Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INVLOED ONTGASSEN ONDUIDELIJK LUCHTKWALITEIT VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het is niet duidelijk wat de invloed is op de luchtkwaliteit in Vlaardingen van het ontgassen van schepen in de Geulhaven. De fractie van GroenLinks in Vlaardingen wordt dat duidelijk gemaakt door het stadsbestuur in antwoord op vragen naar de gevolgen van het ontgassen in de Botlek.

Een vertaling van de uitstoot van emissies vanaf de Geulhaven naar luchtkwaliteit zou niet zonder meer zijn te maken. Emissies en weersomstandigheden variëren en bepalen uiteindelijk de concentraties in het gebied. Dit is ook het geval voor emissies van stilliggend ontgassen.

Het gemeentebestuur stelt dat bij het ontgassen van ladingdampen van tankschepen in de Geulhaven vooral koolwaterstoffen vrij komen. De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door vele componenten, zoals fijn stof, ozon, stikstofoxides, zwaveldioxide en koolwaterstoffen. De concentratie van verschillende koolwaterstoffen is slechts één van de elementen die de kwaliteit van de lucht bepalen.

Benzeen is bijvoorbeeld een koolwaterstof met schadelijke eigenschappen. Voor benzeen is een grenswaarde vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De Port of Rotterdam houdt gegevens van de ontgassingen bij. Daarmee kan mogelijk een schatting worden gemaakt van de emissies. Op dit moment is een vergelijking met emissies van bijvoorbeeld Shell Europoort niet te maken.

In de haven van Rotterdam zijn de Geulhaven paal 60 en Chemiehaven boei 69 (alleen als uitwijkmogelijkheid ) toegelaten. Daar mogen binnentankschepen ontgast worden. Er gelden wel beperkingen ten aanzien van de stoffen die ontgast mogen worden. Deze beperkingen zijn bedoeld voor het tegengaan van stankoverlast en tegen het vrijkomen van giftige stoffen. In de Havenverordening is in een bijlage opgenomen van stoffen die niet stilliggend ontgast mogen worden . Hieronder vallen ook alle stoffen die meer dan 10% benzeen bevatten.

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2016 een verbod op varend ontgassen ingevoerd. Dit verbod heeft ertoe geleid, dat de landelijke overheid stappen heeft genomen om een nationaal verbod op varend ontgassen in te voeren. Dit is geschied via het CDNI (Scheepsafvalstoffenverdrag), waar de Rijnstaten bij zijn aangesloten. De verwachting is dat de betrokken staten het verdrag spoedig ratificeren en het verbod in 2022 in kan gaan. De verwachting is dat als dit van kracht wordt ook de Havenverordening (en dus de ontheffing op het stilliggend ontgassen in de Geulhaven) aangepast zal worden voor die stoffen die (gefaseerd) verboden gaan worden dan wel alleen via een ontgasinstallatie verwerkt kunnen worden.

Zodra de invoering van het verbod op varend ontgassen een feit is, zullen schepen via een losverklaring van de ladingdampen moeten aantonen, dat de ladingdampen zijn afgegeven bij een erkende verwerker, zijnde een ontgassingsinstallatie. Op deze wijze zullen schepen gecontroleerd kunnen worden. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en DCMR zullen bij dit toezicht betrokken zijn.

1 reactie op “INVLOED ONTGASSEN ONDUIDELIJK LUCHTKWALITEIT VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *