Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NOODUITKERING ONDERNEMERS VIA STROOMOPWAARTS

SCHIEDAM- In het belang van ondernemers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is Stroomopwaarts begonnen de Tozo-regeling (de nooduitkering voor ondernemers met financiële problemen) zelf uit te voeren.

Door de sinds vorige maand opgelegde vrijheidbeperkingen zijn veel zelfstandig ondernemers direct getroffen in hun bestaanszekerheid. Zelfstandigen die door de veroorzaakte crises in de acute financiële problemen zitten, kunnen via de website van Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen. Ook ondernemers die in de afgelopen weken een aanvraag hebben ingediend bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam, worden verzocht opnieuw een aanvraag in te dienen. 

Stroomopwaarts hoopt hiermee de opgelopen achterstanden van het RBZ Rotterdam snel te kunnen wegwerken en uitkeringen uit te betalen. Dit in het belang van de ondernemers. Ondernemers die hulp nodig hebben bij het indienen van de aanvraag Tozo, kunnen ondersteuning krijgen. Hiervoor kunnen zij telefonisch contact opnemen met Stroomopwaarts via 010-2465555.

De Tozo-regeling bestaat uit twee delen:

• Een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden die het inkomen van ondernemers aanvult tot de voor hen geldende bijstandsnorm.
• Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de veroorzaakte crises.

De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.stroomopwaarts.nl/tozo.

4 reacties op “NOODUITKERING ONDERNEMERS VIA STROOMOPWAARTS

 1. Wat een goedkope rotsmoes!

  Het RBZ dient gewoon te beslissen en niet achteraf Stroomopwaarts MVS dat daartoe niet eens toe bevoegd is. Stroomopwaarts MVS is in haar privaatrechtelijke hoedanigheid slechts door de MVS-colleges GEMACHTIGD uitbetalingen te verzorgen en verder niks.

  De datum van inkomst van de aanvraag bij het RBZ is bepalend en na 8 weken niks doen kunnen wettelijke dwangsommen worden aangezegd. Aanvragen die reeds zijn ingediend moeten zeker niet nogmaals worden ingediend bij een nep-instantie die in haar andere hoedanigheid van ‘verlengd bestuursorgaan’ uitsluitend bevoegd is in mandaat namens een der MVS-colleges op bezwaarschriften tegen een beslissing in de zin van art. 79 Participatiewet te ‘beslissen’. Als gepretendeerd zelfstandig bestuursorgaan heeft Stroomopwaarts zelf dus geen enkele beslissingsbevoegdheid inzake aanvragen, daargelaten dat de Algemene wet bestuursrecht met de Participatiewet door de Wetgever buiten toepassing is verklaard en aanvragen in die zin niet meer bestaan en zijn vervangen door ‘meldingen’.

  Begrijp ik het goed dan dient, integenstelling tot financiele bijstand in de zin van de Participatiewet waarbij de burger zich in privaatrechtelijke zin aanmeld of wordt aangemeld, een tegemoetkoming in de zin van TOZO wel degelijk via aanvraag in bestuursrechtelijke zin te gebeuren en zal op de aanvraag moeten worden beslist bij bestuursbesluit, iets waartoe Stroomopwaarts MVS vooralsnog onbevoegd is en ook geen echte voor bezwaar vatbare besluiten zal kunnen afgeven.

  Ook in het geval van TOZO lijkt te zijn beoogd de misselijkmakende wisseltruuk uit te halen waardoor Stroomopwaarts MVS achteraf op papier bevoegd LIJKT te zijn zelfstandig bestuurlijke besluiten te mogen afgeven doordat het in mandaat namens het college mag beslissen op bezwaar in de zin van art. 79 Participatiewet waarbij die secundaire beslissing op bezwaar de niet bestaande primaire beslissing van Strromopwaarts MVS vervangt. In de Participatiewet noch TOZO is het Stroomopwaarts MVS toegestaan een primaire beslissing in de zin van de Awb af te geven en maakt TOZO nadrukkelijk geen deel uit van de Participatiewet zodat Stroomopwaarts MVS hier geen misbruik kan maken van art. 79 Participatiewet.

  Wellicht dat OPS de verantwoordelijke ministers hier over kan bevragen waarbij meteen de wisseltruuk waarvan de Stroomopwaartsen zich landelijk bedienen over het voetlicht komt.

 2. IK kan niet begrijpen dat dit bedrijf nog niet dicht is er gaat meer fout dan goed daar
  heb al zo veel last van dat bedrijf ondervonden en ze blijven maar afschuiven en me in de wacht houden.
  Er is niet een die daar goed de touwtjes in handen heeft bij dat bedrijf , ze bepalen gewoon op het moment wel wat goed of fout is , komt het hun niet uit , dan verwijzen ze je naar een andere , komt het hun wel uit zijn ze ineens wel bevoegd.
  “Stroomopwaarts MVS hier geen misbruik kan maken van art. 79 Participatiewet.” je dat hoort wel zo te zijn maar dat is het niet , ik zelf ben allang werkzaam daar en heb niets anders dan tegenwerking , laat je zien dat je via het punten systeem wat volgens de CAO is afgesproken , dat je 2 a 3 loon schalen hoger moet zitten , maar Stroomopwaarts MVS blijft volhouden dat ik in de goede loonschaal zit ( B 2 ) terwijl hun mij inschalen op 135 punten ( alleen al het aantal gewerkte jaren gaat hier al bijna met punten over heen (25 jaar ervaring en MBO 2 niveau , zelfstandig werkend )
  ik kom zelf op 235 uit dat zou betekenen op loonschaal C2 /D minimaal dat is zo 350 euro bruto per maand meer en dat over een Periode van ruim 20 jaar ( dan heb ik het nog niet eens over het niet nakomen van het IOP dat ook meer loon moet wezen , maar goed het is stroomopwaarts daar is alles geoorloofd , maar mijn leven kan ik al helemaal afschrijven door het bedrijf , maar hier word nooit wat aan gedaan , iedereen in mijn omgeving zegt dat het loon niet goed is en totaal verkeerd beoordeelt word

 3. H.B. Sodenkamphttps://www.schiedamsnieuws.nl/negatief-advies-voor-eerste-islamschool-vlaardingen/ schreef:

  Als je de informatie over de opzet van het ‘participatiebedrijf’ van Haarlem e.o. bekijkt dat zou een consulent van de domicilie gemeente een intakegesprek doen waarvoor de burger formeel zou moeten worden opgeroepen. De oproeping is strikt bestuursrechtelijk en dient ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet voldoen aan bepaalde vormvoorschriften en dient te zijn gemotiveerd, want daarmee wordt immers vooruit gelopen op de voorgenomen beslissing die eveneens gemotiveerd dient te zijn. Uiteindelijk stelt met bezwaar/beroep in omdat de burger het niet eens is met de motivering. Als de oproeping niet is gemotiveerd hoeft de burger er geen gevolg aan te geven. Het bestuursrecht is geregeld bij Algemene wet bestuursrecht.

  Een gemeente is een zelfstandig Openbaar Lichaam dat zowel ingevolge de Awb als in de zin van het Burgerlijk Wetboek kan optreden. De Awb regelt eigenlijk alleen het toepasselijk procesrecht en daar gaat steeds een specifieke wet aan vooraf. Wanneer een Openbaar Lichaam in civilibus wil optreden, dient daar aan voorafgaand een beslissing in de zin van de Awb te worden genomen waarin dat optreden als burgerlijke partij gemotiveerd moet zijn. Stroomopwaarts MVS is een niet-zelfstandig Openbaar Lichaam dat als ‘verlengd-bestuursorgaan’ uitsluitend in mandaat namens een der in ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ deelnemende colleges in bestuursrechtelijke zin kan optreden, en in civielrechtelijke zin bij volmacht.

  Er is een gezamenlijk besluit waarmee de 3 MVS-colleges Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS van mandaat voorzien, en er is een gezamenlijk besluit waarmee de 3 MVS-colleges Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS machtigen om namens deze 3 MVS-colleges in- en buiten rechte in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW) op te treden. Elke rechtshandeling in de zin van het BW is dus namens alledrie de MVS-colleges die dus gezamenlijk en ondeelbaar verantwoordelijk zijn voor elke rechtshandeling van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS, mits gedekt door de volmacht die hier bij volmachtbesluit is ingeleid en gemotiveerd.

  De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is met de Participatiewet buiten toepassing verklaard zodat het recht als geregeld bij BW ziet op de uitvoering van die Partcipatiewet, in feite vanwege de motiveringsplicht die volgt uit die Awb. Met de Participatiewet is een algemene arbeidsplicht ingevoerd die echter niet direct door het Rijk wordt opgelegd maar in medebewind door de gemeentes, feitelijk bij volmacht moet worden uitgevoerd en waarbij de burger de arbeidsplicht niet wordt opgelegd maar deze burger moet worden bewogen vrijwillig met een specialis van de arbeidsovereenkomst in te stemmen en zoals landelijk geregeld de gemachtige rechtspersoon van de gemeente vrijwillig diens private gegevens te verstrekken. Hiertoe wordt de burger uitgenodigd tot gesprek met de geamachtigde van het college van de woonplaats, in casu Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS. De arbeidsplicht ingevolge de Participatiewet geldt dus niet voor de burger maar voor de gemeentes die bestaan uit het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke staf.

  Wanneer de bij volmacht beproefde mondelinge arbeidsovereenkomst met het bij gemeentelijke 3-besluit gemotiveerde en tot ‘Participatiebedrijf’ gedoopte Stroomopwaarts MVS tot stand is gekomen, dan zet het participatiebedrijf de arbeidsovereenkomst achteraf op papier. Echter doet het Participatiebedrijf daarbij alsof de werknemer zich aanstonds heeft ziekgemeld en gaat de wergever er zonder enig medische notie standaard vanuit dat het arbeidsongeschiktheidspercentage minimaal 30% is, dat min of meer aansluit bij het deel van het salaris dat de domicilie-gemeente maximaal aan subsidie verstrekt aan het Participatiebedrijf, namelijk 70% van het Wettelijk minimumloon.

  Het Participatiebedrijf heeft dan weliswaar een rechtsgeldige (mondelinge) arbeidsovereenkomst gesloten volgens BW maar heeft daarbij nagelaten te vermelden welke aanvullende CAO van toepassing is, de uitzend CAO of de Ambtenaren CAO. Stroomopwaarts MVS staat geregisteerd als uitzend- en detacheringsbedrijf en volgens het huidige recht mag de werknemer zelf de CAO uitkiezen, die van de werkgever of die van het inlenende bedrijf. Na de keukentafel-overeenkomst stuurt het Participatiebedrijf haar werknemer dan een brief waarin deze is aangemeld voor ‘het assesment’, dat staat voor een eigen ‘assessment’ waarbij de uitslag altijd minimaal 30% arbeidsongeschiktheid is in geval het minimumloon is overeengekomen dat nooit het geval is, maar dus een (hoger)percentage gerelateerd aan de toepasselijke ambtenaren CAO. De werkgever pleegt hier dus feitelijk bedrog met financieel oogmerk, immers zou het Participatiebedrijf bij volledige arbeidsongeschikheid het verschil tussen het maximale bedrag dat het per inwoner van de domiciliegemeente aan subsidie is toegezegd, groot 70% van het Wettelijk minimumloon, uit eigen middelen moeten aanvullen tot het salaris ingevolge de toepasselijke CAO.

  Begrijp ik het goed dan is het Participatiebedrijf dus door de MVS-partcipanten opgericht om burgers hoe dan ook te bedriegen/op te lichten. Omdat het Participatiebedrijf de arbeidsovereenkomst uiteraard nimmer op papier zet is het wat betreft de arbeidsvoorwaarden waarvan ziekmelding achteraf een eentje van is, dus het ene woord tegen het andere in een geschil waarbij in dit geval de burgerlijke rechter, de kantonrechter, bevoegd is te oordelen.

  Nu de burger niet ingevolge de Awb kan worden opgeroepen te verschijnen, wordt de burger ‘in civiel’ uitgenodigd tot gesprek. Op de uitnodigingsbrief en dat gesprek waarbij de uitnodigende partij de uitgenodigde partij tracht tot overeenkomst te bewegen, is dus het burgerlijk recht van toepassing volgens Burgerlijk Wetboek. Een dergelijke uitnodiging kan worden genegeerd of worden afgewezen. Openbaar Licham Stroomopwaarts MVS is echter geen gewone werkgever maar staat bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts ingeschreven als bestuurlijke rechtspersoon die automatisch de anbi-status en daarmee vrijstelling van BTW en andere belastingen heeft die wel op elke echt bedrijf drukken.

  Het Participatiebedrijf is ingevolge de wet poortwachter die met vooruitziende blik enige deccenia geleden is ingesteld, bij arbeidsongeschikheid van haar werknemers verplicht het salaris door te betalen en samen met de arbeidsgehandicapte werknemer een trajectplan op te stellen. Iemand is ‘arbeidsgehandicapt’ als deze om wat voor reden niet (meer) in staat is het Wettelijk Minimumloon te verdienen, zoals slachtoffers van de wettelijke doorbetalingslicht bij ziekte en nu dan de ZZP-ers die zich aanmelden bij het Participatiebedrijf voor ondersteuning in de zin van TOZO na eerst een aanvraag bij het RBZ-Rotterdam te hebben ingediend. Het verschil tussen het RBZ en Stroomopwaarts MVS is dat het RBZ als onderdeel van de gemeente Rotterdam een bestuursorgaan is en TOZO namens het college van de woonplaats op aanvraag bij beschikking aan het ZZP-bedrijf toekent en daartoe geen persoonlijke informatie behoeft, en Stroomopwaarts MVS een bestuurlijk bedrijf dat slechts bevoegd is bij volmacht van de 3 MVS-colleges bijeen mondelinge arbeidovereenkomsten sluit, of deze stilzwijgend tot stand te doen komen, waarover het ‘de klant’ uiteraard nooit van te voren juist voorlicht, integendeel!

  Er is via DigID een invulformulier online dat wordt verkocht als aanvraagformulier. Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS maakt ook gebruik van dit invulformulier waar gebleken vragen moeten worden ingevuld die behalve bedrijfsgegevens ook persoonlijke gegevens over het huishouden en levenspartner van de directeur-ZZP-er. Dergelijk formulier staat dus gelijk aan de uitnodiging tot sollicitatiegesprek aan de keukentafel dat dient om de nietsvermoedende burger een arbeidsovereenkomst in de schoenen te schuiven met het regionale participatiedrijf. De gemeente Rotterdam (RBZ) weet dat als geen ander en laat daarom na de aanvragers van TOZO juist in te lichten terwijl het daar na inkomst aanvraag helemaal toe is verplicht.

  Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is louter opgetuigd om misbruik te kunnen maken van rechtspersoonlijkheid die nodig was om de nietsvermoedende burger en nu ook de TOZO-gerechtigde in privaatrechtelijke zin te kunnen bedriegen/op te lichten ex. art. 326 Sr. Daartoe moest de nieuwe instantie aansluitend worden verkocht als ‘Participatiebedrijf’ en zou in de aan te passen Wet gemeenschappelijke regelingen door minister Plasterk de deur stiekem op een kiertje worden gezet ‘juncto’ het door staatssecretaris Klijnsma ingecalculeerde bedrog/oplichting ex. art. 79 Participatiewet.

  Uit dat art. 79 Participatiewet en de afwijkende mandaatregeling in die wet kan worden afgeleid dat de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing is verklaard en hier uitsluitend het burgerlijk recht van toepassing is.

  De tot gesprek uitgenodigde burger die nooit van tevoren schriftelijk om diens persoonlijke gegevens zal worden gevraagd is dus volkomen vergelijkbaar met degene die zich nu voor TOZO onder aanwending van allerlei smoejes van het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS online zou dienen te melden, inplaats dat de rechtsgeldige aanvragen gemotiveerd door de gemeente Rotterdam (RBZ) datfeitelijk het mandaat hier weigert ingevolge de Awb aan de verantwoordelijke colleges worden doorgezonden.

  Rotterdam daarentegen hult zich, net als de domicilie gemeenten in stilzwijgen en laten de aspirant tot arbeidsgehandicapte te brandmerken regionale-dwangarbeiders willens weten door het ‘eigen’ bedrijf ‘bewegen’ tot afgifte van in de zin van artikel 326 wetboek van Strafrecht.

  Men heeft het ‘foutje’ te laat ingezien, mede omdat maar een beperkt deel van de voor de uitvoering verantwoordelijke geheel op de hoogte is van de eveneens beoogde wisseltruuk die het college van Vlaardingen enige jaren geleden in antwoord op raadsvragen van dan SP-raadslid Ingrid Wijker zou bekennen waarmee ook het opzet van deze TOZO-oplichting door Stroomopwaarts MVS is gegeven en dus binnen de volmacht valt waarbinnen het rechtshandelingen verricht.

  Vroeg nu echt niemand zich af waarom Stroomopwaarts MVS niet gewoon een transparant aanvraagformulier toestuurt waarin uitsluitend vragen het aanvragende bedrijf betreft, maar Rotterdam de slachtoffers eerst wilens en wetens nog verder in de prblemen brengt zodat die uit nood gedreven klakkeleloos een aanmelding tot de hiermee beoogde onvrije arbeid invullen op aangeven van Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS dat hiermee hooguit zich zelf helpt?

 4. Dit zijn dingen die ik al jaren probeert aan te kaarten dat er totaal niets voor de cliënten gedaan word , het is allemaal eigen belang en de kosten te drukken
  puur leven van het uitkeringsgeld ( wat ze eigenlijk kwijt zijn omdat de client niets doet … nu worden we geacht daarvoor te werken … maar ze vergeten dat ik nog iemand bent van de oude lichting van voor 1998 en dus een hele andere vorm van werk contract heb, dit hebben ze bij stroomopwaarts MVS ook erg slim aangepakt door iedereen bij naams verandering van TBV naar Stroomopwaarts een nieuw contract te geven zonder daarbij de client op de hoogte te stellen , ja nadat ze het gedaan hebben … ( uit dienst in 2013 bij TBV en nieuw contract bij Stroomopwaarts MVS ) dit kreeg je dan zo even in de bus gegooid …)
  En ik hoor mensen ook steeds praten over het 30% afgekeurd moeten zijn bij stroomopwaarts , dit was in 2002 15 % en toen was bij mij al dat % niet haalbaar dus laat staan dat ik de 30% haalt ( dit is door een rechter bepaald in 2002.
  TBV heeft mij daarna herkeurd ( 10 min binnen geweest ) en uitslag is Zware begeleiding nodig en ook iemand die snel zal opgeven als het moeilijk zou gaan .. ) alleen als je dan de rapporten en testen op vraagt waaruit dat moet blijken ( wat volgens de rechter moest ) blijft het stil aan de kant van Stroomopwaarts .

  want dat blijkt ook maar uit mijn ziekte wet nu de laatste jaren dat ik niet meer dan 2 weken per jaar ziek bent en dat is al naar boven afgerond … (vanaf 2011 is dit al zo) niemand kan mij ook vertellen waarom ik op de WSW bedrijf ben te recht gekomen , dit is door een mening van een decaan van school toen gedaan als advies ( maar die decaan heeft het achteraf verkeert gehad , dit uit testen die ik heb moeten doen kwam ik in alles ver boven het landelijke gemiddelde uit ( MBO ) die decaan is ook op het matje geroepen maar de terugkoppeling naar TBV is nooit gebeurd …… die gaan nog steeds uit van het negatieve advies van die decaan , zie ook mijn functie gesprek daar staat nog steeds boven met moeite de school kunnen afmaken , maar ze vergeet alles behalve wel te vermelden dat dit gebeurd is omdat ik zware tegenwerking heeft gehad van die decaan ( hier is MV Weeda ( Laarhoven ) van op de hoogte ( staat ook beschreven in het schrijven van mijn intake gesprek ) maar dat word bij alle opvolgende papieren niet vermeld , en ook nadat ik haar twee keer op het matje heb geroepen is zij die persoon die mij negatief heb weggezet en wilde wegzetten ( hier heb ik ook bewijs van , maar daar mag je het dus niet over hebben , dus ik ben 27 jaar later nog steeds de dupe van een mening van iemand die de pik op mij had en hier gaan TBV / Stroomopwaarts dus in mee , omdat dit hun voordeel is , maar vergeten dat ik hier alle bewijzen nog heb liggen van het schrijven van die testen van school die in het voordeel van mij spreken .. ( ook bij Meurs / Randstad ) heeft mij in 2000 zeer positief getest en op veel dingen boven landelijke gemiddelde (MBO) … hoe kan een Stroomopwaarts dan nu nog steeds zo negatief doen en mij uit betalen op LBO terwijl ze nooit met bewijzen komen waarom ik en welke begeleiding ik dan nodig heb … hier heb ik al zo vaak om gevraagd
  zo wel schriftelijk als in woord , maar alle antwoorden blijven leeg , of ik moet vooruit kijken en niet terug , om vervolgens weer op hun schrijven te lezen dat ik mijn school met veel moeite heb behaald( of ze beginnen weer van toen was je …… maar vergeten even dat hun fouten en negatieve gedrag richting mij dat ik daardoor niet meer normaal kon werken ( dit is erkent door meerdere instellingen )( word ook genegeerd door Stroomopwaarts ) ( daarin tegen of je nu een opleiding met moeite haalt of makkelijk , je heb het diploma dus je bent het diploma waardig en het niveau heb je ….. maar dat willen ze bij stroomopwaarts ook nog steeds niet in zien , je wordt weggezet als of je een persoon bent die niets kunt en dat je dom bent ( terwijl als je hun wat vraagt weten ze nooit iets of ze geven je geen antwoord en kunnen niets voor je doen …) …. iemand die aan de lopende band werk even voor doen hoeveel 2 x 5 is wat er in het doosje moet , als je dan zegt dat je een middenstandsdiploma heb , dan zegt zo’n chef nog van , ja maar ik doe het voor omdat ik zeker wil weten dat je het begrijpt en goed doet … op dat niveau word je elke keer behandelt ( ik heb deze gebeurtenis met eigen ogen gezien en gehoord , en dan nu maar raar vinden dat die mensen getraumatiseerd zijn door ze jaren hersendood te maken en ze te kleineren ( voor mij nu al 25 jaar ) en ook getraumatiseerd daar door , want mevrouw Weeda , heeft zelf in 1996 tegen mij gezegd dat ik de IT moet vergeten omdat ik het niet kan , en dat ik het maar als hobby moet houden , ( gewoon binnen 20 sec bepalen of je geschrikt bent of niet ) zonder testen ) zelf word ze in 2002 x 2 op haar fouten gewezen en ze geeft de PC er de schuld van ……… dus dat soort mensen bepalen dus het lot voor veel mensen die wel een goede carrière willen en kunnen op bouwen maar puur door onkunde vanuit de hogerhand en beleidsmensen van Stroomopwaarts kan je je hele toekomst wel vergeten , en tegen dit soort dingen loop je dus voortdurend aan , en dan nog de intimidatie en de dreigementen , en vele valse beschuldigingen waar je gewoon steeds tegen aanloopt , puur de onkunde bij de mensen , want als dit vanuit Stroomopwaarts bewust gebeurd , dan hoop ik echt van harte dat ze tot de laatste Eurocent elke schade vergoeden en salaris die mensen misgelopen zijn gaat vergoeden …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *