Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

EINDE BASISSCHOOL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN-  CBS Open Vensters aan de Albertine Agneslaan in Vlaardingen-Holy  sluit aan het einde van dit schooljaar. Dat heeft het bestuur van de overkoepelde organisatie UN1EK bekend gemaakt. De tachtig kinderen van CBS Open Vensters worden met ingang van het nieuwe schooljaar overgeplaatst naar een andere school.

Een integraal kindcentrum (IKC) biedt hele dagopvang, een peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is één visie en missie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers van school en opvang werken als één team. In de hele dagopvang en de peuterspeelzaal wordt met voor- en vroegschoolse educatie de basis gelegd voor een goede start op de basisschool. Gedurende de schooldag is er een doorgaande lijn tussen school en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Binnen- en buitenschools leren krijgen verbinding in het specifieke profiel van een IKC. Zo staat bijvoorbeeld taal, kunst en creativiteit of natuur en techniek centraal in het (extra) aanbod van een IKC. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Een integraal kindcentrum (IKC) biedt hele dagopvang, een peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er is één visie en missie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers van school en opvang werken als één team. In de hele dagopvang en de peuterspeelzaal wordt met voor- en vroegschoolse educatie de basis gelegd voor een goede start op de basisschool. Gedurende de schooldag is er een doorgaande lijn tussen school en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Binnen- en buitenschools leren krijgen verbinding in het specifieke profiel van een IKC. Zo staat bijvoorbeeld taal, kunst en creativiteit of natuur en techniek centraal in het (extra) aanbod van een IKC. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Hoewel de kwaliteit van het onderwijs bij CBS Open Vensters goed op orde is, loopt het leerlingaantal al enige jaren terug. Dit schooljaar werden bij CBS Open Vensters slechts vier kleuters aangemeld wat het totale leerlingaantal op tachtig leerlingen bracht. Het in stand houden van kleine scholen, die niet de potentie hebben om uit te groeien tot een integraal kindcentrum (IKC) is dermate kostbaar dat dit niet meer verantwoord is.

UN1EK wil de kinderen van CBS Open Vensters bij overplaatsing naar een andere school zoveel als mogelijk in hun eigen jaargroep bij elkaar houden en wil de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. In samenwerking met Stichting Wijzer voor Opvang & Onderwijs werd gezocht naar een oplossing. Bij OBS Klimop aan de Stadhouderslaan in Vlaardingen kunnen alle kinderen van CBS Open Vensters volgend schooljaar in hun eigen jaargroep geplaatst worden. Ouders van CBS Open Vensters worden in de komende maand uitgenodigd voor een kennismaking en rondleiding bij OBS Klimop.

Ouders zijn uiteraard niet verplicht om het advies van UN1EK om hun kind over te plaatsen naar OBS Klimop op te volgen. Als ouders bewust kiezen voor de christelijke identiteit of om een andere reden hun kind naar een andere school willen overplaatsen, is dat mogelijk. De medewerkers van CBS Open Vensters worden herplaatst binnen UN1EK. Er zullen hierbij geen gedwongen ontslagen vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *