Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

PAPENDRECHT WORDT OPGEZADELD MET OUD-BURGEMEESTER VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Per 7 juni is Annemiek Jetten (PvdA) door de Commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Papendrecht. Jetten was van 9 januari 2017 tot en met 5 december 2019 burgemeester van Vlaardingen, waar ze na 2 jaar al de benen nam. Eerder was zij eerste burger in de gemeente Sluis. Jetten vertrok in die Zeeuwse gemeente ook voortijdig, na een hoogoplopende ruzie met wethouders en de Middenstands Vereniging Sluis. Haar tussentijds vertrek in Vlaardingen verliep nog  tumultueuzer.

De oud-burgemeester hield lange tijd vol dat ze in Vlaardingen-Holy woonde. Buren in Breda wisten wel beter. Recent is haar postadres in Vlaardingen-Holy binnen een week verkocht.
In de maanden voor het vertrek van Jetten in de haringstad werd de ongelijkwaardige samenwerking in het Vlaardingse college al duidelijk.

Een geheugenopfrisser:

8 februari 2019: Op het Vlaardingse stadhuis komen voor het eerst de tongen los over de opmerkelijke ondertekening van het schrijven uit naam van het voltallige college om raadslid Tim Thiel (fractie Boers) te hekelen. Thiel heeft negenennegentig kritische vragen ingediend over de situatie rond de vreugdevuren en de rol daarbij van Jetten, maar geheel in strijd met het officiële ondertekeningsmodel ontbreekt de handtekening van burgemeester Jetten onder de brief uit naam van het gemeentebestuur. Daarvoor in de plaats staat de krabbel van wethouder Frans Hoogendijk (ONS). Die tekent nota bene met de aanspreektitel van ‘loco-burgemeester’. Met de handtekening van Jetten er onder zou meteen duidelijk zijn dat zij de echte schrijver van de brief is.

12 februari 2019: Burgemeester Annemiek Jetten heeft er dan nog de wind onder. Haar zou geen enkele blaam treffen wanneer het gaat over de manier waarop Vlaardingen wordt bestuurd. Dat beweert althans adviseur Hans Anderson (PvdA). Hij is verantwoordelijk voor het Bestuurskrachtonderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van partijgenoot Jetten.

19 februari 2019: ‘Opeens’ hangt er tussen de Nederlandse en de Vlaardingse vlag ook een blauwe van de EU in de Vlaardingse raadszaal. Jetten vertikt het vragen over de vlag te beantwoorden. Op 7 maart is de vlag verdwenen. Geruime tijd later laat Jetten weten dat de EU-vlag zou zijn geplaatst door de griffie.

16 mei 2019: Ivana Somers (Leefbaar) en Sebastiaan van Nieuwland (D66) worden geïnstalleerd als nieuwe wethouders. Daarmee wordt een ander stadsbestuur gepresenteerd en gaat er een andere wind waaien binnen het college. Na de vorming van het college gaan de wethouders en Jetten met elkaar de hei op. Onder de bezielende leiding van een teamcoach wordt met elkaar naar het antwoord gezocht op de vraag ‘wat voor een college willen wij zijn.’ De volgde heisessie staat vervolgens al in het teken van de rol van Jetten. De nieuwe wethoudersploeg is namelijk van mening dat die rol anders ingevuld kan worden.

14 juli 2019: Jetten wil achter gesloten deuren in gesprek met alle fractievoorzitters in Vlaardingen. Aanleiding om het zomerreces abrupt te onderbreken voor een spoedoverleg zijn de recente publicaties van Waterweg Actueel. In de app van raadsleden valt te lezen: ‘Zij (Jetten, red.) is behoorlijk aangedaan en moedeloos. Er is door een aantal fractievoorzitters aangegeven dat gesprek te willen aangaan.’
Een oud-wethouder in haar vorige gemeente Sluis heeft een dag eerder  een weinig rooskleurig beeld van Jetten geschetst door te verwijzen naar een 2 jaar oude publicatie in de Zeeuwse Provinciale Courant. Het beeld ontstaat van een dominantie bestuurder die kost wat kost haar zin wil doordrijven. Wie daaraan niet meewerkt krijgt te maken met een onderzoek. Ook in de haringstad lopen al meerdere onderzoeken naar haar ‘tegenstanders’. Het spoedoverleg wordt een dag later afgezegd.

28 augustus 2019: Opnieuw blijft Jetten buiten schot in een onderzoek naar het functioneren van de gemeente Vlaardingen. In het rapport met bevindingen en aanbevelingen van de interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen (D66) wordt het vizier vooral gericht op de gemeenteraad, de wethouders en de ambtelijke organisatie. Het rapport vertoont daarmee opvallende gelijkenis met de eerdere Bestuurskrachtmeting. Ook daarin ging het met geen woord over de rol van Jetten.
Van Hofwegen beweert – ook na de twee heisessies en de oproep om het spoedoverleg – dat de onderlingen verhoudingen goed zijn binnen het college van burgemeester en wethouders. Van Hofwegen: ‘De wethouders lopen makkelijk bij elkaar binnen.’ Toch is er één uitzondering, zo laat de waarnemend gemeentesecretaris weten. Van Hofwegen: ‘Door de klassieke positionering van de kamer van de burgemeester, wordt daar minder makkelijk binnen gelopen. De burgemeester ervaart dat ook. Ik zie daar niet zo makkelijk een oplossing voor.’

6 november 2019: Binnen de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen wordt afgesproken de bespreking van het rapport Andersson uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2020. Daarbij wordt ook het rapport van Van Hofwegen en een update van de gemeente Vlaardingen betrokken. Dit alles in het licht van het dreigend preventief toezicht door de Provincie, wegens een niet sluitende begroting.

3 december 2019:  De wethouders maken Jetten duidelijk dat ze op deze manier niet met elkaar verder kunnen. In reactie daarop geeft Jetten te verstaan dat de wethouders maar moeten aankloppen bij de Commissaris van de Koning.

5 december 2019: Jetten pakt haar biezen en treedt ‘onverwacht’ af als burgemeester van Vlaardingen. Wat ze achterlaat is een gemeente met boven het hoofd een dreigend ‘preventief toezicht’. Spoedig na haar vertrek wordt dit realiteit.

Zie ook: Buurman maakt einde aan verzinsels burgemeester Vlaardingen

5 reacties op “PAPENDRECHT WORDT OPGEZADELD MET OUD-BURGEMEESTER VLAARDINGEN

 1. Och, Vlaardinen heeft nu een burgemeester die om hem moverende redenen een bedrieglijke brief aansluitend op eerder gezamenlijk MVS-burgemeestersbedrog schreef naar een inwoonster van Vlaardingen, niet op diens eigen briefpapier maar op briefpapier van een heel ander gemeentelijk bestuursorgaan, namelijk het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. Dit om net te doen alsof hij alsof MVS-burgemeesters bevoegdheden van de MVS-colleges van burgemeesters en wethouders als eerder het geval is geweest, zouden kunnen mandateren aan een zekere organisaties waarin de MVS gemeenten in de hoedaigheid van rechtspersoon zogezegd ‘partciperen’ .

  Een burgemeester is bevoegd tot het nemen van een proces-besluit strekkende tot machtiging van een ander individu, een burger/advocaat of een ambtenaar van zijn gemeente. In het laatste geval wordt een procesbesluit van de burgemeester ook wel mandaatbesluit genoemd, een ‘mandaat’ strekkende tot volmacht die echter beperkt is tot het in-rechte vertegenwoordigen van de gemeente. De huidige burgemeester van Vlaardingen tracht met het weloverwogen gebruik van briefpapier van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen bij de geadresseerde de indruk te wekken dat met een mandaatbesluit van een burgemeester sprake zou zijn van een mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, waarmee hij eerder bedrog in die zin bij gezamenlijke MACHTIGING bij besluit van de drie MVS-burgemeesters in vereniging wil afdekken alsof daarmee echt sprake zou zijn van een college-regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. (Quod Non!)

  Dus of een burgemeester nu van VVD of PvdA-huize is maakt wat dat betreft geen fluit uit…

 2. ” Een Ververtje doen ” noemen ze dat in dat soort kringen ; Zie je nou dat blondjes niet zo dom zijn , ze doen gewoon alsof………….

 3. Nog walgelijker is dat ongekozen burgemeesters de verlengstukken van onze koninklijke koekhapper die beschikt over een eigen weerkorps bestaande uit BOA’s en na overleg in ‘de driehoek’ ook over de reguliere Politie in het kader van ‘Openbare Orde’, het enige criterium op grond waarvan een figuur als Aboutaleb steeds meer praatjes krijgt.

  Een veeg teken aan de wand is dat de voorzitter van een corporatistisch/fascistisch adviesorgaan, de S.E.R. nu informateur is terwijl wat nu heet ‘de Rutte-doctrine’ zijn oorsprong heeft in deze obscure non-democratische club waarin ook Desiree Curfs ‘participeert’.

  Behalve de wet IB2001 waarvoor al in de jaren ’90 aantoonbaar voor bereidingen werden getroffen als het van burgerlijke kenmerken ondoen van het huwelijk (TK: ‘kappen van dor hout’) om in feite alle intermenselijke relaties te kunnen ‘fiscaliseren’ en zou elke burger onder het mom van ‘individualisering’ in alleszins een verstikkende ambtelijke houtgreep te kunnen nemen zoals nu blijkt uit de vaste policy van de Belastingdienst waarmee Rutte cum suis dus mee door willen gaan.

  Aansluitend is er dan de horigheid en slavernij in de zin van de Participatie Maatschappij, plechtig uitgeroepen door de Koning die heel hypocriet niet meer in de Gouden Koets rijdt maar daarentegen nu de slavernij feitelijk hoog in het vaandel draagt, daarbij bijgestaan door diens vazallen, de burgemeesters, die in dat kader pretenderen de baas te zijn van de colleges van burgemeesters en wethouders terwijl burgemeesters slechts de vergaderingen van die colleges mogen voorzitten.

  In deze MVS-regio pretenderen de burgemeesters dat een gezamenlijke algemene MACHTIGING, ingeleid bij procesbesluit de gemeente(n) in-rechte te vertegenwoordigen, kan doorgaan voor een algemeen gezamenlijk mandaatbesluit van de colleges van burgemeesters en wethouders, zeg maar een soort ‘pseudo delegatie’ waarbij integraal bevoegdheden zouden kunnen worden overgedragen. Voor deze bedrieglijke constructie is gkozen omdat met daadwerkelijk gezamenlijk delegatiebesluit de democratisch gekozen MVS-gemeenteraden zouden moeten instemmen.

  In feite is hier dus sprake van een koninklijke coup waarmee per 2015 feitelijke slavernij en horigheid weer is ingegesteld.

  We worden in dat kader hier te lande bij protest nu nog net niet uit een vliegtuig is zee gedropt….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *