Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STROOMOPWAARTS STOPT MET GEMEENTESECRETARISSEN

VLAARDINGEN- Stroomopwaarts kan zonder de gemeentesecretarissen in het bestuur. Ze zijn niet meer nodig nu het participatiebedrijf in rustiger vaarwater is gekomen. Dat laat de Vlaardingse wethouder Cees Oosterom (CDA) weten.

Participatiebedrijf Stroomopwaarts is het gevolg van het samengaan van verschillende diensten bij de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. “Toen we Stroomopwaarts begon hadden we uiteindelijk drie bedrijven. Drie sociale diensten en drie sociale werkvoorzieningen”, zegt Oosterom. “Dat moest in elkaar gevlochten worden. En daarom hebben wij gezegd we willen graag die gemeentesecretarissen, want die zijn de hoogste ambtenaren en die kunnen aansturen.”

Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts blijft bestaan uit drie wethouders, per gemeente één, en een directeur. Oosterom: “En daar kunnen we goed zaken mee doen.”

1 reactie op “STROOMOPWAARTS STOPT MET GEMEENTESECRETARISSEN

 1. Vooropgesteld moet worden dat Stroomopwaarts MVS geen bedrijf is in de zin van het Burgerlijk Wetboek maar een verlengd bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid. Het is nu zo dat de (inleidende) handelingen door en van Stroomopwaarts MVS bepalend zijn voor het recht dat daarop van toepassing is; het civiele recht of het bestuursrecht. Omdat Stroomopwaarts is opgezet in het kader van de landelijke Particopatiezwendel, steeds ingeleid met uitnodigingsbrieven om de andere partij te bewegen aan de spreekwoordelijke keukentafel in civielrechtelijke zin tot overeenstemming te komen, ziet dus het recht van het Burgerlijk Wetboek op deze rechtsbetrekking.

  Stroomopwaarts MVS is dus geen bedrijf maar een soort uitvergroting van een gemeente, waarbij de burgemeesters hun van rechtswege toekomende bevoegdheid de gemeente in- en buiten rechte, dus in civilibus te vertegenwoordigen. De gemeente bestaat uit een aantal separate bestuursorganen, te weten: de burgemeester, de gemeenteraad, en het college van burgemeester en wethouders.

  Wie nu de besluitvorming bij het treffen en de oprichting van Stroomopwaarts MVS nog een goed bekijkt, ziet aanstonds dat Stroomopwaarts MVS alleen maar door de drie MVS-burgemeesters is GEMACHTIGD en meer niet. Het is dus, anders als men voorwendt, helemaal geen besluit van het college van burgemeesters en wethouders, maar feitelijk van de burgemeesters van de MVS-gemeentes. Stroomopwaarts MVS is strikt genomen dus geen Openbaar Lichaam dat is onderworpen aan democratische controle, maar een rechtspersoon met ambtelijke werknemers, een fascistoide vorm die formeel dus niet bestaat en dan ook onbestaanbaar zou moeten zijn.

  Zou het besluit wel ebben voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dan zou met dat zelfde besluit besloten moeten zijn tot delegatie van bevoegdheden, dat wil zeggen dat die bevoegdheden dan integraal aan een ander bestuursorgaan worden overgedragen. Dit wringt echter met het Nederlandse democratische model met gemeenteraden. In het besluit strekkende tot Stroomopwaarts MVS zijn dus helemaal geen taken overgedragen in de zin van delegatie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Er is dus een verlengd bestuursorgaan opgericht zonder dat sprake is van enige overdracht van bestuurlijke bevoegdheden.

  De Wgr stelt dus delegatie, uiteraard wanneer dat in het gegeven geval mogelijk is (hier dus niet!) bij hetzelfde besluit verplicht als het Openbaar Lichaam wordt opgericht. Dit betekent dat bijvoorbeeld mandaat, gezamenlijk of separaat, hier is uitgesloten en dus niet in de Wgr is geregeld, wat daarover ook quasi-terloops in de toelichting bij de Wgr wordt opgemerkt.

  Vasgesteld moet worden dat MVS- burgemeesters en de MVS-colleges van burgemeesters en wethouders, dus in totaal 6 bestuursorganen, hele andere motieven moeten hebben gehad met Stroomopwaarts MVS dan de 3 MVS-gemeenteraden is voorgespiegeld.

  De bevoegdheid van de burgemeester van een gemeente om die gemeente ) in civielrechtelijke zin in rechte te vertegenwoordigen volgt uit de Gemeentewet. De burgemeester is als non-democratisch bestuursorgaan feitelijk het kleinste wormvormige aanhangseltje van de Koning, daarmee volstrekt non-democratisch en is het volledig van de gekke dat de burgemeester de voltallige gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigt.

  Als de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan dien bevoegdheid om de gemeente in- en buiten rechte te vertegenwoordigen aan een derde, een natuurlijke- of een rechtspersoon, wil uitbesteden, dan moet hij als bestiuursorgaan daartoe eerst formeel een besluit nemen. Besteedt de burgemeester deze bevoegdheid uit aan een ambtenaar, dan is dit een mandaatbesluit. Ingevolge de Awb kan een mandaat uitsluitend aan een individuele ambtenaar van welke (andere) bestuurlijke organisatie ook worden verleend. Uitgesloten is dat een mandaat, een bestuurlijke machtiging, wordt verleend aan een ander bestuursorgaan, laat staan aan een interne organisatie van een ander bestuursorgaan. De MVS-burgemeesters kunnen wettelijk gezien dus geen bestuurlijke bevoegdheden opdragen aan een ander bestuursorgaan maar slechts civielrechtelijke bevoegdheden, precies wat dus onder de zorgvuldig daartoe opgeworpen mist stiekemweg is gebeurd.

  De ware bedoeling van ‘instanties als Stroomopwaarts’ (brief Openbaar Ministerie) is immers nooit geweest een democratisch controleerbaar verlengd bestuursorgaan, maar een almachtig regionaal orgaan onder leiding van een soort non-democratische mega-burgemeester die slechts verantwoording verschuldigd is aan de Koning inplaats van aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.

  Van de burgerlijke rechter zijn deze feitelijke coupplegers echter minder gecharmeerd, redenen om hybride instanties met een Janus-kop als Stroomopwaarts MVS te bedenken waarbij met de nodige list en bedrog de mogelijkheid zou worden ingebouwd om in een later stadium civielrechtelijke handelingen middels evidente valsheid in geschrift ‘om te buigen’ tot ‘feitelijke handelingen’ om zo de viezigheid onder jurisdictie te krijgen van een van de Nationale Grote Raden binnen dit fascistisch systeem , de Centrale Raad van Beroep.

  Er bestaat formeel dus helemaal geen ”Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ en het komt geraden voor dat het Openbaar Ministerie vordert dat het misleidende gebruik hiervan door de rechter wordt verboden. Maar ook bestaat er formeel geen Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS nu immers niet is voldaan aan de wettelijke vereisen bij oprichting en later het Dagelijks Bestuur is opgeheven, als het er al ooit is geweest…

  Ook nu wordt weer aan alle kanten door de wethouders die het Algemeen Bestuur vormen van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS met wat wat en wie nu wie is, en het is volkomen duidelijk dat dezen alles zullen doen om te voorkomen dat burgers en bedrijfsleven, maar ook gemeenteraadsleden hier zicht op kunnen krijgen. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen MOET een Openbaar Lichaam als de college-regeling Stroomopwaarts MVS een Algemeen Bestuur bestaande uit wethouders, en een Algemeen Bestuur bestaande uit gemeentesecretarissen hebben, om een getrouwe en uitvergrote afbeelding te vormen van een gemeente.

  Wat er nu gebeurt is dat het Algemeen Bestuur hier in etappes feitelik een heimelijke coup probeert te plegen waarbij het alle macht aan zich tracht te trekken en waarbij eigenlijk door het echte ambtelijke Dagelijks Bestuur al in 2017 naar huis te sturen er geen sprake meer is van een Openbaar Lichaam maar van een Heimelijk Lichaam Stroomopwaarts MVS. Desiree Curfs maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur en vormt in haar eentje ook niet het Dagelijks Bestuur Stroomopwaarts MVS.

  Vastgesteld moet worden dat Desiree Curfs letterlijk en figuurlijk een directeur van niks is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *