Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

STROOMOPWAARTS HELPT GEDUPEERDEN KINDERTOESLAGAFFAIRE

MAASSLUIS- Stroomopwaarts start vandaag met het meldpunt gedupeerden kindertoeslagaffaire, voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Duizenden ouders werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moeten enorme bedragen terugbetalen. Daardoor raakten velen in grote financiële problemen. De belastingdienst compenseert de ouders financieel. Maar voor wie hierdoor in de problemen is gekomen, is dat niet altijd genoeg.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn rondom schulden, inkomen, zorg en opvoeding. Wie deze gezinnen zijn, is bij de gemeenten en Stroomopwaarts niet bekend. De Belastingdienst mag deze gegevens niet doorsturen. Dat betekent dat wij helaas niet persoonlijk contact kunnen opnemen met de getroffen gezinnen.

Stroomopwaarts start namens de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het meldpunt gedupeerden toeslagaffaire. Het team helpt u met het vinden van de juiste hulp en ondersteuning bij uw problemen. Bijvoorbeeld hulp rondom schulden, wonen, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.

Oproep melden gedupeerden

Woont u in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam en bent u door de toeslagenaffaire in (financiële) problemen geraakt? Neem dan contact op met Stroomopwaarts. Dit kan door:

• een e-mail te sturen naar het e-mailadres meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl, of

• bel naar 010 246 55 55 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).

Geef hierbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door. Wij nemen dan contact met u op.

29 reacties op “STROOMOPWAARTS HELPT GEDUPEERDEN KINDERTOESLAGAFFAIRE

 1. Heel triest dat vele mensen onterecht zijn beschuldigd van fraude en daardoor de vernieling in zijn geraakt.
  Terecht dat de overheid deze mensen gaat compenseren voor het leed.
  Maar niet alle van fraude betichtte ouders zijn onschuldig.
  Helaas zijn de goede bij de slechte op één hoop gegooid.
  Over de bewuste fraudeurs hoor je niets.
  Als er per gezin onderzoek zou zijn gedaan had het niet tot zo een nationale ramp geleid.
  Nu blijkt dat de belastingdienst schulden van alle ‘fraudeurs’ gaat kwijtschelden, dus ook van de echte fraudeurs,
  Vervolgens proberen ze ook de andere schulden te laten vervallen. Terecht als jij als vermeende fraudeur in de schulden terecht bent gekomen.
  Maar laten de mensen die dit gaan onderzoeken/ regelen wel kijken of het i,d,d, onschuldige ouders zijn en niet bewuste fraudeurs, die weer overal mee wegkomen en dat de gemeenschap ervoor gaat betalen.

  1. Wetgeving hoort ‘algemeen’ te zijn, dat wil zeggen dat de burger te allen tijde vooraf zelf moet kunnen vaststellen waar aan toe te zijn. Met Wet IB 2001, maar ook het gehele pers 2015 gedecentraliseerde pakket aan wetjes is het principe van algemeen geldende wetten onder het mom van ‘maatwerk’ verlaten en wordt in feite voor elke individuele burger steeds achteraf een apart wetje opgesteld waarbij die burger hier zelf om dient te verzoeken, dit om de schijn van vrijwilligheid te vestigen. Het is wel zo doortrapt en smerig ingericht dat je je afvraagt wie of wat dit heeft of hebben bedacht, want met dit systeem waarbij een bepaald deel der rechterlijke macht elk individueel ‘maatwerk-wetje’ steeds dichttimmert met al dan niet zelf gefingeerde feiten en omstandigheden, is het nagenoeg onmogelijk om de vuiligheid over het voetlicht te krijgen vanwege het feit dat het op deze manier niet in het algemeen maar steeds over het individuele geval wordt gespeeld. In die zin zaten lui als Rutte, en Asscher lekker uit de wind en zou de tot in de finesse uitgewerkte vuiligheid nooit in de openbaarheid komen, dacht men…

   Juist vanwege het feit dat alle klanten van een bepaalde onderneming waarvan de directeur van andere dan nederlandse komaf om die laatste reden werden aangemerkt als fraudeur werd duidelijk dat er een systeem aan ten grondslag moest liggen dat de verantwoordelijk bewindslieden en uitvoerders tot op het laagste niveau aantoonbaar zouden (blijven) verdoezelen vanwege het strafbaar handelen en participatie in een criminele organisatie, met de inmiddels bekende volkomen zwart gelakte dossiers als bewijs hiervan.

   Omdat het dus steeds om feitelijk individuele wetjes gaat waarbij steeds bij elk specifiek geval kennelijk andere onnavolgbaar regeltjes worden toegepast en gewogen door de participanten die liever ananiem willen blijven, zou inzage/afschrift in en van het eigen dossier, laat staan openbaarheid, hier niet aan de orde zijn.

   Dat zogenaamde ‘maatwerk’ met het oogmerk van discriminatie op grond van vermogen en etniciteit inplaats van algemene en transparante wetgeving is hier dus de pest want op die manier is ook elk inzicht in een eerlijke verdeling van middelen op nationaal niveau door Rutte cum suis onmogelijk gemaakt.

  2. NIET DOEN!

   In het kader van wat nu heet ‘de Rutte-doctrine’ burgers wier belastinggelden zijn verduisterd door de Belastingdienst daarbij afgedekt door de rechterlijk macht, worden nu uitgenodigd zich te melden bij Participatiebedrijf Stroomopwaarts dat zich daartoe ten onrechte presenteert als charitatieve instelling terwijl is beoogd de werkelijke schade op die manier te bagatelliseren om de benadeelde burger in latere procedures diens claim(s) te doen ‘verdisconteren met reeds verleende ‘hulp’. Laat Stroomopwaarts MVS, de gemeentelijk criminele organisatie die is opgezet volgens dezelde Rutte-doctrine haar hulp maar in het donkerbruine achterste steken…

   De enig juiste weg is participerende rechters te ontslaan en te veroordelen en na aanstelling van echte rechters de onrechtmatige beslissingen van de Belastingdienst te laten vernietigen, waarna de werkelijk schade op te maken bij staat bij de staat der Nederlanden kan worden geclaimd en zonodig in rechte kan worden afgedwongen.

   https://www.schiedam.nl/nieuws/oproep-gedupeerden-toeslagaffaire-meld-u NIET!

   “Wie de getroffen gezinnen zijn, is bij de gemeente en Stroomopwaarts niet bekend. De Belastingdienst mag deze gegevens niet doorsturen. Dat betekent dat wij helaas niet persoonlijk contact kunnen opnemen met de getroffen gezinnen.”

  3. Iedere burger hier te lande heeft ingevolge art. 6 EVRM op een effectieve rechtsgang, en die rechtsgang en hiermee wordt dus getracht een effectieve rechtsgang te ontlopen en/of verder te saboteren. De Staat der Nederlanden dient zorg te dragen voor onafhankelijke rechtspraak en is hierbij volgens de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer in gebreke. Het komt geraden voor dat binnen een rechtsstaat de Staat steeds handelt volgens de eigen wet- en regelgeving inplaats van dit middels list en bedrog te omzeilen als nu ook weer hiermee.

   Zie wat betreft de Rutte-doctrine ook:

   Burgemeester Cor Lamers van Schiedam heeft weliswaar formeel ongelijk, maar feitelijk gelijk met te verplichten vaccinatie, uiteraard onder het mom van ‘maatwerk’:

   Gepretendeerd ‘maatwerk’ volgens de Rutte-doctrine: Zowel Grondwet als EVRM wordt in Nederland welbewust en op listige wijze ontdoken door middel van ‘decentralisatie’ door Gemeentes ‘in medewbewind’ in prvaatrechelijke zin de burger uit te (doen) nodigen tot gesprek, met de bedoeling aan de keukentafel deze burger iets van een overeenkomst af te (kunnen) persen. ‘Maatwerk’ staat volgens de Rutte-doctrine dus voor daartoe in de meeste gevallen de-centraal opgezette dwang van het individu. Aansluiten wordt nu de-centraal getracht de niet-materiele nog te claimen schade te verdisconteren met feitelijk gedwongen ‘hulpverlening’ waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de nog immers steeds door de Belastingdienst afgeknepen burger met voeten wordt getreden. De overheid probeert op deze manier dus de door haar willen en weten toegebrachte schade op slinke wijze op papier te reduderen buiten de formele procedure om, , heel goed wetende dus wat is aangericht! Er is bewijs voorhanden waarbij een in hoogste instantie rechtsprekend orgaan eveneens buiten de procedure om om vergelijkbare wijze volgens dezelfde Rutte-doctrine toegebrachte schade te ritselen om de vaste voorgenomen pro-actieve jurisprudentie in aanloop op de per 2015 de-centraal geregelde mensenrechtenschendingen veilig te stellen en daarmee het voortgezette bedrog aan de de keukentafel met alles wat daar kennelijk bijhoort aan bedreigingen, stalking, huisdoorzoekingen etc.

   Voorheen golden nog landelijk geldende wetten waarbij lagere overheden volgens algemene regels op de mogelijkheden van de persoon toegespitste besluiten moesten afgeven. Een dergelijk beschikking was dus altijd toetsbaar aan de wet in plaats van aan de persoon. Dit nog echte maatwerk is een voorwaarde om niet aanstonds in strijd te handelen met bijvoorbeeld het verbod ex. art. 4 EVRM.

   Alleen door de het per 2015 ingevoerde pakket aan wetjes decentraal uit te doen voeren middels door de lagere overheden ingehuurde bedrijven kon daarbij ‘vrijwilligheid’ worden gepretendeerd, terwijl hoe dan ook sprake is van evidente dwang. Er is in werkelijkheid daarbij natuurlijk sprake van bedrog en/of afgedreigde medewerking.

   Algemeen geldende wetgeving, dus landelijk voor iedereen gelijk geldende wetgeving werd zo onder het misleidende adagium ‘Samen met de Burger’ ingeruild voor gepretendeerd ‘maatwerk’ waarbij elke burger individueel wordt aangepakt en de Rijksoverheid altijd kan zeggen niet op het individuele geval in te kunnen gaan.

   Dat nieuwe ‘maatwerk’ hield dus in dat elke individuele burger zo gedwongen kon worden algemeen inferieure goedkoop ingekochte meuk onder het mom van dienstverlening of hulp onder het voorwendsel van vrijwilligheid zou (kunnen) worden opgedrongen, waarbij die burger steevast in de situatie zou worden gebracht waarbij hem feitelijk geen andere mogelijkheden werden gelaten. Een mooi voorbeeld zijn hier dus de heffingskortingen waarbij de maximaal aangeslagen en financieel uitgeklede burger zich gedwongen ziet deze aan te vragen op grond van zekere wurgvoorwaarden, daar waar die burger eerst op grond van inkomsten per beschikking werd aangeslagen waarbij dus nog over de voorwaarden viel te twisten. Op slinkse wijze was zo ook de bewijslast omgekeerd en zou de burger elk bewijs worden onthouden middels zwartlakken van diens opgevraagde dossiers. De burger moest ingevolge de Rutte-doctrine dus elk effectief rechtsmiddel in de zin van art. 6 EVRM worden ontnomen, bewust als men in Den Haag was van de diverse voorgenomen mensenrechten schendingen, en wel met winstoogmerk. Ingevolge de Rutte-doctrine is dwangarbeid, slavernij, dienstbaarheid, etnisch profileren en discriminatie op ras reeds mogelijk gebleken, en uiteraard is volgens dezelfde methode ook al even ‘vrijwillig-verplichte’ vaccinatie en niet te vergeten vrijwillig-verplcht Voltooid Leven mogelijk.

   Dit is de mores waar non-democratische Koninklijke Participanten als burgemeester Lamers van Schiedam, en uiteraard bepaalde in het spel participerende rechters die de vuiligheid steeds plegen af te dekken, van uit gaan, en dat heeft dus niets van doen met Grondwet, EVRM of welk mensenrechten verdrag ook….

   De ingevolge de Rutte-doctrine gechanteerde en nog steeds willens en wetens door de Belastingdienst afgeknepen burger ziet zich nu dus feitelijk ‘vrijwillig-verplicht’ gedwongen zich te melden bij de criminele ‘fronstore’ Stroomopwaarts MVS. daar waar de Staat heel gewoon dient zorg te dragen voor een juridische procedure die WEL voldoet aan het gestelde in artikel 6 EVRM! Kennelijk probleem hierbij is dat dan elke procedure aan dat artikel 6 EVRM dient te voldoen, dus ook in het kader van de WMO 2015, Jeugwet en Participatiewet, om er maar een paar te noemen…

 2. Wanneer je besluit kinderen te nemen moet je ervoor zorgen dat je zelf voldoende inkomen hebt om ze groot te brengen, dan kun je de toeslagen en kinderbijslag zien als een extraatje zodat je niet in de problemen komt wanneer dat weg valt. Maak jezelf of je kinderen nooit afhankelijk van de beslissingen van de streepjespakkenbrigade. Dat kan voor iedereen verkeerd uitpakken zoals je nu ziet. Adoptie ouders worden volledig door de mangel gehaald of ze zowel mentaal als financieëel wel in staat zijn om een kind groot te brengen, ergo adoptiekinderen blijken dus meer rechten te hebben dan kinderen van biologische ouders, die maar moeten zien of ze in armoede of in rijkdom worden geboren.

  1. Persoonlijk vind ik dit duidelijk en goed omschreven.
   Ik vind dat elk mens recht op geluk heb.
   Maar bij sommige kinderen zie ik zoveel verdriet, verwaarlozing, mishandeling etcetera dat ik mij weleens afvraag of de ouders weloverwogen kinderen hebben gekregen. In vele gevallen worden die kinderen uit huis geplaatst.

   1. Adoptie ouders worden gescreend voor ze een kind in huis krijgen. Een biologisch kind kan door iedere loser worden geproduceerd, daar zijn geen wetten of regels voor. Ouders kansloos, kind ook (vaak) kansloos door de opvoeding of het gebrek er aan. Vandaar jouw constatering Martin. Gelukkig gaat het in heel veel gevallen wel goed. Blijft een feit, adoptiekinderen hebben in Nederland meer rechten dan biologische kinderen.

    1. Pleeg- of wensouders worden ook gescreend en dat blijkt misbruik in de meest ruime zin niet in de weg te staan, dus gaat je vlieger niet op. Het is zelfs zo dat ‘instanties’ en private uitvoerders bij misstanden binnen het circuit liefst de andere kant opkijken.

     In een geval van verontrustende signalen van sexueel misbruik van een klein meisje dat onder de William Schrikker Stichting viel, zou de kantonrechter een bijzonder curator benoemen om op die wijze aan de belangen van het kind tegemoet te komen nu de William Schrikker Stichting steeds verstek liet gaan.

     Deze uitspraak, waarbij in feite de ‘professionals’ van de William Schrikker Stichting in de hoek werden gezet, hield tot in cassatie stand!

    2. Daar zijn in verleden wel oplossingen voor bedacht hoor: eugenese is zoiets. En laatstelijk nog ‘Votooid Leven’ na 70 jaar, iets dat evenals verplichte vaccinatie volgens burgemeester Lamers net als dwangarbeid best wel mogelijk is hoor…

     Professor Martin Buijsen die in een civiele klachten-procedure zich zou opwerpen als plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommisie van Vlaardingen terwijl er geen voor bezwaar vatbaar besluit bestond, zou adviseren tot voortgezet bedrog waarbij Cees Oosterom persoonlijk maar wel op papier van het college van burgemeester en wethouders een besluit op bezwaar zou ondertekenen dat op eerder datum is gesteld dan het primaire besluit dat daarna zou volgen, waarna de rechtbank deze misdrijven zou proberen af te dekken…

     Professor Buijsen die dus zijn welwillende medewerking zou verlenen inzake dwangarbeid, stelt in een workshop op Youtube dat de Nederlandse burger niet bang hoeft te zijn voor vrijwillig verplichte euthanasie wanneer lieden als Lamers die in het kader van de Rutte-doctrine behalve dwangarbeid ook dwang-vaccinatie voorstaan, gelijk de Toeslagen doctrine, de Nederlandse rechter hiervoor echt wel een stokje zal steken.

     Zo’ ne goeie hebben wij nog nie gehad…

     https://www.youtube.com/watch?v=vrL7kb0suGU&t=2400s

  2. Aan je insteek mankeert iets want heffingskortingen zijn in principe geen extraatjes maar een bij invulformulier aan te vragen korting op een maximale aanslag inkomstenbelasting die er is of er zit aan te komen.

   Voor de Wet IB 2001 werd de burger op grond van diens inkomsten aangeslagen bij beschikking van de Inspecteur der Blastingen. Tegen de ‘vertikale’ beschikking, dat wil zeggen een beslissing van hogerhand, stonden de rechtsmiddelen bezwaar en beroep open waarbij de motiveringsplicht voor, en bij bezwaren tegen de beschikking, de bewijslast bij de Belastingdienst lag.

   In aanloop op de Wet IB 2001 is bedacht aan te sluiten van de praktijken rond de Algemene Bijstand Wet waarbij de bewijslast voor het nemen van een overheidsbeslissing was omgedraaid en de motiveringsplicht daarmee in feite was verdampt. Binnen de ‘pro-actieve jurisprudentie’ van een in de grond fascistoide systeem (en dat is voorzichtig uitgedrukt) was aanvankelijk door de Raad van State en later door de Centrale Raad van Beroep, twee in hoogste instanties rechtsprekende organen die echter niet onder de rechterlijke macht vallen, ‘het concubinaat’ ontwikkeld.

   Met de IB 2001 zou een socialistisch systeem worden ingevoerd van belastingbetalers en niet (of nauwelijks) belastingbetalers waarbij met name arbeid maximaal zou worden belast inplaats van de belasting op arbeid in te perken om de werkgelegenheid te stimuleren zoals econometrist Thomas Cool, oud collega van VVD-er Gerrit Zalm die thans in het vizier is voor het faciliteren van belastingontduiding, gewoon had uitgerekend onder het adagium dat men een brug pas kan belasten waanneer die brug het eigen gewicht kan dragen. Het boekje ‘Werkloosheid en armoede de oplossing die werkt’ van de hand van Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool is in die zin dus actueler dan ooit.

   Bij onze zuiderburen is de kinderopvang van staatswege geregeld met als gevolg dat er geen taal- en ontwikkelings achterstanden zijn bij kinderen van mede-Belgen van andere komaf. Alle kinderen hebben in Belgie een gelijke start, iets dat in het van huis uit gereformeerde Bananenkoninkrijk Nederland waar het recht van de vrouw in feite nog steeds het aanrecht is, beleidsmatig wordt gesaboteerd en daarbij goed verhuld want de Staat en uitvoerders weten terdege hoe kwalijk het is! Bij onze zuiderburen spreekt elke jongeling perfecte Nederlands, iets dat hier te lande kennelijk niet de bedoeling is bij deze kennelijk voor ‘Participatie’ (lees feitelijke dwangarbeid) voorbestemde jongeren, en dus werden de ouders van deze tot participatie voorbestemde jongeren maximaal belast om de reeds lang bestaande praktijk van ongelijke behandeling in stand te houden.

   Zoals CDA Tweede Kamerlid Omzigt reeds opmerkte zijn het niet slechts de VVD en de van huis uit gereformeerde PvdA die hier alleen blaam treffen maar de gehele Nederlandse volksvertegenwoordiging die of criminele trekjes vertoont, boreaal achterlijk is, of op het pluche zit te maffen…

 3. Dat de interface hier niet voor mag worden gebruikt en de Belastingdienst geen gevens van burgers met Stroomopwaarts MVS mag delen is omdat Stroomopwaarts MVS formeel geen bestuursorgaan is maar slechts een rechtspersoon waarvan de MVS-gemeenten gezamenlijk eigenaar zijn. Uitsluitend in de hoedanigheid van rechtspersoon kan Stroomopwaarts MVS natuuurlijke personen (burgers) en andere rechtspersonen uitnodigen tot een (keukentafel) gesprek), waarbij het niet is gehouden aan de woon- of verstigingsplaats van de uitgenodigde partij.

  In het kader van de Rutte-doctrine die nog voor de kabinetten Rutte is aangevangen met het omdraaien van de bewijslast en de motiveringsplicht van bestuursorganen, wil deze Rutte nu diens slachtofeers overleveren aan exact het zelfde type Eich-mannetjes en -vrouwtjes als werkzaam bij de Belastingdienst, gepretendeerd om de slachtoffers van dergelijk uitvoerend schorem in feite van binnenuit de criminele Rutte-organisatie ‘te helpen’ inplaats van de onrechtmatig gebleken en op naam gestelde besluiten (lees beschikkingen) als zijnde onrechtmatig genomen in te trekken en alsnog rechtmatige beschikkingen door de Belastingdienst te doen afgeven.

  Na intrekking door het bestuursorgaan zelf of vernietiging door de (bestuurs)rechter, staat het de benadeelde daarna vrij om daarna de daadwerkelijk geleden schade te eisen, en wel op te maken bij staat in plaats van dat ingevolge de Rutte-doctrine, die staat voor institutioneel opgezette list & bedrog met het oogmerk van scheniding van mensenrechten, en waarvan ook een criminele organisatie als Stroomopwaarts MVS onlosmakelijk deel uitmaakt, dat Stroomopwaarts MVS bij de van staatswege structureel benadeelde burgers over de vloer te krijgen om op die manier de willens en wetens toegebrachte schade en feitelijke mensenrechtenschendingen te kunnen verdoezelen en bagatelliseren met het zelfde winstoogmerk als waarmee die schade is toegebracht.

  De rechtspersoon Stroomopwaarts MVS is louter opgericht met het oog op het keukentafelgesprek, dat wil zeggen de doorgaans nietsvermoedende burger als zogenaamde gelijkwaardige partij uit te nodigen voor een gesprek waarop dus het Burgerlijk Wetboek ziet. Een college van burgemeester en wethouders kan en mag een ingezetene namelijk niet uitnodigen tot een dergelijk gesprek maar was uitsluitend bevoegd na aanvraag tot bijstand daartoe een beslissing te nemen. In de hoedanigheid van rechtspersoon wordt een Openbaar Lichaam als de gemeente in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de burgemeester. Daar waar Stroomopwaarts MVS burgers uitnodigt tot gesprek en deze uitnodigingsbrieven vervolgens meente te moeten ondertekenen ‘namens het college van burgemeester en wethouders van…’ plegen deze rechtspersoon en daarbij betrokkn personeel dus willens en wetens valsheid in geschrift, waarbij het oogmerk moet worden gezocht in hoger-bedoeld bedrog ex. art. 326 WvSr.

  Op de rechtsbetrekking met de burger die, al dan niet in opdracht van de rechtspersoon Gemeente door een derde rechtspersoon als Stroomwaarts MVS , wordt uitgenodigd tot gesprek, xiet dus het burgerlijk recht. De burgemeester is weliswaar (proces)gemachtigde van de rechtspersoon Gemeente en kan, steeds bij gemotiveerd proces-besluit, een ander individu machtigen diens gemeente in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. De wet sluit daarbij dus uit dat de burgemeester een rechtspersoon kan machtigen. Wanneer Stroomopwaarts MVS dus een burger uitnodigt ‘tot gesprek’, handelt het dus of in opdracht of op eigen titel. Hoe dan ook ziet op de beoogde overeenkomst met die burger het burgerlijk recht. Dat met het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ is beoogd de doorgaans nietsvermoedende burger aan de keukentafel enig overeenkomst in de schoenen te schuiven waarmee gepretendeerd ‘vrijwillige instemming’ is beoogd, is
  evident!

  En nu dan hebben Rutte cum suis het onzalige plan gelanceerd waarbij eerder misdrijven volgens de Rutte-doctrine door de in dezelfde staats-criminele-organisatie participerende rechtspersoon Stroomopwaarts MVS, uiteraard met dezelfde gepretendeerde vrijwilligheid als waarmee dat Stroomopwaarts MVS dwangarbeidsovereenkomsten pleegt op te tekenen, de willens en wetens toegebrachte schade te (doen) bagatelliseren, in plaats van heel gewoon de daartoe aangewezen rechtsgang te volgen waarbij de schade, op te maken bij staat, door de benadeelde burger kan worden gevorderd.

  Dat de in alle opzichten van staatswege belazerde burger met zijn vordering niet bij de bestuursrechter te rade moet gaan lijkt mede gelet op de conclusie van de onderzoekscommissie dat dit substatieel deel van de rechterlijke macht participeert in zwendelpraktijken en mensenrechtenschendingen binnen Het Bananen Koninkrijk der Nederlanden, lijkt duidelijk.

  Rutte cum suis zouden vanwege deze ingecalculeerde participatie van dat deel der rechterlijke macht op enig moment heel sneaky een wets-wijzigingetje doorvoeren waarmee de te bezwendelen burger met vooruitziende blik in bepaalde gevallen de toegang tot de burgerlijke rechter inzake schade toegebracht door overheden, af te snijden. Die benadeelde burger zag zich daarna aangewezen tot de participerende bestuurs- of belastingrechter in een procedure waarin deze misbruik zou kunnen (blijven) maken van het gebrek aan een wettelijk bepaald bewijsrechts als wel geldt bij de burgerlijke rechter. Welk rechtssprekend orgaan in hoger-beroep bevoegd was, zou hierbij bepalend zijn of de burger na vernietiging van een besluit voor gevolg-schade bij de burgerlijke rechter of de bestuursrechter terecht kon waarbij dat eerder aan de keuze van die benadeelde burger was.

  In een bepaalde casus werd een burger door een sociale dienst uigenodigd tot gesprek, en wel namens een college van burgemeester en wethouders, iets dat ook onder de oude wetgeving waar naar in de Participatiewet wordt verwezen, uiteraard zonder dat deze oude wetgeving ziet op de rechtsbetrekking burger-rechtspersoon Gemeente of private derde als Stroomopwaarts MVS, feitelijk niet deugde.

  De burger die eerder door of namens de sociale dienst was ‘voorgelicht’ over de mogelijkheden tot het starten van een eigen bedrijfje, vroeg daana per email aan de ambtenaar waarvan zij het emailadres van de voorlichter had gekregen, of zij verder nog een aanvraag zou moeten doen, of dat de zaak al zou gaan ‘lopen’. Hierop kreeg zij nooit antwoord, ook niet na diverse rappel-brieven aan de sociale dienst. Achteraf zou blijken dat de voorlichter (lees oplichter!) haar een door deze sociale dienst standaard gebruikt aanvraagformulier had moeten verstrekken waarin twee mogelijkheden waren opgenomen: een aanvraag BBZ-ineens, of een aanvraag voor een aanlooptraject met ondersteuning, waarbij deze sociale dienst standaard gebruik maakte van het IMK waarvan ook het gehanteerde aanvraagformulier afkomstig was.

  Bij de sociale dienst is dan volgens de jaarlijkse gepubliceerde begroting een werknemer van het IMK gedetacheerd. Een bepaalde online-cursus bij het IMK kost dan 260,- euro en is doorspekt met Nijenrodiaans-Engels-management-gezwam, en bijgevolg voor de meeste mensen onnavolgbaar. Een zelfde cursus kost nog geen 2 tientjes en daar krijgt de cursis ook nog een in duidelijk Nederlands geschreven boekje bij. Dat gemeentes het IMK graag deze veel te dure cursussen vergoeden moet dan ook worden gezocht in een mafiose voor-wat-hoortwat-praktijk, waarbij een bij de sociale diensten gedetacheerde werknemer van het IMK klaar zit om vrijwel alle aanvragen BBZ af te schieten, zodat ook binnen deze Rijksregeling die de gemeentes net als nu met de Participatiewet gepretendeerd ‘in medebewind’ uitvoeren, duur ‘maatwerk’, het criterium om niet in strijd te handelen met het verbod ex. art. 4 EVRM, te kunnen ontlopen. Achteraf blijken bestuursorganen, bedrijven en een substantieel deel der rechterlijke macht betrokken bij deze pre-Participatiezwendel met het oogmerk van schending er mensenrechten. Dit beestje heeft dus een naam!

  Om een lang verhaal iets korter te maken: de burger wordt op enig moment ‘namens het college van burgemeester en wethouders van… ‘ uitgenodigd tot gesprek, waarbij volgens de uitvoerende partij ‘het IMK’ zal aanzitten. De burger verzoekt daarop schriftelijk in welke hoedanigheid ‘Het IMK’ daarbij dan zal aanzitten: Zit daar een vertegenwoordiger van rechtspersoon IMK in het kader van ondersteuning door deze rechtspersoon, of zit ‘het IMK’ daar aan in de hoedanigheid van bij de sociale dienst gedetacheerde met ambtelijke status om BBZ aanvragen ineens af te schieten? Met andere woorden; mag de burger vooraf weten met wie of wat hij/zij in gesprek zou moeten treden? Nee dus!

  Daarna volgen nog drie gelijkluidende brieven waarop steeds schriftelijk wordt gereageerd met de vraag wie of wat precies, dat wil zeggen welke juridische entiteiten zullen aanzitten aan wat nu de keukentafel heet te zijn. Er komt nimmer een antwoord op deze voor de hand liggende vraag. Gelet op de voorgenomen Rutte-doctrine die is gebaseerd het keukentafel-bedrog met het oogmerk van bezuiniging en schending mensenrechten is dat nu goed verklaarbaar.

  Uiteindelijk volgt een ‘maatregel’ die geen strafrechtelijk ingreep heet te zijn maar ‘opvoedings-gericht’, zeg maar een beetje volgens de DDR-doctrine. Dan volgt bezwaar, beroep en hoger-beroep waarbij de gemachtigde zich ten doel stelt alles wat er daarna zal gebeuren goed te documenteren. Eerder ervaringen leren dan dat zowel bezwaarschriften commissies, bestuursrechters en Centrale Raad van Beroep schaamteloos ‘participeren’ in de criminele organisatie van Rutte cum suis!

  De Centrale Raad van Beroep die mogelijk ook nu reeds vooraf is betrokken bij het smerige spel dat de Belastingdienst in opdracht van Sociale Zaken in het kader van de Rutte-doctrine zou spelen, zou een reeds verlengde en ten tweede male ongebruikte termijn strekkende tot verweerschrift ‘verlengen’ na ruggenspraak met de would-be verweerster die, net als nu met het voorstel gelieerde ‘instanties’ de schade van binnenuit zoveel als mogelijk aan het zicht te doen onttrekken, de burger zou uitnodigen tot gesprek om de schade als kennelijk informeel ‘vastgesteld’ door de Centrale Raad van Beroep te vergoeden, op voorwaarde van intrekking van het ingestelde hoger-beroep.

  Op dat moment zijn bij de wat nu doorgaat voor ‘Participatiezwendel’ zijn dan buiten het IMK nog een tweetal private partijen aantoonbaar betrokken zodat de vlieger van de uitsluitend bevoegde bestuursrechter inzake schadeclaims na intrekking of rechterlijke vernietiging van besluiten, niet op vanwege deze betrokkenheid van een drietal rechtspersonen.
  De gemachtigde van de dan ook illegaal bespioneerde en bedreigde burger waarvan tevens voor straf het hele huis 2X wordt doorzocht, wijst het schikkingsvoorstel van in feite de Centrale Raad van Beroep af en vult aanstonds via electronische weg het beroepschrift aan en verstopt daarin ergens op 2/3 van dat aanvullend beroepschrift ‘een akte van wraking’ in met de toelichting dat met deze ‘akte van wraking’ niet is bedoeld het latere ‘ verzoek tot wraking’, de bestuursrechtelijk variant van de eerder akte van wraking van privaatrechtelijke aard. Uitgelegd wordt dat het immers de Centrale Raad van Beroep is die zich als entiteit tot partij heeft gesteld buiten de formele bestuursrechtelijke procedure om.

  En dan maar afwachten wat het tuig aldaar nog meer zal uitvreten…

  Vermoeden en verdenken op grond van de verklaringen van Joost Ansems, dan ISD-directeur te Bergen op Zoom die 2X verklaarde ‘na ruggenspraak met de Centrale Raad van Beroep’ te willen schikken op voorwaarde intrekking hoger-beroep, is echter nog geen bewijzen.

  Totdat dat bewijs, (bewijs)stukken die bij eerder integraal inzage bij die Centrale Raad van Beroep uit de dossiers waren gevist, in het inmiddels beende plasic tasje aan de voordeur worden aangetroffen.

  De Centrale Raad van Beroep houdt daarop zitting waarbij appellante en haar gemachtigde verstek laten gaan, beducht als men is om een verklaring in de schoenen geschoven te krijgen aan de keukentafel van de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep zal na beraad daarna zich uitspreken waarna de uitspraak op schrift zal worden gesteld.

  Uitgaande van eerder ‘ruggenspraak met de Centrale Raad van Beroep’ waarvan nu het bewijs voorhanden is, stuurt de gemachtigde van appellante mr. Renee Mol van de sociale dienst een mailtje waarin wordt gesteld te beschikken over diens verzoek tot verlenging van de dan reeds enige dagen ongebruikt verstreken termijn strekkende tot indiening verweerschrift. Vaststaat dat na ontdekking hiervan na een weekeinde vanuit de Centrale Raad van Beroep telefonisch moet zijn verzocht om verzoek tot verlenging, alleen durfde mr. R.M. Mol het duidelijk niet aan dat verzoekschrift op enige dagen eerder te dateren zodat de tussenbeslissing tot ‘verleniging’ volgens de poststempels vooraf gaat aan het verzoek daartoe dat volgens het stempel voor inkomst pas de volgende dag per post wordt bezorgt.

  Dan volgt weken na de zitting van de Centrale Raad van Beroep ‘zomaar’ een Proces-Verbaal, gedateerd na de mail aan mr. R.M. Mol. Daarin staat dat de Centrale Raad van Beroep op de dag van de zitting nu ineens ‘mondeling’ zich zou hebben uitgesproken, waarbij ‘nu is gebleken dat door verweerster aan al appellantes bezwaren tegemoet is gekomen. het hoger-beroep niet-ontvankelijk meer is’, althans woorden van gelijke strekking.

  Dat in hoger-beroep primair de eis is neergelegd dat de uitspraak in eerste aanleg van overigens bij eerder wegmaken van onderliggende stukken betrokken rechtbank te Breda is neergelegd, maakt deze Centrale Raad van Beroep daarbij niet uit. Naar de op http://www.rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak in eerste aanleg wordt in het Proces-Verbaal van de Centrale Raad van Beroep dat eveneens wordt gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl verwezen met een link. Wie echter deze link aanklikt komt letterlijk en figuurlijk bedrogen uit nu de eerder uitspraak als naar verwezen door de Centrale Raad van Beroep op kennelijk verzoek van dit schaamteloze fascistenforum offline is gehaald nu anders aanstonds zou blijken dat in werkelijkheid totaal niet is voldaan aan de gronden als gesteld in hoger-beroepsschrift.

  En dan is er uiteraard nog een uitspraak inzake ‘de brief van gemachtigde van appellante’ die volgens de Centrale Raad van Beroep bij de volgende tussenbslissing ‘moet worden aangemerkt als verzoek tot wraking’, waarbij de wrakingskamer, kennelijk op de hoogte van eerder illegale tussen-beslissing inzake de termijn strekkende tot indiening verweerschrift, er toe overgaat objectief feiten en omstandigheden zo te vervalsen dat dit misdrijf naadloos aansluit op de kennelijk voorgenomen niet-ontvankelijk verklaring op de dan kennelijk nog voorgenomen schriftelijke uitspraak.

  In hoger beroep is de uitspraak in eerste aanleg ter vernietiging voorgedragen, waarbij tevens is gewezen op evidente participatie door de rechter(s) te Breda in een criminele organisatie nu is verzuimd na kennisname van strafbare feiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Immers legt de bestuursrechter objectief valse uitnodigingsbrieven ten grondslag aan diens uitspraak waarin hij het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Nota bene herhaalt de bestuursrechter in diens uitspraak de volgens hem zeer ernstige beschuldigingen van ondermeer valsheid in geschrift, bedrog en het bewerkstelligen van onvrije arbeid, zeg maar het huidige keukentafelgesprek in het kader van WMO 2015, Participatiewet en Jeugwet.

  En nu dan willen Rutte cum suis de door de Belastingdienst gemangelde burger in de armen drijven van criminele organisaties als Stroomopwaarts MVS…..

  De Belasting

  1. Daar waar de niets-vemoedende burgers, ZZP-ers en MKB-ers zich kunnen beroepen op wilsgebreken inzake middels list & bedrog door Stroomopwaarts MVS bewerkstelligede (arbeids)overeenkomsten, gaat die vlieger bij verreweg het meeste voormalig gemeente personeel niet op nu deze voormalig ambtenaren dagelijks zich met participatiezwendel bezig houden en dientengevolge tot op het laagste niveau heel goed weten wat er zoal mis is met de ‘zaken’ die Stroomopwaarts doet, steeds ingeleid met valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven waarmee de slachtoffers ‘worden bewogen’.

   Mw. H. Bouamar die een dergelijke uitnodigingsbrief aan een inwoonster van Vlaardingen liet uitgaan ‘namens het college van burgemeester en wethouders van Schiedam’ en later ‘namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen’ het college dat mede door deze mw. H. Bouamar overigens nog voor wel meer strafbare zaakjes verantwoordelijk is te houden, te meer nu men daar geen afstand van zou nemen. Mw. H. Bouamar zou op verbeten wijze weigeren een eenduidige verklaring te geven wie of wat zij nu eigenlijk was en ook aan te geven wie zij in juridische zin nu vertegenwoordigde.

   Hier onder is in reactie op een vraag van dhr. Kok een link toegevoegd waarin Tweede Kamerleden de Minister vragen hoe binnen een bepaald kader zal worden omgegaan met klachten over de bedrijfsvoering van gemeenschappelijke regelingen, klachten over (rechts)handelingen waarop dus het Burgerlijk Wetboek ziet.

   Over de (rechts)handelingen van mw. H. Bouamar en haar houding en weigering voor de hand liggende vragen te beantwoorden is daarop een formele klacht neergelegd bij rechtspersoon Stroomopwaarts MVS waarin is aangegeven uitsluiten schriftelijk te commoniceren en vooral niet te willen dat er wordt opgebeld nu de ervaring leert dat dat slechts dient om het slachtoffers evenals aan e keukentafel enig overeenkomst achteraf op papier in de schoenen te kunnen schuiven.

   Dan kan men zich afvragen waarom een inwoonster van Vlaardingen wordt opgeroepen aan de keukentafel te Schiedam te verschijnen. Dat is omdat na eerder malversaties waarbij aantoonbaar persoonlijk betrokken oud-wethouder Cees Oosterom en dan SP-raadslid Ingrid Wijker geen der Vlaardingse ‘professionals’ nog de vingers aan het dossier wilden branden, redenen waarom de collegae te Schiedam zijn aangezocht bepaalde zaakjes uit dit dossier achteraf te ‘overrulen’ en daarmee te neutraliseren. Uiteindelijk zou het slachtoffer nooit antwoord krijgen op haar schriftelijke vragen en klachten maar heeft de daartoe ingehuurde ZZP-er Lennard Deekman haar wel telefonisch gestalkt en is uiteindelijk op zeer knullige wijze een verdenking van woonfraude door SOW opgezet om om die manier het slachtoffer aan de keukentafel te Schiedam te krijgen waar zij en haar vertrouwenspersoon ook nog fysiek door deze Deekman bedreigd zouden worden.

   Uit een overigens aantoonbaar valselijk opgemaakte brief van de dames Bruis-Bos en Curfs blijkt dat met dat keukentafelgesprek is beoogd de evidente klacht over rechtshandelingen naar burgerlijk recht can rechtspersoon Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, achteraf op papier te (doen) vervalsen als zou sprake zijn van ‘bezwaren’ tegen enig bestuurlijke beslissing die dan dus niet bestaat maar steeds achteraf in elkaar wordt genutseld, iets waarbij Cees Oosterom namen het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen eerder objectief valsheid in geschrift zou plegen, een daarbij betrokken meester docturandus ontslag zou nemen en de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam zich aardig te kijk zou zetten in enige incidenten van wraking…

   Nu de vraag waarom er bij een niet-bestuursorgaan als Stroomopwaarts MVS 3X zoveel personeel zich bezig houdt met ‘bezwaren’ terwijl er geen bestuursbesluiten bestaan waartegen ook maar bezwaar gemaakt zou kunnen worden?

   Dat komt omdat Stroomopwaarts MVS stelselmatig elke daar ingediende klacht middels listige kunstsgrepen en samenweefsels van verdichtsel ex. art. 326 WvSr. uiteindelijk vervalst en verder doet vervalsen tot ‘bezwaren’, misdrijven die zonder participatie van een substantieel deel der rechterlijke macht niet mogelijk zijn.

   Rond dit laatste aspect van rechterlijke participatie daar waar de ambtelijke aangifteplicht geldt zoals ook is vastgesteld door de ondervragingscommissie van de Tweede Kamer inzake vergelijkbaar handelen door de Belastingdienst blijft het verdacht stil…

 4. Wie nu de nota bene op een formele website de rijksoverheid gepubliceerde besluitvorming rond de oprichting van Stroomopwaarts MVS nog eens nader bestudeert, merkt vrijwel direct op dat willens en wetens leken als burgers maar ook lieden met juridische notie hiermee op het verkeerde been worden gezet.

  Met her fraais wordt voorgewend dat burgemeesters en wethouders in rechte de rechtspersoon Gemeente vertegenwoordigen en vice versa de burgemeester een rechtspersoon ‘machtigt’ de Gemeente in- en buiten rechte te vertegenwoordigen, zo luiden de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen als naar verwezen echter niet!

  Gesteld kan worden dat Stroomopwaarts MVS ingevolge dit besluit hooguit rechtspersoon is en zeker geen Openbaar Lichaam als gepretendeerd met eigen rechtspersoonlijkheid en beleidsvoering. De gedecentraliseerde wetten als WMO 210, Jeugdwet en Participatiewet zien uitsluitend op de rechtsbetrekking Rijk-Gemeenten, waarbij het difuus is volgens welk recht dan wel. Het gaat hier formeel echter om ‘bewindvoering’ waarbij de Gemeenten ‘in medebewind’ worden gehouden te handelen op straffe van het achterhouden van gelden. In feite is hier sprake van een rijksmisdrijf waarin gemeenten zich in de hoedanigheid van rechtspersoon min of meer gedwongen zien te participeren.

  Dat men bij die gemeente precies weten hoe de burgers moesten en moeten worden belazerd in het kader van de Rutte-doctrine, blijkt ondermeer uit de besluitvorming strekkende tot Stroomopwaarts MVS, het plotselinge opstappen van directeur Curfs nadat uit een verklaring ten overstaan van de S.E.R. het zuiver opzet zou blijken, en de plotselinge ‘Oh-zo-moe-melding’ van een wethouder tevens pseudo-voorzitter van pseudo Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS als hij snapt dat hem leidinggeven aan- en participatie in een criminele-organisatie waarover hij nadere raadsvragen moet gaan beantwoorden ten laste kan worden gelegd.

  Stroomopwaarts MVS is formeel dus zeker geen Openbaar Lichaam maar primair rechtspersoon die of in opdracht handelt waartoe elk MVS-college een afzonderlijk besluit dient te nemen, of handelt op eigen titel.

  De constructie is zo opgezet dat Stroomopwaarts MVS slechts lijkt op een bestuursorgaan wanneer het latere mandaatbesluit dat de MVS-colleges hebben genomen wordt ingeroepen. Dat inroepen van het mandaatbesluit kan uitsluitend na een verzoek daartoe van de door de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS belazerde, bedreigde en benadeelde burger, en wel op grond van art. 79 Participatiewet waarmee het Rijk de Gemeente medewebewind oplegt wat betreft alle in het kader van de Rutte-doctrine tot ‘arbeidsgehandicapte’ en Nederslaaf gebrandmerkte burgers die daarmee feitelijk onder curatele worden gesteld.

  Wie nu de Participatiewet er nog eens op naslaat stuit op enig moment op een zinnetje waarin ten onrechte wordt gesteld dat ‘het college van burgemeester en wethouders kan mandateren aan bestuursorganen’, daar waar ingevolge de Algemene wet bestuursrecht uitsluiten kan worden gemandateerd aan een individuele ambtenaar van hetzij de gemeente f een ander bestuursorgaan. De gemandateerde ambtenaar heeft daarbij toestemming nodig van het bestuur van het bestuursorgaan waarvoor hij werkzaam is.

  Met andere woorden; rechtspersoon Stroomopwaarts MVS ondergaat een metamorfose tot pseudo-bestuursorgaan wanneer art. 79 Participatiewet wordt ingeroepen waarmee dan pas een mandaatbesluit in werking treedt.
  Er kan uitsluitend sprake zijn van een Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS wanneer taken via een gezamenlijk delegatiebesluit integraal zijn overgedragen. Een aldus nieuw opgericht Openbaar Lichaam heeft rechtspersoonlijkheid en is bevoegd tot beleid en besluitvorming. Met mandaatbesluiten van de MVS-colleges die steeds achteraf intreden wordt Stroomopwaarts MVS nog steeds niet het Openbaar Lichaam als gepretendeerd in het besluit strekkende tot rechtspersoon Stroomopwaarts MVS dat het (hooguit) wel is. Net als voor het optreden b=van de Belastingdienst zijn hiervoor de PavdA politici Asscher en Klijnsma verantwoordelijk

  Wie nu een bepaalde NOTA erop naslaat waarin is opgetekend hoe PvdA Minister Plasterk zich in allerlei bochten wringt om vooral vragen van Tweede Kamerleden te ontlopen rond mogelijk misbruik van een ‘bedrijfsvoeringsorganisatie binnen een (pseudo) Openbaar Lichaam,’ en de latere terloopse opmerking in de toelichting bij de Wet gemeenschappelijke regelingen dat wellicht ook zou kunnen worden gemandateerd aan bestuursorganen, die weet dat de hele Participatiezwendel maatschappij als ooit aangekondigd door de Grote Baas van dit Bananenkonikrijk in strafrechtelijke zin ‘rond’ is.

  Nu nog een klacht of klachten bij de Europese Rechter…

  1. Vandaag in het nieuws: ‘De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de “herstelaanpak” van de staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (Toeslagen), in de toeslagenaffaire. Zo wordt erop gewezen dat private partijen nog niet voldoende meewerken in het kwijtschelden van de schulden van de gedupeerden.’

   Niet valt in te zien waarom particuliere schuldeisers indirect ook of nog meer het slachtoffer zouden moeten worden van de structurele en willens en weten opgezette criminele staatspraktijken. Als gesteld dient de Belastingdienst volgens de vigerende wet- en regelgeving te handelen en onrechtmatige beschikkingen intrekken, waarna de werkelijke schade, inclusief emotionele schade op de Staat der Nederlanden kan worden verhaald en de schuldige bedenkers en uitvoerenden kunnen worden gestraft en persoonlijk ‘geplukt’ wat betreft begane misdrijven.

   Daarbij dient de bezem door de rechterlijke macht die grove schendingen der mensenrechten heeft gedoogd en daarmee het geparticipeerd, en ook komt ‘plukken’ van deze rechterlijk participanten geraden voor.

  2. Ingevolge de Rutte doctrine mocht dus ook in het pre-participatie tijdperk de tot keukentafelgesprek onder valse schim ex. art. 326 WvSr uitgenodigde burger vooral met het oog op de uiteindelijk door de Centrale Raad van Beroep te vervolmaken misdrijven, waarbinnen de uitnodigende rechtspersoon in etappes op papier een metamorfose ondergaat tot pseudo-bestuursorgaan, die volgens het Burgelijk Wetboek en Wetboek van Strafrecht tot gesprek ‘bewogen’ burger vooraf dus vooral niet op schrift krijgen met wie of wat in juridische zin hij of zij aan de keukentafel van doen zou hebben of krijgen.

   Als de betrokken burgemeesters, wethouders, mw. Curfs en nog een aantal bij evidente misdrijven betrokkenen worden aangegeven bij het Openbaar Ministerie te Rotterdam, weet de (hoofd) Officier van Justitie niet hoe snel de uitnodigingsbrieven van Stroomopwaarts MVS die het valselijk ondertekent ‘namens het college van burgemeester en wethouders van eerst Schiedam en later Vlaardingen, middels alweer ambtelijke valsheid in geschift te kwalificeren als ‘nadien op schrift gestelde gesprekken’.

   Met andere woorden ook een strafklacht contra de betrokken nationale Eich- mannetje en -vrouwtjes stuit af op de participanten binnen het Openbaar Ministerie dat collega-criminelen de hand zo boven het hoofd houdt.

   Daar waar Alex Breninnkmeijer medio 2015 zou stellen dat bepaalde wetgeving absoluut en met een zeker opzet in strijd is met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, en dat deze week weer eens zou herhalen waarbij hij nogmaals zou pleiten tot instelling van een Constitutioneel Hof in plaats van de Eerste Kamer die uitsluitend staat voor ‘ Handel in Invloed’, komt het geraden voor ook een onafhankelijke Staande Magistratuur in te stellen zodat aan de gedoogpraktijken waar ons Bananen-koninkrijk wereldwijd bekend door is, en aan evidente Klassenjustitie eindelijk een einde komt.

   ‘Handel in invloed’ wordt volgens het Europees verdrag tegen corruptie aangemerkt als misdrijf. Alleen Nederland en Denemarken hebben ontheffing van bepaalde paragrafen bewerkstelligd zolang deze landen kennelijk nog niet klaar zijn voor echte democratie en de instelling van een echte rechtsstaat met een Constitutioneel Hof en onafhankelijke Staande Magistratuur..

 5. Geachte Hr Sodenkamp
  Zou u dit stukje van u wat uitgebreider kunnen toelichten, ik mis een stuk van het juridische aspect en slotconclusie betreffende de tweede Kamerleden.

  1. Beste, ik zal de link naar deze Nota dit weekeinde voor u opzoeken. In onderlinge samenhang met een aantal andere feiten en omstandigheden kan een zeker opzet in strafrechtelijk zin niet worden ontkend.

   1. Ik vind het erg beknopt wat u schrijft meneer Sodenkamp, kunt u de zaak betreffende de Rutte doctrine alsmede het verhaal achter de oprichting van Stroomopwaarts wat uitgebreider omschrijven? Ook de belangen hierbij van dhr. Plasterk zijn mij niet geheel duidelijk.

    1. Sla de kranten er op na, kijk af en toe TV, en volg Tweede Kamer debatten, dan wordt duidelijk wat de Rutte-doctrine is.

     Ronald Plasterk staat sinds jaar en dag gemeentelijke herindeling voor terwijl daar geen maatschappelijk draagvlak voor was en is. Met aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de pilot Stroomopwaarts MVS is een soort Rijksgouw opgetuigd, zeg maar een non-democratische bestuursvorm tussen de bestaande in. Met name in deze regio zijn er strubbelingen geweest met de directie van een sociale werkplaats, een tijdelijke VVD-burgemeester die eerst voorzitter van Cedris was, en een voorzitster van een onderzoekscommissie uit de gemeentelijke her-indelingsstal van Plasterk.

     Sosiale Werkplaatsen zijn opgedoekt maar de club Cedris bestaat nog steeds, en u raadt nooit wie daarvan voorzitter is: Job Cohen, die indertijd in aanloop op de IB 2001 de Tweede Kamer heeft ‘voorgelicht’ omtrent het fiscaliseren van menselijke relaties, waartoe medio 1998 het ‘vrije’ burgerlijk huwelijk met allerlei gezwam werd ingeruild voor het af te persen concubinaat, de bestuurlijke gedwongen variant van het vrije burgerlijk huwelijk.

     Eerst kon men kiezen of een huisgenoot fiscaal-partner zou zijn, om vervolgens die keuze onmogelijk te maken. Loonbelastingverklaringen werden steeds zo gewijzigd dat de uit te vreten belastingbetalers niets in de gaten zouden hebben dat in feite iedere belastingbetaler zich zelf middels aanvraagformulier zou brandmerken tot uitkeringstrekker die men gedwongen te werk zou kunnen stellen. Zie de finale uitwerking met de Kinderopvangtoeslag zou ik zeggen.

     Aansluitend kent Nederland nog altijd een zgn. ‘duaal-ontslagrecht’ dat neerkomt op een twee-zijdig ontslagverbod dat de hele arbeidsmarkt in haar greep houdt. Art. 6 BBA werd kort na WO II in Duitsland afgeschaft maar dhr. Asscher sleutelde daar als Minister vrolijk aan door met onwerkbare transitievergoedingen als resultaat. Het MKB zucht daar zwaar onder en werknemers worden uiteraard straks verplicht hun vergoeding over te dragen aan organisaties waarin lieden als Desiree Curfs de scepter zwaaien, gepretendeerd om de bestolen belastingbetaler ‘te helpen’, net als nu wordt geprobeerd de door de Belastingdienst bestolen burgers ‘te helpen’ en daarbij de feiten en omstandigheden te kunnen vervalsen in het kader van damage-control.

     Kort door de bocht: Nederland kent sinds de Wet IB 2001 een twee-kaste-stelsel, namelijk belastingprofiteurs en belastingbetalers. VVD belastingprofiteurs VVD wilden de sociale zekerheid uitkleden onder gelijke heffing en de salonsocialisten van de PvdA waar het klootjesvolk nog steeds in geloofde leverde daartoe de uitvoerende figuren als Plasterk, Asscher en Klijnsma, lieden die heel listig de zaakjes zo hebben opgezet dat vrijwel geen hond nog kon overzien wat er werd uitgehaald.

     Met name doctor in de rechten Asscher weet en wist heel goed dat alles wat hij heeft opgezet in de praktijk zou leiden tot hele andere uitkomsten dan gepresenteerd zou worden. En dat zelfde geldt voor Cohen, Klijnsma en Plasterk die als schildknaapjes van de VVD van Rutte alles op alles hebben gezet om de gewone man te tillen en daarbij minderheden een extra trap na te geven…

     1. Staat der Nederlanden in problemen met bestuurlijk afgedwongen concubinaat:

      https://nos.nl/artikel/2371026-ex-partners-staan-in-toeslagenaffaire-voorlopig-met-lege-handen.html

      Uit bovenstaande link wordt duidelijk dat de Staat der Nederlanden NIET burgers bij beschikking ‘aanmerkt’ al ‘waren zij gehuwd’ omdat dat een directe schending van de Grondwet en mensenrechtenverdragen zou opleveren, maar dat via omkering van de bewijslast de daartoe door de Belastingdienst maximaal aangeslagen burgers zich BIJ AANVRAAGFURMULIER net als bij de Bijstand zich gedwongen zien zich zelf als deelnemer in concubinaat aan te melden.

      Het ‘toekenningsbesluit’ inzake heffingskorting wordt daarna op naam gesteld van de individuele aanvrager die zich vooraf dus feitelijk gedwongen zag hiermee accoord te gaan. Logischer zou zijn individuele burgers ieder een eigen beschikking te laten aanvragen en te ontvangen maar dan kon de Staat der Nederlanden de variant op het christelijk huwelijk niet afdwingen.

      De Staat der Nederlanden dwingt haar burgers dus een bepaalde manier van leven af, daarbij gesteund door een substantieel deel der rechterlijke macht en wetenschap, iets dat dus absoluut onverenigbaar is met burger- en mensenrechten als bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht.

      De Staat der Nederlanden dwingt haar burgers, al dan niet ‘gedecentraliseerd’ en aan de keukentafel, dus ‘instemming’ af en heeft daartoe het systeem met de IB2001 omgedraaid, in die zin dat daar waar de Overheid eerder op grond van aangeleverde gegeven een voor rechtsmiddelen vatbare beslissing nam, die Overheid nu haar burgers eerst in dwangpositie bracht. Een op de persoon of personen toegespitst besluit heet beschikking.

  2. Beste Martin.de.kok
   22 januari 2021 om 19:03

   Hierbij gaat de toegezegde link; zie met name onder punt 4 maar de rst van de motivering is ook interessant daar waar het democratisch gehalte aan bod komt en beleidsvoering van een Gemeenschappelijke regeling als een Openbaar Lichaam dat uitsluiten middels delegatiebesluit kan worden ingesteld. Bij Stroomopwaarts MVS is van delegatie echter geen sprake en wat is nu dat Stroomopwaarts MVS dan wel of moet het met hulp van Berenschot dan stiekem gaan worden, een Bedrijfsvoeringsorganisatie? Stroomopwaarts MVS is geen Openbaar Lichaam want van een gezamenlijk delegatie besluit is geen sprake, en waarom zou je wanneer alle taken onvoorwaardelijk zijn overgedragen daarna nog taken vanuit dit totaalpakket achteraf nog mandateren? Met andere woorden het is een zooitje met die besluitvorming en wel met een zeker opzet waarvoor de motivering voor de oplettende lezer is te vinden in de (informele) toelichting bij wetten en nin nota’s als deze waar naar verwezen.

   Volgens voormalig pseudo-voorzitter Cees Oosterom van pseudo-Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS kon men het daar inmiddels wel af met een enkel ongeleed bestuur zoals dat bij een Bedrijfsvoeringsorganisatie hoort at Stroomopwaarts MVS evenmin is en ook zonder instemming van de MVS-gemeenetraden niet kan zijn of worden. Binnen deze gemeenteraden wordt geklaagd dat Stroomopwaarts MVS geen beleid mag voeren maar veel beleidsregels oplegt terwijl geen hond weet op welke wettelijke basis dan wel…

   Berenschot adviseert dan om Stroomopwaarts MVS ‘te verzelfstandigen’, waarover de gemeenteraadsleden terecht opmerken dat zou Stroomopwaarts MVS echt een Openbaar Lichaam zij , het dan reeds volledig zelfstandig is. Berenschot en de voorganger-onderzoekers die om het doleuze ren de wetenschap van malversaties rond Stroomopwaarts MVS te kunnen ontlopen, moesten gaan adviseren wat de MVS-colleges al lang wisten, want niet alleen zijn en worden burgers, MKB en de volksvertenwoordiging hier belazerd, maar ook gemeente-ambtenaren die op papier zijn oversgestapt op een ander bestuursorgaan dat in werkelijkheid geen bestuursorgaan is. Daarbij werken die gemeente-ambtenaren ook vrijwel allemaal nog op hun oude stek bij de MVS-gemeenten.

   Berenschot adviseert dan niet om schoon schip te maken maar juist nog meer gemeente-ambtenaren over te hevelen en liefst ook fysiek te verplaatsen naar de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS dat hiertoe liefst ook in een enkel gebouw gehuisvest moet worden om het allemaal nog een beetje ‘echt’ te laten lijken.

   Dit gehannes kost natuurlijk bakken met gemeenschapsgeld en zou een keer moeten ophouden inplaats dat gemeenteraadsleden en ambtenaren een zwijgplicht opgelegd krijgen door nota bene de voor deze Participatie-zwendel mede-verantwoordelijke MVS-colleges.

   https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjeok84coeuc

 6. Met het oog op het her-in te voeren ‘boreale’ Gouwenstelsel moest en zou de Wet gemeenschappelijke regelingen worden aangepast om feitelijk illegale gedrochten als Stroomopwaarts MVS op te kunnen tuigen. Grappig daarbij is dat een ander soort gemeenschappelijke regelingen (‘plus’) die in de praktijk aardig werkten zouden worden opgeheven om de aandacht af te leiden van de ware aard van de wetswijziging.

  Het grappige hierbij is dat de argumenten die Minister Pasterk gebruikte om de bestaande en aardig funtionerende gemeenschappelijke regelingen af te schaffen, exact dezelfde argumenten waren om deze indertijd in te voeren, maar ja welk Tweede Kamerlid laat staan gewone burger gaat dat eens napluizen…?

 7. Onder deze link wordt goed uitgelegd wat Gemeenschappelijke regelingen inhouden, met name dat de Grondwet vooralsnog niet de mogelijkheid laat tot een vierde bestuurslaag zoals Plasterk cum suis die kennelijk voor ogen hebben.

  https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=135

  Omdat een grondwetswijziging mede vanwege het gemeentelijk zelfbeschikkingsrecht er duidelijk niet in zat, is toen een plan geboren om de wet- en regelgeving ‘gewoon’ te omzeilen en daarbij meteen te bezuinigen op sociale zekerheid onder invoering van regionaal opgezette dwang inzake arbeid, bejaarden-, zieken- en jeugdzorg.

  Een Openbaar Lichaam is uitsluitend op grond van delegatie waarbij bevoegdheden volledig worden overgedragen aan een ander bestuursorgaan mogelijk, maar dan zou inderdaad sprake zijn van ‘de vierde bestuurslaag’ waarbij gemeentelijke autonomie tot het verleden zou behoren als beschreven in bovenstaande link.

  Een Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS kon dus niet ”rechtuit’ worden gerealiseerd en Stroomopwaarts MVS is dan ook wettelijk gezien geen Openbaar Lichaam met een Algemeen- en een Dagelijks Bestuur maar hooguit een rechtspersoon waarbij op het handelen of nalaten uitsluitend het burgerlijk recht van toepassing is, en bij misdrijven onverkort het Wetboek van Strafrecht waarbij de beruchte Pikmeer-jurisprudentie strekkende tot ambtelijke immuniteit niet opgaat.

  Nederland kent echter sinds jaar en dag een corporatistisch systeem waarbij in de achterkamertjes van allerlei obscure clubjes ‘maatschappelijk draagvlak’ op papier wordt ‘gematerialiseerd’ dat er dus in werkelijkheid niet is. Met name PvdA-ers als Desiree Curfs en vast ook de nieuwe directeur floreren binnen dit systeem en worden dan ook vorstelijk beloond zoals men inmiddels weet.

  Binnen de Nederlandse pseudo-rechtsstaat vormen twee in hoogste instanties rechtsprekende organen het sluitstuk, te weten De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep. Zo kan het bestaan dat op z’n minst half zachte wetgeving door deze instanties middels manipulatie van feiten en omstandigheden wordt afgedekt, waarna de volksvertegenwoordiging verwijst naar de jurisprudentie van beide fascistoide organen. Wijlen Benito Mussolini had aan een enkele Grote Raad genoeg; in Nederland geldt de Bart Boos-doctrine: ‘Als je zegt nee dan krijg je er twee’.

  Daar waar de Centrale Raad van Beroep de eigen bevoegdheid inzake kwesties rond Stroomopwaarts MVS eerst nog ontleende aan het mandaatbesluit van de MVS-gemeenten, zou het daar later ‘zomaar’ vanaf stappen en daarna de eigen (on)bevoegdheid ontlenen aan het pseudo-delegatie besluit van de MVS-colleges.

  Met andere woorden: zijn rechtsprekende corporaties als de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State die steeds achteraf iets van een ‘Openbaar Lichaam Stroomopwaarts’ construeren middels uitermate kwalijke ‘jurisprudentie’. In de hier boven beschreven casus stond feitelijk het keukentafelgesprek, althans de daarmee beoogde zwendelpraktijk ter discussie nog voordat dat keukentafelgesprek zou worden geintroduceerd door, tja PvdA-ster Jet Bussemaker die, zodra ze een mooi baantje bij een bepaalde universtiteit kreeg toegeschoven, niet wist hoe snel ze afstand moest nemen van de Participatie-zwendel-maatschappij waartoe de nietsvermoedende burger, ZZP-er of MKB-er aan de keukentafel wordt bewogen, ingeleid met valselijk op te maken uitnodigingsbrieven..

  Drie keer raden wie na de moorden op integere bestuurders als Johan van Oldenbarneveldt en daarna de gebroeders de Witt formeel nog altijd de scepter zwaaien bij de Raad van State…?

  Dan zo’n burgemeester Lamers van Schiedam als het kortste verlengstukje binnen deze sprookjes-achtige omgeving die niet een beetje dom stelt dat er wel degelijk een vaccinatieplicht geldt.

  Maar ja gedwongen arbeid en daarbij ook etnische uitsluiting zou formeel ook niet bestaan in het Bananen Koninkrijk der Nederlanden….

 8. Toch wel raar dat een bedrijf die al jaren mensen weg zet als gehandicapten en zelf hier van profiteerd , nu eens ‘slachtoffers gaat helpen … terwijl ze hun eigen slachtoffers al jaren schreeuwen om hulp en om gerechtigheid
  Want mensen gewoon wegzetten als gehandicapten en of mensen die zware begeleiding nodig hebben , terwijl daar nooit 1% van bewijs van hoeft te tonen
  En de gedupeerde ( clienten van Stroomopwaarts hier al heel lang om vragen ) en ook om erkenning van al die jaren dat ze op een schandalige manier behandelt zijn , zelf een jobcoach heeft zelf toegegeven dat hij er alleen is voor als er problemen zijn om die optelossen ….
  verder zie je nooit iemand van dat bedrijf , maar je word wel betaald naar begeleiding die mensen moeten krijgen .. Welke persoon moet ik dan hebben om begeleiding te krijgen om eens een stap hoger te komen en niet mijn hele leven nu al op dezelfde loonschaal te blijven zitten (IOP wat is dat ?)
  bij geen IOP behoort van dag van indienst treding het normale loon uitbetaalt te worden … wanneer gaat dat eens gebeuren dan .. en zo kan ik nog wle jaren door gaan met behoorlijk slecht funktioneren van dit bedrijf .
  ja ik heb de nieuws brief gelezen dat we geen negatieve dingen over het bedrijf mogen schrijven op het internet omdat we goed moeten zijn voor collega’s ….. Maar wanneer gaan mijn colega’s dat dan eens voor mij doen , mij in me waarde laten en erkennen dat ik al vanaf 2000 niet meer indienst meer mag zijn bij dit bedrijf ( gemeentelijk schrijven ) dus behoor ik al vanaf die tijd een normaal loon te hebben ( al punt twee die mijn al in het gelijk zet dat mijn loon schaal niet goed zit )(Stroomopwaarts zegt dat ik 134 pnt heb , terwijl het CAO mij al in 278 plaats bij dag van indienst treding , nu zal dat al meer dan 400 pnt zijn maar nog steeds in een loon zitten van 134 punten
  Maar steeds negatief wegzetten , laat nog een gesprek gehad met mij jobcoach, bij zeer veel positieve dingen van mijn kant wat ik dus aankan tonen , kwam meneer weer met iets van 10 jaar geleden dat ik toen iets gedaan zou hebben , terwijl hij duidelijk nooit het hele verhaal gehoort heb en ook daar nooit onderzoek naar gedaan heeft ..( negatief wegzetten)
  Dus laat dit bedrijf nu eerst zelf eens uit de kast komen dat ze mensen al heel lang negatief wegzetten en die proversioneel gaan ondersteunen en ook hier de achterstallige onderhoud en loon weer recht gaan trekken ..
  en dit ook openbaar bekent gemaakt worden en niet via achterdeurtjes , want ik wil nu na jaren ook wel eens de erkenning na hier al jaar in en jaar uit 24 uur per dag mee bezig zijn om achter hun gemaakte fouten weer proberen recht te trekken ……. je leest het goed 24 uur perdag en geen 8 uur waarvoor ik deze kleine vergoeding krijgt
  want trauma en andere dingen stoppen ook niet na half 5 en beginnen ook niet weer om 7 uur smorgen , nee hier heb ik al jaar in jaar uit mee te maken (24 uur per dag )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *