouding enig licht op de zaak kan werpen, is louter ingegeven door het strafbaar opzet bij de voorgenomen participatiezwendel in de meest ruime zin.

  Tweede Boek. Misdrijven
  Titel XXV. Bedrog
  Artikel 326
  1.
  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 3. Dat hele Stroomopwaarts MVS is zo ingericht dat rechts- of natuurlijke personen vooraf NIET mogen weten of men met de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS in privaatrechtelijke zin van doen heeft, of dat hij/zij met het Openbaar Lichaam in de hoedanigheid van verlengd bestuursorgaan te maken heeft dat hooguit in mandaat in bezwaarprocedures kan optreden en dus nooit als zelfstandig bestuursorgaan.

  Met de WMO 2015, Participatiewet en Jeugdwet is de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing verklaard waarmee de bestuurlijke ‘vertikale’ maatwerkbeschikking waartegen de belanghebben de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep openstond, vervangen door de ‘horizontale’ en privaatrechtelijke overeenkomst aan de keukentafel met de gemeente of haar daartoe gemachtigde prtivate partij, in de meeste gevallen Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, de rechtspersoon die vanwege het gezamenlijke oprichtingsbesluit ondeelbaar is.

  Verder is rechtspersoon Stroomopwaarts MVS daarbij onder verwijzing naar de Gemeentewet ook nog apart van volmacht voorzien om namens elke MVS-burgemeester (dus niet het college van b&w) de afzonderlijke MVS-gemeente in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit betekent dat tussen de burger van Vlaardingen die zich door Stroomopwaarts MVS namens zichzelf of namens de burgemeester van Schiedam gedwongen zag aan de keukentafel te verschijnen, vanwege die uitnodiging een rechtsbetrekking is gevestigd tussen haar en de gemeente Schiedam, tevens aandeelhouder in rechtspersoon Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.

  Stroomopwaarts MVS treedt bij uitnodiging tot gesprek aan de keukentafel dus uitsluitend in privaatrechtelijke zin op. Daarbij vertegenwoordigd dus het of zichzelf, of handelt het bij volmacht van de burgemeester die deze laatste van rechtswege toekomt. Een volmacht van enig MVS-college van burgemeester en wethouders aan een rechtspersoon bestaat in werkelijheid dus niet! Dit betekent dat rechtspersoon Stroomopwaarts MVS met de ondertekening van haar uitnodigingen strekkende tot overeenkomst aan de keukentafel ‘namens het college van burgemeester en wethouders van…’ zich hoe dan ook bedient van een valse hoedanigheid in de zin van art. 326 Wetboek van Strafrecht.

  Ook het Openbaar Ministerie heeft zich het hoofd gebroken over de vraag door welke rechtspersoon de inwoonster van Vlaardingen nu achtereenvolgens meerdere keren aan de keukentafel was uitgenodigd om daar tot overeenstemming te komen (lees overeenstemming af te doen persen). Bij het Openbaar Ministerie stelt men dus vast dat de uitnodigingsbrieven moeten worden vermoed weloverwogen valselijk te zijn opgemaakt door (personeel van) rechtspersoon Stroomopwaarts MVS, dat hiervoor in strafrechtelijke zin verantwoordelijk is.

  Het hele schimmenspel waarbij rechts- en natuurlijke personen nooit vooraf te weten kunnen komen met wie of wat van doen te hebben (en het is veelvuldig schriftelijk verzocht!) is zorgvuldig opgezet, waarbij de vertegenwoordiging in- en buiten rechte via het zelfstandig bestuursorgaan burgemeester, op enig moment ‘ertussenuit’ wordt gepakt.

  In haar hoedanigheid van ‘verlegd bestuursrgaan’ is SOW uitsluitend ingevolge mandaat bevoegd tot het nemen van beslissingen op bezwaar waarbij de burger uitsluitend een beroep kan doen op art. 79 Participatiewet. Vooralsnog kennen WMO 2015 en Jeugdwet een dergelijke mogelijkheid niet, en is de benadeelde burger bij een dispuut met SOW aangewezen op de burgerlijke rechter, zeker wanneer SOW onder valse schim gelden of salaris achterhoudt, inlichtingen, prestaties etc heeft verkregen.

  De door SOW hoe dan ook onrechtmatig behandelde burger die zich niet laat verleiden of dwingen tot een verzoek ex. art. 79 PW voorkomt daarmee feitelijk dat de mandaatbesluiten in werking treden, waarmee dus wordt voorkomen dat SOW dat streeds of namens zichzelf en/of namens de burgemeester in- en buite rechte optreedt, op uiterst listige wijze achteraf verwordt tot pseudo- zelfstandig bestuursorgaan (want nog steeds ‘verlengd’) , waarbij het dan pas kan stellen namens het college van burgemeester en wethouders op te treden.

  Degene met enige juridische notie worden hierbij uitgenodigd ten aanzien van het doleuze aspect bij opgemelde participatiezwendel met oogmerk van goedkope- en gedwongen arbeid, nu nog eens de besluitvorming rond SOW een goed te bekijken zoals ook de Officier van Justitie te Rotterdam heeft gedaan en in arren moede de uitnodigingsbrieven strekkende tot overeenkomst aan de keukentafel die SOW steeds ondertekent met ‘namens het college van burgemeester en wethouders van…’ , middels ambtelijke akte zou kwalificeren als ‘opgetekende verslagen van mondelinge gesprekken’.

  Ook zeker ‘per ongeluk …..

 4. Vooropgesteld moet worden dat Stroomopwaarts MVS geen bedrihf is in de zin van het Burgerlijk Wetboek maar een verlengd bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid.Er bestaat formeel dus helemaal geen ”Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ en het komt geraden voor dat het Openbaar Ministerie vordert dat het misleidende gebruik hiervan door de rechter wordt verboden.

  Ook nu wordt weer aan alle kanten door de wethouders die het Agemeen Bestuur vormen van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS met wat wat en wie nu wie is, en het is volkomen duidelijk dat dezen alles zullen doen om te voorkomen dat burgers en bedrijfsleven, maar ook gemeenteraadsleden hier zicht op kunnen krijgen. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen MOET een Openbaar Lichaam als de college-regeling Stroomopwaarts MVS een Algemeen Bestuur bestaande uit wethouders, en een Algemeen Bestuur bestaande uit gemeentesecretarissen hebben, om een getrouwe en uitvergrote afbeelding te vormen van een gemeente.

  Wat er nu gebeurt is dat het Algemeen Bestuur hier in etappes feitelik een heimelijke coup probeert te plegen waarbij het alle macht aan zich tracht te trekken en waarbij eigenlijk door het echte ambtelijke Dagelijks Bestuur al in 2017 naar huis te sturen er geen sprake meer is van een Openbaar Lichaam maar van een Heimelijk Lichaam Stroomopwaarts MVS. Desiree Curfs maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur en vormt in haar eentje ook niet het Dagelijks Bestuur Stroomopwaarts MVS.

  Vastgesteld moet worden dat Desiree Curfs letterlijk en figuurlijk een directeur van niks is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *