Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

SCHIEDAM VERKLAART VERDUBBELING KLACHTEN OVER STROOMOPWAARTS

SCHIEDAM- De verdubbeling van het aantal klachten over Stroomopwaarts (van 15% in 2018 naar 31% in 2019) hangt samen met een gebrek aan dienstverlening, zoals dat door cliënten die klagen wordt ervaren. Dat maakt het stadsbestuur van Schiedam duidelijk op vragen vanuit de gemeenteraad over het gestegen aantal klachten. Het algemene rapportcijfer voor de dienstverlening van Stroomopwaarts is vanaf de start in 2014 afgenomen van een 7,2 naar een 6,8.

De meest voorkomende klacht categorieën zijn telefonische dienstverlening (slechte bereikbaarheid, niet / te laat terugbellen), bejegening, te late betaling en afhandelingsduur. Het klachtbeeld sluit aan bij de bevindingen van het digitaal klantpanel (DKP): 18% van de respondenten geeft aan niet teruggebeld te worden, 20% van de respondenten ervaart de telefonische dienstverlening als slecht, het rapportcijfer op het dienstverleningsaspect ‘zich begrepen / gehoord voelen’ scoort een 5,9.

Met het instellen van een telefonisch spreekuur en het tijdig afhandelen van terugbelverzoeken wordt ingezet op verbetering van de telefonische dienstverlening door Stroomopwaarts. Met een nieuwe systematiek van inkomstenverrekening (Surplus) hoopt Stroomopwaarts het aantal tijdige betalingen van de maanduitkering te laten toenemen. Samen met investeringen in vakmanschap (in 2019) en aandacht voor het thema dienstverlening en cliëntgerichtheid binnen de hele organisatie zet Stroomopwaarts in op verbetering en hoopt men daarmee ook het aantal klachten te laten dalen.

Stroomopwaarts heeft voor cliënten verschillende mogelijkheden georganiseerd voor het melden van klachten of problemen. De organisatie heeft drie vertrouwenspersonen en er zijn twee bedrijfsmaatschappelijk werkers. Daarnaast kunnen via de gemeente klachten worden gemeld, waarna deze klachten via de reguliere klachtenprocedure binnen Stroomopwaart worden opgepakt.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

10 reacties op “SCHIEDAM VERKLAART VERDUBBELING KLACHTEN OVER STROOMOPWAARTS

 1. De klachtenfunctionaris vanuit de gemeente heeft zich ten tijde van een hoorzitting aangaande een klacht voorgesteld als de tegenpartij. Daar gaat het al mis, in de basishouding van de medewerkers. Zij staan blijkbaar tegenover de inwoners in plaats van dat ze zich zien als de dienstverlener die ze zouden moeten zijn. Begin daar eens met verbeteren. Ik ben bij gemeentelijke inspraken geweest heb de manager van Stroomopwaarts destijds gemaild en gesproken evenals de toen verantwoordelijk Wethouder. Er is niks verbeterd!!!

  1. Dat de klachtenfunctionaris van de gemeente (lees Stroomopwaarts MVS als private uitvoerende derde partij ex. art. 7 lid 4 Participatiewet (Pw) zich opstelt als de tegenpartij komt omdat veel klachten gaan over feitelijke rechtshandelingen naar burgerlijk recht die door Stroomopwaarts MVS standaard plegen te worden vervalst tot ‘bezwaren’ tegen een beslissing anders dan de toekenning of intrekking van financiele ondersteuning. Een beslissing die in werkelijkheid niet bestaat, ook omdat de Pw elke andere beslissing uitsluit.

   Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is met het oog op schendingen van onder meer het verbod op gedwongen arbeid en schending van het recht op vrije arbeidskeuze voorzien van een zogenaamde ‘Janus-kop’ dwz het heeft twee gezichten in juridisch opzicht. Stroomopwaarts MVS presenteert zich als bedrijf met rechtspersoonlijkheid in welke hoedanigheid het ‘horiontaal’ burgers uitnodigt voor gesprekken (‘samen met de burger’), en verzorgt het als privaat administratiebedrijf de maandelijkse uitbetalingenen van wat men ook wel noemt ‘bijstand’. Dat recht op financiele ondersteuning is bij toekenningsbesluit na melding ambtshalve toegekend (ambtshalve, want de aanvraag en de beslissing op aanvraag bestaat niet meer).

   Het toekenningsbesluit kan alleen door het college of Stroomopwaarts MVS in mandaat namens dat college met terugwerkende kracht worden ingetrokken en daarna opnieuw worden toegekend waarbij het opnieuw zal moeten worden gemotiveerd. Tussentijdse aanpassing is bij wet uitgesloten, waarmee de wetgever actief iets heel anders voor ogen heeft gehad dan wat ook wel heet ‘rechtsbescherming tegen de overheid’ en de mensenrechten in acht nemen en de burger als gehouden bescherming te bieden tegen schending van die mensenrechten. Met de Participatiewet is beoogd de onderlinge arbeidsverhoudingen te regelen met gehandicapte burgers in privaatrechtelijke zin waarop de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing is verklaard met art. 79 Pw.

   Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is behalve administratiekantoor dat bij volmacht handelt, ook een werkgever en oefent gezag uit over de werknemers, waarbij uitsluitend de arbeidsverhouding van gehandicapte werknemers is geregeld door de Participatiewet (Pw). De gemeenteraden zijn direct op grond van deze Pw verplicht plaatselijke verordeningen op te stellen met het oog op naleving van de plicht tot re-integratie/participatie door gehandicapte werknemers. Bij niet naleving van de verplichtingen ingevolge arbeidsovereenkomst door de gehandicapte werknemer geeft Stroomopwaarts MVS eveneens als daartoe gevolmachtigde uitvoerende partij met de betalingen gevolg aan de verordening van de gemeenteraad. Hierbij is steeds sprake van rechtshandelingen naar burgerlijk recht..

   Inhoudingen strekkende tot nakoming van de arbeids-verplichtingen ingevolge de Pw gelden uitsluitend voor de gehandicapte werknemers wanneer deze niet of onvoldoende medewerking verlenen aan re-integratie dan wel participatie. Door middel van wat zij noemt ‘het assesment’ wordt echter ellke werkloze burger die zich bij het college van de woonplaats voor inkomensondersteuning meldt of wordt gemeld, standaard voor minstens voor 30% arbeidsongeschikt verklaard, waarna dat college Stroomopwaarts MVS feitelijk van een loonkostensubsidie voorziet die maximaal 70% van het wettelijk minimumloon bedraagt. Stroomopwaarts MVS staat in Handelsregister van de Kamer van Koophandel ondermeer ingeschreven als uitzendbureau en Payrollbedrijf zonder winstoogmerk (anbi status).

   Stroomopwaarts MVS is behalve rechtspersoon en werkgever ook een instantie die in mandaat als zogeheten ‘verlengd bestuur’ namens de MVS-colleges recht op inkomensondersteuning bij beschikking vaststelt. Dit is ingevolge de Pw de enige beslissing die door of namens het verantwoordelijk college kan worden afgegeven. Omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met art. 79 Pw buiten toepassing is verklaard, kent deze Pw een zelfstandige mandaatregeling waarmee het Rijk gedelegeerde bevoegdheden in feite volledig overdraagt aan een ander bestuursorgaan. Feitelijk is hier dus geen sprake van ondermandaat door de colleges, maar van getrapte delegatie door het Rijk aan andere bestuursorganen dan de colleges die hierbij louter als doorgeefluik van het Rijk fungeren. Zou de Awb van toepassing zijn, dan zou slechts een individuele ambtenaar kunnen worden gemandateerd. Deze ambtenaar kan in dienst zijn van het college of van een ander bestuursorgaan dat als werkgever dan wel toestemming moet geven.

   Directrice van Stroomopwaarts MVS mw. Curfs stelt dat de MVS-colleges bij gezamenlijke besluitvorming waarbij men de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS heeft getroffen en het Openbaar Lichaam Stroomopwaarts heeft ingesteld , de Rijksmandaatregeling van artikel 7 lid 4 Participatiewet aanstonds in werking is getreden, hetgeen echter onverlet laat dat ingevolge de Pw uitsluitend de beslissing inzake verlening of intrekking kan worden genomen.

   In later stadium hebben de MVS-colleges bij ander besluit besloten tot mandaat in de zin van de Awb. Nu de Awb met de Pw buiten toepassing is verklaard, is in die Pw behalve een eigen mandaatregeling ook een aparte rechtsgang opgenomen. Uitsluitend een natuurlijk persoon kan onder verwijzing naar art. 79 Participatiewet een schriftelijk verzoek bij het college van diens woonplaats indienen. Met het te nemen besluit treedt het college dan in de plaats van Stroomopwaarts MVS als uivoerende private derde. Het college neemt dus bij besluit de aansprakelijkheid voor rechtshandelingen en de mate van verwijtbaarheid in haar hoedanigheid van Openbaar Lichaam met rechtspersoonlijkheid van Stroomopwaarts MVS over. Op deze primaire beslissing op verzoek staan de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep in de zin van de Awb open.

   Als de nu de middels ‘het assesment’ door Stroomopwaarts MVS gehandicapt verklaarde burger de op hem rustende arbeidsverplichtingen niet of niet geheel nakomt, dan houdt het Participatiebedrijf naar analogie met de Wet verbetering poortwachter als werkgever een deel van het salaris in. De MVS-gemeenteraden stellen hiervoor de regels vast waarna Stroomopwaarts dan naar rato een deel van de uit te betalen som inhoudt. De inhouding is een handeling naar burgerlijk recht en bij een dispuut is primair de burgerlijke rechter bevoegd zich hierover uit te spreken, in casu de kantonrechter. Volgens het advies van rapporteur prof. Scheltema is deze rechtsgang tegen uitvoerende private derde partijen echter een (te) dure rechtsgang voor minvermogenden die daarom de keus wordt gelaten om het college van de woonplaats te verzoeken tot afgifte van een besluit tot indeplaatsstelling van Stroomopwaarts MVS. Prof. Scheltma lijkt hiermee kosten van afzonderlijk dagvaarding van de in Stroomopwaarts MVS participerende partijen voor ogen te hebben gehad maar Stroomopwaarts MVS is bij gezamenlijk besluit tot stand gebracht en is in die zin ondeelbaar. Slechts wanneer Stroomopwaarts MVS geen gevolg geeft aan een vonnis, is elk der participanten ‘hoofdelijk des’ de klos.

   De zieke of gehandicapte werknemer van Stroomopwaarts MVS KAN ingevolge art. 79 PW het college van de woonplaats verzoeken waarna dat een beslissing tot indeplaatstelling afgeeft of dat weigert. Tegen deze beslissing van het college van de woonplaats staat bezwaar open. Wordt bezwaar ingesteld, dan dient het college in de zin van de Awb dus een beslissing op bezwaar te nemen. Tegen deze beslissing op bezwaar staat dan beroep open op de bestuursrechter die gewoonlijk echter volkomen op de hand is van het college, redenen om dus geen verzoek tot indeplaatstelling bij het college neer te leggen en ondanks de kosten de rechtsgang van de civiele rechter te doorlopen.

   De wisseltruuk:

   Wat doet nu Stroomopwaarts MVS als het in de hoedanigheid van uitvoerende prvate partij een klacht vooruitlopende op een mogelijke dagvaarding bij de burgerlijke rechter ontvangt ten aanzien van rechtshandelingen naar burgerlijk recht, meestal in het kader van inhoudingen op basis van niet-nakoming door de al dan niet middels ‘het assessement tot gestelijk gehandicapt verklaarde werknemer? Stroomopwaarts MVS rauwelijks dagvaarden leidt tot niet-ontvankelijkheid dus moet eerst via de klachtenregeling een minnelijke schikking worden beproefd. Legt Stroomopwaarts MVS de klacht simpelweg naast zich neer dan staat het de benadeelde partij vrij om de zaak aan te brengen bij de civiele rechter.

   Het steeds in privaatrechtelijke zin optredende Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS werpt zich echter steeds op als belanghebbende en verzoekt daarop als private belanghebbende met een beroep op de regeling van art. 79 Pw ingevolge de Awb in mandaat te besluiten tot indeplaatstelling van… zich zelf, vandaar dat de klachten aanstonds bij besluit worden aangemerkt als bezwaren tegen dit besluit dat nu dus kan doorgaan als besluit op bezwaar waartegen beroep kan worden ingesteld bij………………. de bestuursrechter. Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS stelt zich bij besluit in mandaat dus in staat tot forumshopping waarbij het duidelijk de altijd goed toetsing op rechtmatigheid door bestuursrechter prefereert boven de gang naar de cviele rechter. Het is echter niet Stroomopwaarts die hier een beroep kan doen op de alternatieve route van art. 79 Pw maar de benadeelde burger1

   Hier klopt dus duidelijk iets niet, maar daar zit de bestuursrechter niet mee want die stelt bij uitspraak doodleuk dat bezwaar is ingesteld tegen rechtshandelingen naar burgerlijk recht die op deze wijze steeds met terugwerkende kracht worden omgevormd tot feitelijke handelingen strekkende tot bestuursbesluit. De vraag is natuurlijk ingevolge welke mandaatbesluit dan wel: 1 het mandaatbesluit tegelijk met de instelling/oprichting van gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS waarbij volledig mandaat wordt verleend aan een andere bestuursorgaan waarbij sprake is van opmerkelijke delegatie van bevoegdheden van het Rijk aan dat andere bestuursorgaan, of 2 het latere mandaatbesluit ingevolge de Algemente wet bestuursrecht aan een individuele ambtenaar van dat andere bestuursorgaan beperkt mandaat wordt verleend?

   Dit soort belazerij is natuurlijk op meesterlijke wijze van hogerhand in elkaar gedraaid en van nadere voorschriften voorzien, al dan niet via een stroman als de VNG dat ondermeer instructies geeft voor de opmaak van de uitnodigingen tot gesprek van de Stroomopwaartsen van Nederland. Deze opmaak is enigszins hybride van aard zodat steeds achteraf van juridische hoedanigheid kan worden gewisseld door middel van het vervalsen van klachten die zien op privaatrechelijke rechtshandelingen tot would-be bezwaren tegen dan ineens feitelijke handelingen in voorbereiding op enig besluit.

   Stroomopwaarts MVS denkt op deze manier steeds achteraf een metamorfose te kunnen ondergaan waarbij het dan in plaats van bij volmacht van de MVS-colleges in vereniging de burger in de hoedanigheid van ondeelbare rechtspersoon te hebben uitgenodigd tot gesprek, plotseling op grond van louter de ondertekening die burger zou hebben opgeroepen in bestuursrechtelijke zin. Een oproep in bestuursrechtelijke zin dient echter van tevoren te zijn gemotiveerd en een na uitnodiging te beproeven overeenkomst achteraf. In casu vroeg de volgens ondertekening door het college van Schiedam door Stroomopwaarts MSV uitgenodigde inwoonster van Vlaardingen Stroomopwaarts MVS om steeds per evenement vooraf duidelijkheid te verschaffen over de juridische hoedanigheid van Stroomopwaarts MVS.

   Na weigering door degene die de brief namens het college van Schiedam had ondertekend is een schriftelijke klacht ingediend bij Stroomopwaarts MVS met de eis dat de klacht schriftelijk zou worden afgehandeld waarbij de beklaagde werkneemster schriftelijk verweer zou inleveren. Een mondelinge afhandeling werd gemotiveerd van de hand gewezen nu de ervaring leerde dat van gesprekken altijd misbruik werd gemaakt en klaagster niet zat te wachten op een dispuut over een valselijk opgemaakte gespreksverslag.

   Na enige tijd volgt een e-mail met logo van ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ waarin mw. Yvonne Witter klaagster meldt dat ene heer Deekman enige malen heeft opgebeld maar klaaster niet kon bereiken. Of klaagster dhr. Deekman kon opbellen om een afspraak e maken voor een klachtgesprek… De klacht wordt daarop schriftelijk per kerende e-mail uitgebreid met de gedragingen van mw. Witter en dhr. Deekman wegens het lastig vallen van klaagster die nadrukkelijk schiftelijke afhandeling te eisen. Al wat volgt; geen uitsluitsel over de aangewende juridische entiteit, geen klachtprotocol of schriftelijk verweer van de nu 3 beklaagde werknemers van Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.

   De burger van Vlaardingen die door Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS namens participant Schiedam werd uitgenodigd tot gesprek en op 7 mei 2019 aanstonds te Schiedam de door Stroomopwaarts MVS aangeboden arbeid zou aanvaarden weigerde echter zich daarna arbeidsongeschikt te melden, simpelweg omdat zij niet arbeidsongeschikt was en om dezelfde reden ook later ‘het assessment’ van en door Stroomopwaarts MVS zou weigeren, temeer nu zij achter haar rug om reeds via een eerder werkgever door Stroompwaarts MVS namens participant Vlaardingen als arbeidsgehandicapte werknemer blijkt te zijn gebrandmerkt, redenen waarom het college van Vlaardingen nu reeds jaren weigert inzage in en afschriften van het persoonlijk dossier te (doen) verschaffen en dientengevolge sinds december 2019 dwangsommen verbeurt.

   Ook wil Vlaardingen geen inzage verlenen in ‘de voorschriften’ waarin ondermeer de opmaak van de uitnodiging tot gesprek wordt voorgedaan en welk voorbeeldbrieven het college en de gemeenteraad tot voorbeeld hebben gediend ten aanzien van ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ waarin de colleges zouden participeren en waarvoor met het oog op deze participatie dus behalve kadernota van de gemeenteraad(en) ook nog een businesscase ter goedkeuring zou worden voorgelegd waarvan gemeenteraadsleden niet begrepen waar at voor nodig was nu immers een bedrijf in de zin van het Burgerlijk Wetboek zou worden opgericht, hetgeen niet bij buisinesscase zou dienen te gebeuren maar bij aan de gemeenteraden ter goedkeuring voor te leggen besluit van het bestuur van Stroomopwaarts MVS, waarna dit ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS apart van het Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS bij het Handelsregister zou worden ingeschreven.

   Aan het college van Vlaardingen is door klaagster medio november 2019 doorgegeven dat er reguliere inkomsten zijn uit arbeidovereenkomst tegen 100% loonwaarde waarvan de inkomsten door het college in ieder geval moeten worden aangevuld tot het wettelijk minimum, hetgeen het college noopt de de eerder toekenningsbeslissing in te trekken en opnieuw gemotiveerd toe te kennen. Dat dit steeds zeer omslachtige is snapt meldster maar volgt nu eenmaal uit de wet en had al lang door het college van Vlaardingen geregeld moeten zijn, evenals de beslissingen op beide afzonderlijke verzoeken tot inzage. Anders dan het college stelt gaat Stroomopwaarts MVS als uitvoerende private derde ex art. 7 lid 4 hier niet over en heeft het er alle belang zowel bij inzage en afgifte van stukken bij beslissing van nog altijd het college van Vlaardingen te saboteren in verband met schending van de privacy, en strafbare feiten en fraude in vereniging gepleegd.

   Stroomopwaarts MVS betaalde zowel de gehele maand november 2019 en de gehele maand december 2019 uit, wetende dat er inkomsten uit reguliere arbeid zijn. Op 24 december 2019 in de late namiddag bezorgt Stroomopwaarts MVS persoonlijk een brief waarin het stelt ‘U heeft een bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet en weigert gevolg te geven aan de arbeidsplicht (het assessment), redenen om de uitkering met ingang van 1 januari 2020 gedurende 3 maanden met 100% te verlagen’, althans woorden van gelijke strekking.

   Het is duidelijk dat zowel het college van Vlaardingen als nu ook het college van Schiedam, beiden participerende in Stroomopwaarts MVS, koste wat kost willen voorkomen dat het slachtoffer van evidente participatie-zwendelpraktijken en andere frauduleuze handelingen door en namens Stroomopwaarts MVS over het voetlicht komen, en wel voordat de eerder malversaties en heimelijk brandmerken tot geestelijk gehandicapte ten behoeve van de gemeente Vlaardingen en een malafide thuiszorgorganisatie is overlapt middels ‘het assessment’ nog eens dunnetjes overdoen van dat brandmerkennu uit naam van de gemeente Schiedam, de andere betrokken deelnemer in criminele organisatie Stroomopwaarts MVS.

 2. Het rapport Berenschot is lovend over Stroomopwaarts. Hier is dus iets falikant mis. De clienten en SW medewerkers zijn nooit gehoord in het geheel. Het gaat om de imprementatie van ambtenaren in Stroomopwaarts, Die geven Stroomopwaarts een voldoende. Bang als ze zijn voor hun eigen baantje. Nogmaals: Dat is nooit gezegd, 900 SW medewerkers van Stroomopwaarts hebben een heel andere mening. Los van het feit dat clienten ook nog een andere mening hebben. Voor de buitenwereld blijft het OK. Maar de onrust onder genoemde groepen neemt toe. Dat beseffen ze niet.

  1. Daar heb je punt jc de mensen van stroomopwaarts worden niet gehoord door de werkleiding en worden weg gezet als mongolen ook moeten ze regel matig gevaarlijk werk verrichten het op ruimen van drug afval ook werken in de regen gebeurd heel vaak

 3. De colleges van burgemeesters en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben er zoals uit de toelichting die de wethouderalle belang bij de burgers maar ook de niet of niet geheel ingewijde raadsleden van hun gemeentes op te zadelen kletsverhalen over verbeteringen, opbellen of terugbellen waar Stroomopwaarts MVS nu juist misbruik van maakt.
  Laat Strooopwaarts MVS na klachten de klachtregeling overleggen en haar werknemers maar schriftelijk doen reageren op klachten en de klacht (en) schriftelijk afhandelen zodat klachten klachten blijven en niet via een (telefoon)gesprek worden afgehandeld waarvan de klager niet snapt dat het is bedoeld als ambtelijk horen na bezwaar.

  De klacht ziet op onheuse bejegening door een werknemer van Stroomopwaarts MVS en daarvan is in feite altijd sprake wanneer de burger in privaatrechtelijke zin wordt uitgenodigd om tot ‘afspraken te komen’ in privaatrechtelijke zin.

  De bedoeling van Stroomopwaarts MVS is echter helemaal niet ‘tot afspraken te komen’ omdat het in de hoedanigheid van (verlengd)bestuur dat in mandaat een beschikking wil afgeven, dat beschikking van tevoren moet motiveren en niet achteraf nadat het slachtoffer onwetend van wat er speelt zijn zienswijze zou hebben gegeven op de voorgenomen beslissing.

  Bij een bestuurlijke voor-procedure is sprake van een besluit met meerdere belanghebbenden die dan hun zienswijze mogen neerleggen in reactie op een ter inzage gelegd principe-besluit. Met die zienswijzen van de belanghebbenden kan het bestuur dan rekening houden bij het nemen van een definitief besluit, maar ook hier geldt dat het eerst voorgelegde principebesluit is gemotiveerd. Van te voren dus!

  Nancy Kleis schreef op 20 februari 2020 om 19:13

  “De klachtenfunctionaris vanuit de gemeente heeft zich ten tijde van een hoorzitting aangaande een klacht voorgesteld als de tegenpartij. Daar gaat het al mis, in de basishouding van de medewerkers. Zij staan blijkbaar tegenover de inwoners in plaats van dat ze zich zien als de dienstverlener die ze zouden moeten zijn. Begin daar eens met verbeteren. Ik ben bij gemeentelijke inspraken geweest heb de manager van Stroomopwaarts destijds gemaild en gesproken evenals de toen verantwoordelijk Wethouder. Er is niks verbeterd!!!”

  Hieruit blijkt dudelijk dat Nancy Kleis in de waan is dat haar klachten in behandeling worden genomen terwijl de ambtenaar zich reeds opstelt als de bestuurlijke tegenpartij het college van haar woonplaats waarvoor Stroomopwaarts dan in mandaat een schriftelijk gemotiveerde beslissing af zal geven.

  Als Stroomopwaarts MVS vorraf duidelijkheid biedt inlaats van burgers standaar op het verkeerde been te zetten dan had ook Nancy zich kunnen verzekeren van een deskndige rechtshulpverlener die wel het verschil kent tussen enerzijds de civielrechtelijk klacht en anderzijds bestuursrechtelijke bezwaar, terwijl die rechtshulpverlener zich nu geconfronteerd ziet met een gepretendeerd horen op bezwaar en een beslissing die is gemotiveerd met dat horen op bezwaar waar degene die zou in bezwaar zijn gehoord van te voren niets begrijpt en ook achteraf nog steeds niet, zoals uit de reactie van Nancy Kleis zondermeer blijkt.

  Nancy is hoe dan ook door Stroomopwaarts belazerd, en dan meneer of mevrouw de wethouder in het plaatselijke sufferdje roepen dat dergelijke ‘diensverlening’ per telefoon wordt uitgebreid….

 4. Hallo,

  Momenteel heb ik een uitkering van de gemeente Schiedam.
  Ik heb heel heel heel veel problemen met stroomopwaarts gehad,dat ik eigelijk een tijdje helemaal gek,depressief en psychische werd.
  Nu nog steeds hoor,ondanks dat ik me gelijk heb gehaald via verschillende advocatenkantooren en instanties met verschillende soorten bewijs.
  Daarnaast heb ik bijna 3 jaar een traject gevolgd via stroomopwaarts als Chauffeur in Vlaardingen,Schiedam,Capelle aan den IJssel en Delft.
  Elk jaar werd dat bedrijf overgenomen door een ander waardoor ik het oude bedrijf maar moest vergeten en weer vanaf begin moest gaan beginnen.
  Soms van 7 tot 5 soms van 9 tot 9 totdat ik overspannen raakte.
  Ben daarvoor naar verschillende arbo artsen gestuurd.
  Deed het overigens met heel veel plezier,waren voornamelijk ouderen mensen die heel dankbaar waren om buiten de deur te komen.
  Ik was altijd heel blij om ze dan zo te zien en horen het gaf me een heel goed gevoel.
  Uitkering die stop is gezet,het terug betalen van uitkering en klachten waar eigelijk helemaal niks mee wordt gedaan.
  Nu heb ik weer een jaaropgave gekregen dat ik over 2019 €23.000 euro aan uitkeringen heb ontvangen van de gemeente Schiedam stroomopwaarts in dit geval.
  Als je uitkering €987 euro per maand is kom je bij lange na niet op dat bedrag.
  Ik maak me nu al druk over het terug betalen van de toeslagen die ik krijg van de belastingdienst.
  Elke keer als er een brief van Stroomopwaarts komt schiet de stress er bij mij helemaal in vooral als die net voor het weekend of in het weekend komt.
  Ik slaap er echt niet van.
  Ben door de gemeente diverse keren naar een arbo arts gestuurd,ze kennen en weten mijn hele situatie maar je wordt letterlijk en figuurlijk tot het uiterste gedreven.
  Je hoort en ziet ook dat mensen steeds rare en gekke dingen doen uit wanhoop en stress.
  Ik wens iedereen het beste en vooral mensen die met stroomopwaarts te maken hebben.

 5. Ik was ondernemer ( mobile kapper)en helaas door relatie probleem heb ik mij huis kwijt en kom ik op straat te recht. En had na 15 jaar geen zin meer in niks en Zonder adres betekend ook geen kvk meer. Uiteindelijk kom ik bij stroomopwaarts te recht en leg ik mij probleem uit en ik wou dat hun mij helpen met mij onderneming en tenminste een adres of toestemming dat kan ik weer beginnen met mij onderneming . Helaas de antwoord was dat je moet onze traject accepteren en op nachtopvang blijven. En dat is enige weg.Mij uitkering werd afgewezen want ik sleepte in mij auto en op verblijfplaats moest ik het melden welke straatnaam auto is geparkeerd en geslapen( ik wist het in begin niet goed hoe en een medewerker van stroomopwaarts had in begin samen met mij de formulier ingevuld ) ik dacht dat goed was. Ik heb na 2 weken gestopt met hun traject omdat mentaal ging ik kapot. Mischien was goede traject maar ik was niet de geschikte persoon tussen de mensen. Had heel veel invloed op mij. Uiteindelijk heb zelf risico genomen en mij onderneming in orde gebracht. stroomopwaarts vlaardingen is slecht en ze hebben geen goede en ervarende medewerker en discrimineren heel veel. Ze denken we komen voor geld en uitkering . Ik wou zo graag met mij ervaring en informatie dat door noodsituatie zonder stroomopwaarts heb gevonden ,hun wijs maken. Hele systeem van hun is fout. Ze gooie iedereen door elkaar.. psychisch of alcoholist of junk of ondernemer of geschieden of net vrij uit de gevangenis . . Meneer Lomme is een van slechte persoon dat heb ik gezien.hun. Iemand met heel slechte karakter.

 6. Stop de systeem van stroomopwaarts
  Vlaardingen. Ze zijn niet goed opgeleid. Stop de discriminatie stop de werkwijze en onprofessionele medewerkers .stop en onderzoek de hele systeem . Ik ben ondernemer en heb veel problemen en discriminatie ontdekt.
  Onderzoek de systeem van stroomopwaarts.
  Vlaardingen.Ze zijn niet goed begeleid .

 7. hallo
  Klacht klacht klacht en daaaaaan🤔🤔. Is stroomopwaarts beter geworden??? Hebben ze na mij klachten geluisterd of heb ze antwoord gegeven?????👎👎 Nee nee nee
  Ben 7 maanden bezig met stroomopwaarts (vlaardingen)en heb meer dan 6 keer klacht en bezwaar gedaan . Heb tot nu op hun manier en met hun systeem gelopen en veel probleem voor mij veroorzaak .en ik 💩op alle mensen die hebben ze me gediscrimineerd en💩op jullie gedraag want sommige mederwerkers van stroomopwaarts(vlaardingen) verdinnen geen respect . Ik begrijp deze land en gemeente vlaarding echt niet !! Ga aub onderzoeken en stop de systeem van stroomopwaarts . Samen zijn wij sterker. Stroomopwaarts moet zelf erg schamen 👎👎👎

 8. Je bent aan de goden overgeleverd bij Stroomopwaarts. Nou goden.. Ik wil niet lelijk doen, maar als je maanden moet wachten op je uitkering, omdat ze steeds andere redenen verzinnen om niet uit te keren? Dan ga je wel wanhopen. Want je bent wel afhankelijk van die mensen. Bel maar eens met een simpele vraag: ik heb nu een uitkering uit de PArticipatiewet. Hoeveel krijg ik als ik ga samenwonen met iemand met dit loon… Niemand die het echt weet, want ze geven net zo makkelijk drie verschillende salarissen op. En daar moet je dan de toeslagen en dergelijke ook op af stemmen.
  Vervolgens is de aanvraag akkoord, gaan ze zoeken of mij partner niet wat meer kan werken. Die werkt, studeert en loopt stage als onderwijzers minimaal 40 uur per week. EN als je dat aantoont. dan is dit de ene week akkoord, de week erop weer niet. Nogmaals ik wil niet lelijk doen, maar er zitten daar totaal incapabele lui.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *