Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DIRECTEUR STROOMOPWAARTS VERTREKT

MAASSLUIS- Directeur Desiree Curfs vertrekt per 1 januari bij Stroomopwaart. Dat is de medewerkers van het regionale participatiebedrijf vanmorgen meegedeeld. Curfs gaat volgend jaar een woon-zorgcomplex ontwikkelen, voor ouderen en mensen met een beperking.

Curfs: “Het is toch niet heel ongebruikelijk om af en toe eens een heel nieuwe keuze te maken in een carrière? Nou, bij de oprichting van Stroomopwaarts hadden we natuurlijk een businesscase van 5 jaar . Die heb ik keurig doorlopen. Er is ook een evaluatiemoment geweest. En we hebben ook een natuurlijk moment om na te denken, goh, ben jij nou degene die blijft de volgende jaren? Het is een mooi moment om het stokje over te dragen.”

“Het gaat mij ook aan mijn hart. Er zijn allemaal mensen met hele lieve berichtjes. Vooral van collega’s die het echt heel erg vinden. Dat is wederzijds. Het is geen lichtvoetig genomen besluit. We hebben natuurlijk echt met z’n allen gebouwd aan wat er nu staat.”

“We hebben er wel voor gekozen om het vroeg te melden, omdat we natuurlijk naar een hele mooie opvolger opzoek gaan. Met 3 maanden tijd heb je de kans dat je die ook gaat vinden.”

Over haar nieuwe uitdaging in 2021: “Ik blijf nog wel publieke taken verrichten, maar wel vanuit een particuliere rol.”

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

62 reacties op “DIRECTEUR STROOMOPWAARTS VERTREKT

 1. Miischien een logische stap voor deze schaamteloze geldwolvin in schaapskleren: Na ‘werken aan dwangarbeid’ tot 67 jaar vervolgens ‘werken aan voltooid leven’ na 70 jaar? Het leven is immers duur genoeg nietwaar?

 2. Directeur van Stroomopwaarts VS poets de plaat en wethouder Bregman meldt zich ziek:

  Ik wil in dit verband de aandacht nog eens vestigen op onderstaande link/tekst:

  https://www.zorgwelzijn.nl/rechtsbescherming-clienten-nog-altijd-niet-goed-geregeld/

  ‘Algemene wet bestuursrecht

  Het probleem bij dit alles is dat de wet waarin de rechtsbescherming voor de burger geregeld is, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), geen rechtsmiddel heeft dat open staat tegen feitelijke handelingen van een bestuursorgaan. In de Awb staat immers het besluitbegrip centraal. Geen bestuursrechtelijk besluit, dan ook geen – vorm van – rechtsbescherming. De Participatiewet vormt met artikel 79 daarin de enige uitzondering. In dat artikel wordt het nalaten van een handeling die strekt tot uitvoering van het besluit tot verlening of terugvordering van bijstand, of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit, voor de toepassing van de bepalingen inzake rechtsbescherming van de Awb met een bestuursrechtelijk besluit gelijkgesteld. Anders geformuleerd: het afwijken van het besluit tot verlening van bijstand of terugvordering van bijstand, of dat anderszins uitvoeren, maakt dat de burger bestuursrechtelijke rechtsbescherming daartegen in kan roepen.’

  Hieruit volgt dat wanneer geen bestuursrechtelijk besluit dan ook geen bestuursrecht op de handelingen van de uitvoerende partij van toepassing zijn, en dat dus sprake is van rechtshandelingen naar brgerlijk recht van de uitvoerende rechtspersoon, in casu het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.

  Probleem van Den Haag bij de kennelijk beoogde oplichtingspraktijken was dat bedrog/oplichting ex art. 326 WvSr bij bestuurlijke beschikking nimmer zou opgaan vanwege de rechtsbescherming d.m.v. bezwaar, beroep en hoger-beroep, waarbij de beschikking tevens zou staan voor het bewijs van opzet in de strafrechtelijke zin. Daarom is de Algemene wet bestuursrecht op het afwijken van het besluit tot verlening van bijstand of terugvordering van bijstand, of dat anderszins uitvoeren buiten toepassing verklaard. Dit impliceert dat alles wat buiten het bestuursrecht valt, zoals uitnodigingen tot gesprek, het (keukentafel)gesprek en eventuele wederkerige ‘afspraken’ rechtshandelingen naar burgerlijk recht zijn en blijven, althans zolang de burger die in casu moet worden vermoed te zijn en te worden misleid, geen gebruik maakt van de mogelijkheid van iets als art. 79 Participatiewet, waarbij deze burger het college van de woonplaats verzoekt het nalaten van een handeling die strekt tot uitvoering van het besluit tot verlening of terugvordering van bijstand, of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit, voor de toepassing van de bepalingen inzake rechtsbescherming van de Awb met een bestuursrechtelijk besluit gelijkgesteld.

  Het enige besluit dat kan worden afgegeven is dus het toekenningsbesluit na (aan)melding in plaats van na aanvraag; immers is een bestuursorgaan verplicht op een bij haar ingekomen aanvraag ingevolge de Awb een besluit af te geven, in casu een op de mogelijkheden van de aanvragende persoon toegespitst besluit, de (maatwerk)beschikking. Ingevolge de ‘gedecentraliseerde’ wetgeving waaronder de Participatiewet is in feite dus nooit sprake van een op de mogelijkheden van de persoon toegespitst toekenningsbesluit, maar van een besluit van algemene strekking waarbij het belang van het individu ondergeschikt is aan het belang van de gemeenschap waarvan hij wordt geacht deel uit te maken, en hooguit daarvan is afgeleid.

  Om niet in strijd met het verbod op dwangabeid als gesteld in art. 4 EVRM e.a. te handelen is echter een op de mogelijkheden van het individu gericht besluit, ‘de maatwerkbeschikking’ noodzakelijk om enige dwang te kunnen rechtvaardigen, redenen voor de wetgever om de beoogde dwang te ‘privatiseren’ en te doen uitvoeren, niet door een bestuursorgaan maar door een private partij, en of dit nu de gemeente in privaat zelf was, daarbij vertegenwoordigd door de burgemeester, of een daartoe gemachtigde of in opdracht handelende (private) partij als Stroomopwaarts MVS, doet niet terzake.

  Met zoiets als een artkel 79 Participatiewet is daarom willens en wetens beoogd steeds achteraf op papier een gedaanteverwiseling te bewerkstellingen, waarbij de rechtshandelingen van de uitvoerende private partij in etappes worden ‘aangemerkt’ als waren het ‘feitelijke handelingen’ ter voorbereiding op een te nemen besluit terwijl het eertijds toekenningsbesluit dat van algemen strekking moet worden geacht het enig mogelijke besluit is. Het gaat hier dus steeds om het feitelijke vervalsen in geschrift van rechtshandelingen van een private partij tot pseudo-feitelijke handelingen ter voorbereiding op enig misdrijf. Immers is steeds sprake van rechtshandelingen naar burgerlijk recht door een al dan niet ingevolge volmacht of opdracht handelende rechtspersoon, in casu Stromopwaarts MVS. Dit betekent dat uitnodigingsbrieven waarmee het keukentafelgesprek wordt ingeleid moeen worden onderteend door of namens de burgemeester van de woonplaats van de aangeschrevene. Echter, het uitvoerende participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS loopt steeds vooruit op het kennelijk voorgenomen bedrog, voorbereid met de uitnodigingsbrieven die daartoe steeds worden ondertekend ‘namens het college van burgemeester en wethouders van…’. In strafrechtelijke zin is hier dus behalve eenvoudige valsheid in geschrift sprake van onmiskenbaar opzet en strafbare voorbereidingshandeling(en), waarbij het oogmerk van schending van het verbod op slavernij, dwangarbeid, dienstbaarheid en herendiensten, evident is.

  In dit zorgvuldig opgezette geheel zijn door de wetgever echter ‘onderweg’ zovele vluchtwegen ingebouwd dat het nagenoeg onmogelijk is om de met de decentralisatie beoogde, door derde-partijen uit te voeren misdrijven, over het voetlicht komen. Na een uitnodiging van een Vlaardingse burger ‘namens het college van burgemeester en wethouders van Schiedam’, is bij dat laatste college het schriftelijk verzoek neergelegd om in niet te mistane bewoordingen duidelijk te maken met wie of wat de adoor Stroomopwaarts MVS ‘namens…’ aangeschrevene van doen had of zou (gaan) krijgen. Gemachtigde/opdrachtnemer Stroomopwaarts MVS gaf aan dit verzoek echter geen gevolg maar stuurde daarop een volgende uitnodiging tot gesprek, echter nu namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. Nu is het uiteraard zo dat een gesprek als beoogd nimmer met of namens een college van burgemeester en wethouders kan worden gevoerd, maar hooguit met de burgermeester van de woonplaats, of wellicht met de voorzitter van Stroomopwaarts bij volmacht, die de gemeente in- en buiten rechte vertegenwoordigt. Er is dus hooguit een Bedrijfsvoeringsorganisatie Stroomopwaarts MVS getroffen door de colleges van MVS-burgemeesters en wethouders en deze rechtspersoon SOW is om kennelijk moverende redenen gelijktijdig GEMACHTIGD door de MVS-burgemeesters. Vastgesteld moet worden dat de bij deze besluitvorming betrokken MVS-bestuursorganen door beide afzonderlijke besluiten ineen te schuiven vooruit hebben gelopen op (uitvoering van) zekere misdrijven.

  Het komt er door strafrechtelijke bril bezien dus op neer dat met de ondertekening ‘namens het college van burgemeester en wehouders van…’ de private uitvoerende partij een voorbereidinshandeling treft en moet hoe dan ook worden vermoed met een zeker oogmerk onrechtmatig jegens de aangeschreven persoon te handelen. Wie nu de besluitvorming rond de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en daarmee rechtspersoon Stroomopwaarts MVS nog eens bestudeerd, ziet dat de verschillende gemeentelijke bestuurorganen met elk afzonderlijke bevoegdheden vooruit lopen op kennelijk beoogde misdrijven. Het zijn hier de MVS-colleges van burgemeesters en wethouders die bevoegd zijn tot het het bij besluit ‘treffen’ van een gemeenschappelijke regeling waarbij uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en toelichting in geval van een nieuw Openbaar Lichaam steeds sprake moet zijn van delegatie van bevoegdheden. Zou hiervan sprake zijn geweest dan zou Stroomopwaarts MVS na (aan)melding van MVS-burgers bevoegd zijn geweest tot afgifte van hierboven nader toegelichte toekenningsbesluiten van algemene strekking. Vastgesteld moet echter worden dat van delegatie van bevoegdheden door de MVS-colleges geen sprake is, en dus ook niet van een Openbaar Lichaam Stromopwaarts MVS gesproken kan worden maar in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen hooguit van een ‘Bedrijfsvoeringsorganisatie Stroomopwaarts MVS’! Hoe zich dat verhoudt met de inkoop van wederzijdse diensten (‘hostingmodel’) waar ook Berenschot tegenop zou lopen en feitelijk stelt dat SOW niet meer is dan een brievenbus-firma, laat zich raden, en ook waarom een en ander door de colleges van burgemeester en wethouders en de bestuurderen van SOW geheim wordt gehouden voor de hoogste gemeentelijke bestuursorganen; de gemeenteraden.

  Was het met uitnodigingen tot gesprek aan de keukentafel vanwege de vele ingebouwde brandgangetjes nog sprake van moeilijk bewijsbaar opzet, een der vereisten om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, volgt uit een verslag van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin SOW-directeur Curfst wordt geciteerd dat betrokkenen oprichters van SOW van meet af aan hebben beoogd om niet- geestelijk of lichamelijk gehandicapte MVS-burgers middels ‘het assessment’ waartoe de burger na het keukentafelgesprek door SOW wordt uitgenodigd, te brandmerken tot ‘arbeisgehandicapte’ om op deze manier uitvoering te kunnen geven aan de van meet af aan beoogde schendingen van ondermeer art. 4 EVRM. Uit de opgetekende en gepubliceerde verklaring Mw. Curfs volgt dus duidelijk het opzet van dwangarbeid/slavernijd/dienstbaarheid en herendiensten om zo het bestaansrecht van haar ‘prachtbedrijf’ en de banen van het daar werkzame personeel te bewerkstelligen, personeel dat dus steeds staat voor het eigenbelang aan de keukentafel.

  Het college van met name Schiedam is vanuit de gemeenteraad bevraagd over het een en ander rond SOW en verantwoordelijk wethouder Bregman stelde daar ondanks diens verantwoordingsplicht geen anwoord op te kunnen geven, beweerdeijk omdat hij niet zou weten wat er zoal is en wordt bedisseld met en door dat SOW. Dat is leep omdat de kwestie hiermee te Schiedam zou zijn afgedaan. Wethouder Begman is echter ook bij toerbeurt voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur van SOW en is vervolgens vanuit de schiedamse raad in die hoedanigheid bevraagd, waarbij de zaak volledig is dichtgetimmerd door de de vragen aan voorzitter Bregman te ‘verdisconteren’ met eerdere meest gelijkluidende vragen aan wethouder Bregman.

  Aan de indruk kan niet worden onttrokken dat mw. Curfs vanwege deze laatstelijk hier aangehaalde verklaring ten overstaan van de SER waaruit het strafbaar opzet blijkt van het een en ander waar aan zij leiding geeft, heeft geleid tot haar ontslag per 31 december 2020, maar ook tot de ziekmelding van SOW-voorzitter Bregman die mogelijk op deze wijze zijn verantwoordingsplicht als de andere leidinggevende aan de criminele organisatie SOW denkt te kunnen ontlopen.

  Uiteraard hoeft niemand mee te werken aan de bewijsvoering van zijn/haar eigen veroordeling…

  1. Wie begrijpend kan lezen wordt hierbij verwezen naar:

   https://www.vijverbergadvocaten.nl/juridisch-advies/gemeenschappelijke-regelingen/bedrijfsvoeringsorganisatie

   en:

   https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/356349/356349_1.html

   Uit de wet Gemeenschappelijke regelingen volgt dat alleen sprake kan zijn van een Openbaar Lichaam bij collegeregeling wanneer sprake is van ‘delegatie’ ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Delegatie wil zeggen dat de MVS-colleges integraal hun bevoegdheden zouden hebben moeten overdragen, maar daarmee zouden de MVS-gemeenteraden nooit mee accoord kunnen gaan. Een gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van een gemeente en is gekozen. Vastgesteld moet worden dat de MVS-gemeenteraden en daarmee de MVS-burgers, of bij dit bedrog zijn betrokken, of zijn misleid…

   Als we list en bedrog gaan wegstrepen dan is er dus een bij gemeenschappelijke collegeregeling een gezamenlijke bestuurlijke rechtspersoon Stroomopwaarts MVS opgetuigd, en wel zonder enige bestuurlijke bevoegdheid, dus kan en mag Stroomopwaarts MVS geen bestuursbeslissingen nemen en kan dat ook niet worden gemandateerd aan Stroomopwaarts MVS, hetgeen betekent dat ook het latere neppe-mandaatbesluit van de MVS-colleges geen enkele rechtsgeldigheid heeft en uitsluitend staat voor bedrog waarvoor wethouder Bregman nu verantwoording moet afleggen. Ook betekent het dat directrice Curfs van Stroomopwaarts en personeel zich steeds van een andere hoedanigheid voordoen waarbij het persoonlijk belang vooropstaat, als gesteld door mw. Curfs ten overstaan van de S.E.R. Uit deze verklaring volgt dat men bij Stroomopwaarts MVS niet-gehandicapten wel als zodanig opvoert om ze onder dwang te werk te kunnen stellen en behalve premie- en belastingfraude ook nog subsidie-fraude en concurrentie-vervalsing te kunnen plegen.

   Stroomopwaarts MVS is dus uisluitend rechspersoon en wie het besluit strekkende tot Stroomopwaarts MVS nog een bekijkt, ziet dat de MVS-burgemeesters deze rechtspersoon hebben voorzien van blanco volmacht wat betreft de administratie uitvoering van de in het besluit genoemde wetten. Bij Stroomopwaarts MVS dat formeel geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft en onbevoegd is tot het nemen van besluiten, worden dus uitsluitend rechtshandelingen verricht waarop het Burgerlijk Wetboek ziet. Stroomopwaarts MVS handelt daarbij of bij de gezamenlijke volmacht voornoemd, of in opdracht van een der afzonderlijke colleges, en treedt Stroomopwaarts MVS buiten deze opdracht, dan handelt het dus namens zich zelf. Voor onrechtmatig handelen is dus rechtspersoon Stroomopwaarts MVS volledig zelfstandig verantwoordelijk en haar directeur en ander personeel waarvan kan worden aangetoond ook te begrijpen wat men dagelijks uitvreet zijn ‘hoofdelijk des’ aansprakelijk te houden.

   Dat Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan is en strikt genomen zelfs geen ‘verlengd bestuursorgaan’, betekent dat ook de latere mandaatbesluiten volkomen nep zijn. Dat werd eerder ontdekt door de Centrale Raad van Beroep die, anders dan geraden zou voorkomen geen aangifte van bedrog zouden doen. Wat de Centrale Raad van Beroep met deze wetenschap dan wel heeft gedaan zal mogelijk nog blijken, maar rechtspreken op grond van het neppe-mandaat heeft ‘hij’ op enig moment niet meer gedaan.

   Uit het rapport van Berenschot blijkt dat stroomopwaarts MVS niet veel meer is dan een malafide brievenbusfirma waarbij over en weer met de MVS-gemeentes in de hoedanigheid van rechtspersoon wordt ‘gehost’ met in geld uit te drukken diensten die uiteraard in de boeken van deze 4 rechtspersonen moeten zijn terug te vinden.

   En hier over nu mag ‘Puppet on a String’ Marcel Bregman, zowel voorzitter van het neppe Algemeen- en Dagelijks Bestuur, de dubbele bestuurslaag die waarschijnlijk op instructie van hogerhand heel sneaky moest worden gereduceerd tot de enkelvoudige bestuurslaag, verantwoording afleggen, terwijl Stroomopwaarts MVS Openbaar Lichaam noch Bedrijfsvoeringsorganisatie in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen is.

   Wie of wat is dan Marcel Bregman…?

   1. Uit de Wet gemeenschappelijke regeling volgt dat gelijktijdig met het besluit waarbij de gemeenschappelijke regeling als een Openbaar Lichaam wordt getroffen, bevoegdheden door de colleges van burgemeester en wethouders moeten worden gedelegeerd, d.w.z. integraal worden overgedragen. Bij taken die aldus integraal zijn overgedragen middels delegatie is het uiteraard onzin om deze taken daarna (deels) nog eens op te dragen middels mandaatbesluit. Met andere woorden: bij delegatie is later mandaat uitgesloten. De per 2015 gedecentraliseerde wetgeving leent zich niet voor delegatie nu de uitvoering daarvan met het oog op de keukentafel-overeenkomst is geprivatiseerd en waarbij de MVS-gemeenten in- en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de burgemeesters.

    Stroomopwaarts MVS is een collegeregeling waarbij niet kan zijn gedelegeerd, en dus is Stroomopwaarts MVS in ieder geval geen Openbaar Lichaam en bestuursorgaan, maar daarmee is het ook geen Bedrijfsvoeringsorganisatie in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen waar aan gemandateerd kan worden.

    De Centrale Raad van Beroep (CRvB) wist van tevoren of constateerde op enig moment dat wanneer Stroomopwaarts MVS volgens publicatie een Openbaar Lichaam en collegeregeling zou zijn, het latere mandaatbesluit waarop de beslissingen in bezwaar, beroep en hoger-beroep zijn grondslag zouden hebben, dit mandaatbesluit nep was en bovendien een uur in de wind stonk. Immers bij delegatie/openbaar lichaam GEEN mandaat.

    Er is dus geen rechtsgeldig mandaatbesluit en daarom stapte de CRvB daar in zijn pro-actieve jurisprudentie zonder daar ruchtbaarheid aan te geven van af. Maar er is ook geen sprake van delegatie, en is er dus ook geen openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS. Het besluit waarbij Stroomopwaarts MVS is getroffen is dus evenmin rechtsgeldig.

    Met dat ‘verlaten mandaat’ is overigens nog iets aan de hand. Mandaat kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht uitsluitend door een bestuursorgaan als het college van burgemeester en wethouders worden verleend aan een individuele ambtenaar. Zou sprake zijn van een rechtsgeldig besluit en een bestaande gemeenschappelijke regeling, dan zouden nader bepaalde bevoegdheden dus uitsluitend een individuele ambtenaar kunnen worden opgedragen. Anders dan een gezamenlijk delegatie-besluit dat onlosmakelijk deel uitmaakt van het besluit waarbij een gemeenschappelijke regeling wordt getroffen, is een gezamenlijk mandaatbesluit klinkklare onzin, en ook daarop zijn de gemeentelijke bedriegers op zeker gewezen.

    Nu zijn het niet de colleges van burgemeesters en wethouders die als gemeentelijk bestuursorgaan bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in zekere zin per 2015 geprivatiseerde wetten, maar zijn het de gemeenteraden die een minimaal vingertje in de pap hebben, waarna de burgemeester het enig bevoegde gemeentelijk bestuursorgaan is die de gemeente daarbij in- en buiten rechte vertegenwoordigt.

    Zowel de Bedrijfsvoeringsorganisatie als het Openbaar Lichaam ingevolge de wet gemeenschappelijke regelingen zijn rechtspersonen, maar is alleen het Openbaar Lichaam ook zelfstandig bestuursorgaan. Stroomopwaarts MVS is echter formeel geen van beide. Stroomopwaarts MVS is slechts een gezamenlijk opgerichte rechtspersoon dat door de burgemeesters is gemachtigd in- en buiten rechte namens de MVS-gemeenten, dus in privaatrechtelijke zin op te treden.

    Uit welke koker komt deze pure belazerij nou, mag men zich afvragen. Uit de gemeentelijke koker? Nee, die burgemeesters en wethouders zijn slechts slaafse slippendragers en medeplichtigen tegen exorbitante vergoeding.

    Wie de Participatiewet uitspluist, stuit op enig moment op de onmogelijkheid dat colleges van burgemeesters en wethouders hun specifieke bevoegdheid bij besluit zouden kunnen mandateren aan ‘bestuursorganen’. Welke ‘bestuursorganen’ de wetgever hiermee bedoelt wordt hier weloverwogen in het midden gelaten. Op mandaat ziet bovendien de Algemene wet bestuursrecht waarbij uitsluitend afgesplitste bevoegdheden kunnen worden ‘opgedragen’ aan een individuele ambtenaar die, ook weer bij formeel besluit kan onder-mandateren aan weer andere een andere individuele ambtenaar. Mandaat verlenen aan een bestuursorgaan is mijns inziens dus wettelijk uitgesloten en de wetgever sjoemelt hier dus duidelijk met een zeker oogmerk.

    Wie vervolgens de Wet gemeenschappeijke regelingen en de Gemeentewet op dit opmerkelijke fenomeen van het onmogelijke mandaat napluist zal weinig aanknopingspunten vinden. Echter, wie daarna ook de wetsgeschiedenis nader bestudeert stuit op een Nota waaruit blijkt dat toenmalig PvdA minister Plasterk de Tweede Kamer misleidt, althans onvolledig inlicht, zeker gelet op de daarbij gestelde vragen. In onderlinge samenhang bezien is hier bij het handelen door bepaalde (oud) bewindslieden duidelijk sprake van strafbaar opzet met een zeker oogmerk.

    Een besluit waarbij de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan diens bevoegdheid de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen, opdraagt aan een ambtenaar, natuurlijke- of rechtspersoon is strikt genomen een (inleidend) mandaatbesluit strekkende tot VOLMACHT de gemeente in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. Bestuurlijk mandaat is daarmee nog steeds niet het zelfde als de ‘civiele’ volmacht, en ook zijn de gemeentelijke bestuursoganen ‘burgemeesters’ nog steeds niet het zelfde als de bestuursorganen ‘burgemeester en wethouders’.

    Uit de gepubliceerde besluitvorming betreffende Stroomopwaarts MVS blijkt dat de MVS-colleges van burgemeesters en wethouders hooguit een rechtspersoon Stroomopwaarts MVS hebben opgericht; inderdaad van meet af aan ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ genaamd. Verder hebben de MVS-burgemeesters deze rechtspersoon bij besluit gezamenlijk GEMACHTIGD waarbij aan Stroomopwaarts MVS feitelijk een gezamenlijke blanco volmacht is verleend inzake de uitsluitend in privaatrechtelijke zin uitvoering te geven aan de genoemde wetgeving. Nogmaals; een gezamenlijk mandaat besluit bestaat dus niet, wat de dames en heren hier over ook in het kader van deze formeel onbestaanbare besluitvorming opmerken.

    Er is dus een gezamenlijke VOLMACHT verleend aan rechtspersoon Stroomopwaarts MVS om de zo aaneengeplakte MVS-gemeentes in privaatrechtelijke zin in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dat deze gezamenlijke volmacht de rechtspersonen gemeentes bindt, wil echter nog niet zeggen dat deze volmacht de MVS-gemeentes ook in bestuurlijke zin in het kader van nu heimelijke gemeentelijke her-indeling dan ook bindt in een opmerkelijk soort Rijksgouw Stroomopwaarts MVS met Desiree Curfs aan het hoofd, want de voorzitters bij toerbeurt (wethouders) fungeren hier duidelijk slechts als goed betaalde stromannetjes en -vrouwtjes waarvan nog zal blijken in hoeverre hen daderschap kan worden verweten. Als ze zich tenminste niet ziek melden…

    Marcel Bregman zou plotseling ‘ziek’ zijn, en bezien zal moeten tot welke arbeid deze regionale arbeidsgehandicapte na assessment bij Stroomopwaarts MVS nog wel in staat is, uiteraard tegen 70% van het Wettelijk minimumloon.
    Marcel Bregman is feitelijk werkzaam bij twee onafhankelijke werkgevers, rechtspersoon de gemeente Schiedam en rechtspersoon Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, en zou zich dus bij beide werkgevers ziek hebben moeten gemeld.

    De laatste vragen vanuit de gemeenteraad van Schiedam zijn echter niet gesteld aan de persoon Marcel Bregman of wethouder Bregman van Schiedam, maar aan de voorzitter van Stroomopwaarts MVS, een functie die bij toerbeurt wordt vervuld zodat er altijd een voorzitter is die de vragen dient te beantwoorden. En of dat nu de verantwoordelijk wethouder van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam is maakt geen reet uit.

    De vragen moeten dus per omgaande worden beantwoord door de voorzitter van Stroomopwaarts MVS, waarbij het maar de vraag is of er formeel wel een voorzitter van ‘Openbaar Lichaam’ Stroomopwaarts MVS dat strikt genomen geen openbaar lichaam kan zijn, bestaat…

    Of slaat het Sars-virus-Stroomopwaarts MVS straks ook bij beide andere verantwoordelijke voorzitters toe?

 3. De oplettende lezer zal het misschien ook zijn opgevallen dat gaandeweg de afzonderlijke bestuurslagen van pseudo-Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS hoe het uitkomt in de berichtgeving door elkaar worden gehusseld om vervolgens in elkaar op te gaan, alsof het Algemeen Bestuur hetzelfde is als het Dagelijks Bestuur dat volgens (oud) voorzitter zou zijn opgeheven door de MVS-gemeentesecretarissen daarvan uit te sluiten. Net zoals de MVS-burgemeesters toch echt iets anders zijn dan de MVS-colleges van burgemeesters en wethouders is het Algemeen Bestuur van Stroomopwaarts iets geheel anders dan het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts. De voorzitter van het Algmeen Bestuur van Stroomopwaarts MVS is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur en is een zelfstandig bestuursorgaan dat uit eigener beweging verantwoording dient af te leggen aan de gezamenlijke MVS-gemeenteraden. Raadsvragen aan de voorzitter van SOW of diens vervanger moeten dus geacht worden door de gezamenlijke MVS-gemeenteraden te zijn gesteld, waar uit volgt dat de voorzitter van SOW gelijktijdig deze afzonderlijke gemeenteraden van antwoord dient te voorzien, waarbij ‘Ich habe es nicht gewusst’ dus niet zal opgaan.

  https://vng.nl/artikelen/bedrijfsvoeringsorganisatie

  Afbakening

  De bedrijfsvoeringsorganisatie kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen, regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders (of gedeputeerde staten resp. het dagelijks bestuur van een waterschap) deelnemen. Daarmee is de samenwerking per definitie beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. De regering is verder van oordeel dat een bedrijfsvoeringsorganisatie niet teveel beleidsvrijheid mag hebben, het moet meer een intergemeentelijke uitvoeringsdienst zijn, een soort van concentratie (als tegenhanger van deconcentratie) zodoende.

  Vastgesteld moet worden dat de enige middels delegatie overdraagbare bevoegdheid van een college van b&w is om na (aan)melding een ambtshalve toekenningsbesluit van algemene strekking af te geven. In geval van de besluitvorming rond SOW is echter niets overgedragen maar is net gedaan alsof ‘burgemeester’ het zelfde is als ‘burgemeester en wethouders’ met het oog op later uitnodigingsbrieven tot keukentafelgesprek/overeenkomst waartoe uitsluitend de burgemeester bevoegd is, en dus niet het college van burgemeester en wethouders zoals vorig jaar de afdeling rechtspraak van de raad van State volkomen ten overvloede zich zou uitspreken, alsof dat ter discussie zou hebben kunnen staan!

  Er speelt hier dus duidelijk iets op de achtergrond waarbij betrokken partijen/daders bezig zijn achteraf weloverwogen misdrijven te ‘neutraliseren’.

 4. Om het voor Henk en Ingrid ook nog enigszins behapbaar te laten zijn is gekozen voor verdeling in hapklare brokken:

  Vaststaat dat de MVS-colleges met het besluit waarbij SOW is getroffen niets hebben overgedragen, waarbij ‘overdragen staat voor delegatie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de wet waarmee de rechtsbescherming van de natuurlijke- of rechtspersoon is geregeld en waarvan de wetgever duidelijk niet is gediend gelet op het grotendeels buiten werking stellen van deze Awb ten faveure van de privaatrechtelijke benadering middels (uitnodiging tot) de keukentafel-overeenkomst met hetzij de uitvoerende partij of de gemeente die daarbij rechtsgeldig is vertegenwoordigd door haar burgemeester.

  Om achteraf strafbare (voorbereidings) handelingen na klachten hier over op papier te kunnen vervalsen tot ‘bezwaren’ moest Stroomopwaarts MVS worden gepresenteerd als Openbaar Lichaam in plaats van de Bedrijfsvoeringsorganisatie die het feitelijk is. De reden hiervoor is dat een Openbaar Lichaam zowel rechtspersoon is als (verlengd)bestuursorgaan en, anders dan de in privaat handelende Bedrijfsvoeringsorganisatie (het Participatiebedrijf’), steeds achteraf van juridische hoedanigheid moest kunnen veranderen, althans op papier.

  Een ander bestuursorgaan, al dan niet ‘verlengd’ zoals SOW, kan echter niet door de burgemeester worden gemachtigd, maar de rechtspersoon SOW daarentegen wel! Of rechtspersoon SOW steeds handelt of heeft gehandeld bij volmacht of in opdracht en wat over en weer zoal is ‘gehost’, is uitsluitend te achterhalen via inzage in de boekhouding van SOW en de daarin deelnemende colleges van MVS-burgemeesters en wethouders.

  SOW kan zich daarbij uitsluitend in haar hoedanigheid van rechtspersoon beroepen op bedrijfsgeheim maar de MVS-colleges niet terwijl de afzonderlijke boekhouding ook qua gebruiken terminologie overeen dient te komen en uiteraard geen hiaten mag vertonen.

  Met andere woorden: de verdachten van onmiskenbare Participatiezwendel als opgezet met SOW zijn vanuit de gemeenteraad van Schiedam lekker voor het blok gezet en mogen nu kiezen tussen ‘pis in bed’ of kak in bed’…

  Of opstappen en ziek melden, in de hoop dat de opvolgers de aftocht dekken….

 5. Wat betreft de privacy van natuurlijke- en rechtspersonen waarbij onder de laatstgenoemden ook ZZP-ers vallen, moet hierbij nog worden opgemerkt dat SOW in de hoedanigheid van rechtspersoon als door haar directeur mw. Curfs gesteld, uiteraard mag vragen om private- en bedrijfs-gegevens die voor het nemen van een ambtshalve besluit ingevolge het vierende mandaat echter niet noodzakeijk zijn. De uitvoering van de TOZO-regeling die achteraf is opgesplitst in TOZO 1 en TOZO 2 spreekt hierbij boekdelen.

  Met andere woorden; ook hier bedienen SOW en haar personeel zich hoe dan ook bij het vergaren van private- en bedrijfsgevoelige informatie ten eigen voordeel structureel van de ‘ valse schim’ als omschreven in art. 326 WvSr:

  Tweede Boek. Misdrijven
  Titel XXV. Bedrog
  Artikel 326
  1.
  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2.
  Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

  In het geval van een Vlaardingse burger is hierop geanticipeerd en is de vuiligheid van meet af aan goed gedocumenteerd.

 6. Uiteraard is in het afdekken van de hier boven omschreven Participatiezwendel Maatschappij volgens Willempie voorzien door de Centrae Raad van Beroep niet als eerder voorgenomen op te doeken, maar juist meer bevoegdheden te geven, waarover ondermeer ene. mr. Ettekoven, dan rechter in de rechtbank Amsterdam zich afvraagt wat bij deze min of meer stiekeme wetswijziging ‘het addertje onder het gras’ is, waarop mr. Ettekoven is gepromoveerd tot raadsheer in de Raad van State.

  Dit stonk uiteraard een uur in de wind en maakte onmiskenbaar deel uit van de voorgenomen Participatiezwendel Maatschappij als ingeleid met de Wt IB 2001 en algoritmen inzake etnisch profileren van voor ‘Participatie’ voorbestemde medelanders.

  B.J. Schueler en B.J. van Ettekoven: De ‘losse eindjes’ van Titel 8.4 Awb

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiozZ7QlKDsAhWNzKQKHdQaDAkQFjAGegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2F1874%2F309565%2F1%2FB.J._Schueler_B._J._van_Ettekoven_de_losse_eindjes_van_titel_8.4_Awb_2013.pdf&usg=AOvVaw1FglHccYQBojl4cUh1RxwR

  De bedoeling was duidelijk de Participatiezwendel middels een U-bocht steeds onder jurisdictie te schuiven van de participerende bestuursrechter en Centrale Raad van Beroep. Wat betreft die Centrale Raad van Beroep die slechts iets van een doelmatigheidstoetsing toekomt wat betreft de steeds in privaat uitgevoerde ‘dienstverlening’, zou zich ten aanzien van SOW eerst steeds beroepen op het latere mandaatbesluit van de MVS-colleges om het eigen optreden te rechtvaardigen, echter is de Centrale Raad van Beroep op enig moment daarvan afgestapt om zich vanaf dat moment ten behoeve van de zelf aangemeten bevoegdheid te beroepen op het gezamenlijk pseudo-delegatie besluit gebaseerd op onmiskenbare identiteitsfraude van de MVS-burgemeesters zoals dit tot op heden wordt gedoogd door de MVS- colleges van burgemeesters en wethouders terwijl hierop nog altijd de ambtelijke aangifteplicht ziet, waaruit volgt dat niet-aangifte staat voor omissie en participatie…

 7. De frustratie druipt er ook echt van af, maar ik vraag me af, wie deze tekst nog echt inhoudelijk leest. Ik sla even over, als je het niet erg vindt.

  1. Dag Rob, graag een inhoudelijk commentaar in plaats van een ongemotiveerde beschuldiging van frustratie als je te dom bent om een stukje tekst langer dan 10 regels te lezen en ook nog te begrijpen….

   Ooit gehoord van: ‘De aanhouder wint’ Rob?

   1. Juist zo denk ik er ook over , de aanhouder wint..
    Maar ik hoop van harte dat 1 deze dagen dit bedrijf gewoon eens echt goed onder de loep genomen word door het openbaar ministerie , nog voor de deze directie weg gaat , en dat alle mensen eens worden gehoort en gesproken die onder het beleid staan of hebben gestaan van dit bedrijf ,ook ex werknemers en clienten die met hun te maken hebben . als deze beerpunt eens open gaat dan komt er misschien nog eens iets van gerechtigheid voor de slachtoffers van deze wanpraktijken , maar ik denk dat je hier in nederland eerst iemand of jezelf van het leven moet beroven voor dat er eens geluisterd word naar je en dat je eens serieus genomen gaat worden , want anders word er gewoon niets aangedaan , en zelf daar krijg ik nu al mijn twijvels over
    Groetjes en sterkte er mee

    1. Fijn dat hetgeen ik schrijf over de zeer doortrapte en dus weloverwogen criminele praktijken middels, met door SOW, wordt opgepakt. U schrijft dat feitelijk de burger elk zelfbeschikkingrecht in Nederland, en met name met de Rijks-pilot Stroomopwaarts MVS, wordt ontnomen.

     Wat nu aan de hand van de verklaring van directrice Desiree Curfs uitgezocht moet worden is hoeveel SOW en haar aandeelhouders aan mensen die voor (aan)melding niets mankeerden, dat wil zeggen lichamelijk noch geestelijk gehandicapt waren, hebben verdiend of uitgespaard.

     Het is natuurlijk te grof voor woorden dat de aandeelhouders, de MVS-gemeenten regioslaven goedkoop levert aan zogenaamde ‘sociale werkgevers’ die op die manier ook nog eens concurrentievervalsing kunnen plegen qua prijsstelling of inschrijving op gemeentelijke opdrachten. De niet in dergelijke zwendelpraktijken en in slavernij participerende schoonmaakbedrijven en ook de plaatselijke horeca klaagden niet voor niets over concurrentievervalsing.

     Wat behalve openheid over de geboekte inkomsten op grond van tot arbeidsgehandicapte gebrandmerkte regioslaven , zou ook een lijst openbaar moeten worden gemaakt welke malafide bedrijven hiervan gebruik maken zodat deze kunnen worden geboycot.

     Ten tijde van de Eerste Participatiewet, ‘Contractarbeid onder Poenale Sanctie’ geheten, kwam daar ondanks alle in het Remrev-rapport geopenbaarde grove misstanden pas een einde toen de mensen in de Verinigde Staten, de grootste afnemer van Deli-tabak, deze tabak zou boycotten.

     Wat te zeggen van RoyalFlora Holland, Nolet etc…

     1. Met een opa als orang belanda in ‘ons Indie’ geboren, had ik al heel vroeg interesse in het koloniale verleden. De boeken van schrijver Schuijl, waarvan ik ‘De Katjangs nog in oude spelling bij mijn grootouders ergens in een kast vond, hebben daar aan bijgedragen. Ik heb ze allemaal stuk gelezen, maar begreep gaandeweg dat een en ander niet klopte, evenals aan ‘De Vriendschapswals’ van de Zapakara’s. ‘Hij was maar een neger’ van wijlen de Zangeres zonder Naam gaf toentertijd een scherp en ironisch beeld van de (mentali)tijd waarin helaas vele Nederpiet-aanhangers tot op de dag van vandaag zijn blijven steken. Een van de volgens de MVS-colleges in het kader van dwangarbeid zo bruikbare contacten van Desiree Curfs, ene van Guido Woerkom zou zich anders uitlaten.

      Op enig moment viel het op dat voor de Participatiewet etc. gelijkluidende eufemismen werden gebruikt als na de formele afschaffing van de slavernij ten behoeve van diverse vormen van dwangarbeid als beschreven in de boeken en al dan niet originele studies die ik sinds jaar en dag verzamel. Dat ‘lerend werken’ of ‘werkend leren’ op grond van het christen-fundamentalistische arbeidsethos was bepaald geen nieuw eufemisme maar inmiddels 150 jaar oud, en ook niet dat op grond van het zelfde fundamentalistische gedachtengoed het enige recht van de vrouw nog altijd het aanrecht is, zoals ook blijkt uit onze belastingwetgeving.

      Bij onze zuiderburen spreekt elke jeugdige of jonge volwassene perfect Nederlands daar waar in Nederland inmiddels ‘Mocro’ de voertaal lijkt te zijn. Dit is direct gerelateerd aan het feit dat creches en kinderopvang bij onze zuiderburen behoorlijk door de overheid is geregeld en voor iedereen toegankelijk is, dus ongeacht etcniciteit. In Nederland is het zo opgezet dat bij kinderrijke gezinnen binnen de christen- fundamentalistische doctrine creches onbetaalbaar zijn en vooral vrouwen daarom thuisblijven om voor de kinderen te zorgen, met evidente taal- ontwikkelings- en economische achterstanden tot gevolg. Dergelijk beleid dat achterstanden op grond van blanke-supprematie in stand zou laten was in de jaren 60 van de vorige eeuw al bekend uit een studie in de VS onder afro-amerikaanse en latino-gezinnen, maar wordt in Nederland tot op heden stug volgehouden en heeft geleid tot witte en zwarte scholen.

      Laatstelijk kwam uit onderzoek in de gemeente Utrecht uit dat gekleurde kinderen het nakijken hebben wat betreft inschrijving op een goede school, hetgeen ik al lang wist omdat mijn oudste zoon die op grond van zijn Cito toets en achternaam was uitgenodigd voor de open dag op een school voor voortgezet onderwijs het kon vergeten toen men daar ontdekte dat hij een ‘verdacht’ kleurtje bleek te hebben. Etnisch profileren doen we niet in Nederland, althans niet openlijk, dus kreeg ik ook als blanke Nederlander mijn gekleurde kind niet op een behoorlijke school. Later zou een ‘Indo’ rector uit Maarssen verklaren dat er een informeel spreidingsbeleid bestaat waar aan ook voor hem niet viel e tornen. Toen ik vroeg dat op schrift te stellen zei hij ‘ik kijk wel beter uit want anders kan ik het zelf ook verder wel vergeten’.

      Hetzelfde geldt dus ook voor (ambtelijke) werknemers van Stroomopwaarts MVS…

      https://www.dbnl.org/tekst/_ind004198701_01/_ind004198701_01_0010.php

      https://www.niod.nl/sites/niod.nl/files/Als%20de%20muren%20konden%20spreken.%20De%20geschiedenis%20van%20Herengracht%20380-382_0.pdf

     2. —-Wat nu aan de hand van de verklaring van directrice Desiree Curfs uitgezocht moet worden is hoeveel SOW en haar aandeelhouders aan mensen die voor (aan)melding niets mankeerden, dat wil zeggen lichamelijk noch geestelijk gehandicapt waren, hebben verdiend of uitgespaard. —-
      Juist dit stukje daar ben ik dus al 25 jaar mee bezig en ik kan dit ook aantonen , dus als je hier bewijs van wil hebben of nodig heb , hier heb ik ze inhanden , heb zelf de intake gesprek nog met mevrouw weeda waarin zij het alleen over oren heb en bril (mening van school) die ik al kan weerleggen dat die ook al ongelijk hadden ) , hoe kan het dan zijn dat ik 7 jaar na dat schrijven (2002) in eens zware begeleiding nodig zonder daar ooit bewijs voor te heben gevonden of weerlegt te hebben ( nadat ik dus in 2000 al ziek bevonden ben tegenover dit bedrijf en dus al met een zware burn out overgeplaats was naar de BGS (2000) hier hebebn ze nooit wat mee gedaan dus die burnout is nooit echt weggegaan .. ( medische dossier kan dit allemaal aantonen) ook de zware henia die ik door alle spanningen en andere dingen toen in 2003 na de rechtszaak heb gehad , heb gekregen waardoor ik dus meer dan een jaar thuis heb gezeten ) vanuit die ziektewet most ik weer terugkomen bij TBV , waar ik dus gelijk weer werd bedrijgt en de problemen begonnen dus gelijk weer
      ik kan daar bewijs tegenoverleggen dat ik nooit enige vorm van hulp nodig heb omdat ik al 25 jaar lang zelfstandig woon en werkt ( Voorman groen ( 2 j) , Congierge (9j) gedetacheert) alleen op zakelijk vlak problemen heb en dit ook terug te vinden in mijn medische dossier ( ook door psycholoog (2017) + psychiater (2019) heben niets kunnen vinden en zeggen dat er niets met mij aan de hand is .. buiten dat ik getraumatiseerdt ben door dit bedrijf
      dit kan ik ook weerleggen , veel mensen die mij kennen en waar mee ik gewerkt heb hebben altijd al vragen gehad wat ik op een WSW bedrijf doet , dit is puur door meningen en foutive dingen van andere gebeurd , waar ik dus al 25 jaar mijn gelijk probeerd te halen , waarom denk je dat ik me vrijwillig laat onderzoeken door een psychiater ( na intake gesprek kon ik gaan , geen vervolg 2019) want volgens haar was het probleem in mijn leven uitevenwicht is dat prive en zakenlijk haaks tegenover elkaar staat , zo ook met me werk , op me werk gaan ze er vanuit dat ik alles kan en dat ik zelfstandig bent maar als je dan over het loon begint dat je dan in eens weggezet word als iemand die zware begeleiding nodig heb( het laastte stukje is puur van uit Stroomopwaarts die blijven volhoudne dat ik in de goede loonschaal zit) maar dit eens laten zien dat het zo is nee ( ook hier zijn al mensen achter aan gegaan dat hun mij verkeerd behandelen en dat ik al meer moet krijgen ) die mailcontakten heb ik namelijk ook liggen ) van 2016 tot heden dus Curfs haar tijd) ….Handicap en begeleiding …. maar de vraag welke ? dat blift al jaren stil … dus nogmaals dat hoeft niet uitgezocht te worden dat ligt hier al jaren kant en klaar.
      vergeet niet ik ben hier al 25 jaar mee bezig en heb hier door de jaren heen ook al heel veel dingen mee gemaakt en ook deze bewijzen bewaart .. omdat ik weet dat ik ze ooit nodig gaat hebben .
      Elke keer komen de zelfde antwoorden van zowel GGZ in 2005 als het en als de personen hier boven dat het probleem dus echt zakenlijk is en dat het niets met mijn persoon van doen heb .. Huisarts heeft het dit jaar dus ook al gezegt dat mijn mediche dossier alleen maar zakelijk klachten bevatten
      , en dit puur alleen omdat ze voor 2015 extra geld konden krijgen als iemand deze zware begeleiding nodig had ,, daarom hebebn ze mij in die hoekgezet , zonder enige vorm van bewijs en zonder enige vorm van testen ( en de testen die ik wel gedaan heb ( prive ) komen de meeste dingen ver boven gemiddelt uit .( zelf zetten stroomopwaard dit weg als niet belangrijk of verouderd..terwijl hun dingen van nog voor die tijd zijn ,waar hun dus wel even vanuit gaan … ook dit kan ik laten zien … maar volgens stroomopwaarst heb ik dus al 25 jaar zware begeleiding nodig .. dus ik hoop echt dat er iemand komt die echt ook eens naar mijn dossier wil kijken en naar de dingen die ik verder nog heb over het bedrijf … ( dus die ik inbezit heb ) want ik hoop dat ik nu na 25 jaar toch eens dit hoofdstuk mag en kan gaan afsluiten en kan gaan beginnen met verwerking en misschien ooit de laatste levensjaren nog eens gelukkig worden , maar als afsluiting hoe kan een bedrijf mij me loon inhouden onder mom van begeleiding , daarom krijg ik minder betaald , maar jaren wegblijven en zelf misschien in het hele jaar maar 1 a 2 uurtjes contakt met mij heeft , maar wel elke maand dus mijn loon inhouden onder mom van begeleiding ??? ( loonwijzer.nl is mijn minimum inkomen geschaalt op 2400 Euro maar waarom krijg ik dan nu nog maar 1550 euro per maand uitbetaald terwijl ik geen een vorm van begeleiding krijgt …. en als ik het WSW CAO er op na leest dan had ik ook al veel hoger moeten zitten ,, ik zit nog steeds met 135 punten (b2 ingeschaalt vanaf 1995) waar ik ooit in begonnen bent en ook dat is fout want in het CAO staat bij MBO2 nivo en gediplomeert dus al een veel hoger punten aantal , dan nog eens de ervarings punten die ik na 3 jaar al had moeten krijgen kom ik zelf uit op 278 ( naar beneden afgerond)( dat is al 2 loonschalen hoger dan dat ik nu zit ) dan heb ik het alleen nog maar over de eerste 3 jaar ) en ik werk er nu al 25 , dus al die jaren hebben ze mij bewust tegen gewerkt om mij te kunnen ontplooien en zelf mijn gesstelijk dus gezegt dat ik nu met een trauma rond loopt … dus nogmaals de vraag zoek maar contakt met mij op …..

 8. Om de Partcipatiezwendel met het het oogmerk van schending van het verbod op slavernij, dwangarbeid, dienstbaarheid en herendiensten onder jurisdictie van de bestuursrechter en Centrale Raad van Beroep te kunnen schuiven is echter wel een appellabel besluit noodzakelijk, niet zijnde het besluit van algemene strekking waarbij ambtshalve bijstand of wat dan ook voor ondersteuning is toegekend. Dit besluit is dan meestal ‘in gewijsde’ gegaan, d.w.z. dat hiertegen geen bezwaar meer openstaat, laat staan dat een beslissing op bezwaar tot de mogelijkheid behoort. Van een beslissing op bezwaar staat beroep open op de bestuursrechter.

  Een besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden is er dus niet als de private uitvoerende private partij op het hieruit voorvloeiende recht inbreuk maakt in een poging de andere partij van de keukentafel-overeenkomst te dwingen tot afgifte van informatie, geld, goederen, informatie of werkzaamheden in de zin van art. 326 WvSr.

  Wanneer nu de misleide en/of bedreigde burger jet waagt om zich te beklagen over de uitvoering door rechtspersoon SOW, dan vervalst deze rechtspersoon de klacht of klachten tot ‘bezwaren’ tegen een dus fictief besluit. Dit gebeurt uiteraard bij voorkeur ook mondeling, al dan niet per telefonische stalking ter verkrijging van een ‘verklaring van horen zeggen’ die vervolgens ‘ambtelijk’ op papier wordt vervalst als zou de benaderde burger ‘bezwaar’ hebben ingesteld tegen een niet-besluit. Op deze manier verwordt een rechtshandeling volgens burgerlijk recht tot feitelijke handeling strekkende tot een primair-besluit dat dus niet bestaat, althans op papier, waarbij elke rechter er van moet uitgaan dat de hiertoe ambtelijk opgemaakte akte op waarheid berust en er ook werkelijk een primair besluit is waartegen bezwaar is gemaakt terwijl elke beetje rechter natuurlijk weet dat dat niet zo is.

  Om die reden vragen bestuursrechters tegenwoordig de onderliggende stukken niet meer integraal op nu bij kennisname van die stukken aanstonds het misdrijf ex. 326 WvSr en het beoogde hoger misdrijf zal blijken. Dat dit zo is, is aangetoond met een tweetal wrakingsverzoeken bij de rechtbank Rotterdam waarbij in drie instanties waaronder aanvankelijk in voorlopige voorziening zou worden geweigerd de onderliggende stukken bij verweerster, het college van Vlaardingen dat hiertoe dus onbevoegd is, op te vragen en zo appellante daarvan te voorzien.

  Nu de partijdigheid van de rechtbank Rotterdam daarmee vast zou komen te staan, is daarop het ingestelde beroep tegen een beslissing op bezwaar van later datum dan het beweerdelijke primaire besluit, simpelweg ingetrokken. Hiermee zou worden voorkomen dat de rechtbank ‘Sector Participatie’ de onmiskenbare Participatiezwendel met het oogmerk van schending van het verbod op slavernij etc achteraf bij uitspraak ‘legitiem’ zou kunnen doen lijken.

  Eind vorig jaar is het college van Vlaardingen per aangetekend schrijven verzocht tot inzage in de zin van de AVG en deels de WOB, en tot op heden heeft het college van Vlaardingen zelfs verzuimd de inkomst van deze verzoeken te bevestigen, ook niet nadat de wettelijke dwangsommen zijn aangezegd.

  1. Trailer prof. dr. B.J. van Ettekoven:Schadevergoeding onrechtmatige besluiten, titel 8.4. Awb.

   https://www.youtube.com/watch?v=axDV70NRZy0

   En wat als wordt voorkomen dat rechtspersoon SOW middels het vervalsen van klachten tot bezwaren waarbij de klager een niet-bestaand verzoek ex 79 Participatiewet in de schoenen wordt geschoven; dan kan SOW van uitvoerende rechtspersoon dus niet achteraf op papier worden vervangen door bestuursorgaan SOW dat als niet-zelfstandig ‘verlengd bestuursorgaan’ dan een niet-bestaande beslissing in bestuursrechtelijke zin zou hebben afgegeven? Dan is en blijft het dus een onrechtmatige daad van rechtspersoon SOW dat zich immers niet kan beroepen op een voorafgaand rechtsgeldige beslissing.

   De enige beslissing is dan immers het eertijdse ambtshalve toekenningsbesluit waar aan dat wegen ‘in gewijsde’ gaan niet kan worden getornd door Stroomopwaarts MVS in haar andere hoedanigheid van verlengd bestuursorgaan op grond van het vigerende mandaatbesluit, anders dan bij fraude.

   Zie hier de reden om de tot keukentafel-overeenkomst uitgenodigde burger van Vlaardingen niet naar behoren in te lichten als schriftelijk verzocht, maar om haar met een niet of te laat via Sandd verzonden brief nogmaals uit te nodigen zodat zij hierop niet tijdig zou kunnen reageren, waarop dan een beschuldiging van woonfraude zou worden gebaseerd, alsof iemand dag en nacht bij de brievenbus beneden in de hal van een flatgebouw moet posten of er niet de volgende uitnodigingsbrief zou liggen die dan net als beide eerdere feitelijke voorstellen strekkende tot ‘vrijwillige dwangarbeid’ bij of via SOW schriftelijk van de hand zou worden gewezen.

   Hieruit blijkt behalve het strafbaar opzet ook dat betrokken werknemers van SOW, de dames Bouamar, Terluin en Witter, en dhr. Deekman, weloverwogen hebben gehandeld in een poging evidente klachten over de dames Bouamar en Witter en dhr. Deekman middels het zo afgedwongen keukentafelgesprek te (doen) vervalsen tot bezwaren, waartegen meteen schriftelijk is geprotesteerd. Door de ook fysieke bedreigingen van dhr. Deekman zou dit opzetje vanwege direct opstappen van de te Schiedam aan de keukentafel gedwongen Vlaardingse burger en haar vertrouwenspersoon echter niet opgaan.

   Twee dagen later haastte Directrice van SOW zich in een volgende poging tot vervalsing bij brief van 9 mei 2019, waarbij zij in etappes mw. Terluin ‘wegschrijft’ en vervangt door dhr. Deekman, terwijl er schriftelijk bewijs voorhanden is dat ook over door mw. Witter per email gemelde telefonische stalking door of namens dhr. Deekman over deze beide laatsten aanvullend schriftelijk was geklaagd. Deze brief van de hand van klachtbehandelaar mw. Bruis-Bos en ondertekend door directrice mw. Curfs is dus in meerdere opzichten objectief valselijk opgemaakt en ondertekend met een zeker oogmerk, namelijk het (ambtelijk) vervalsen in geschrift van klachten in civielrechtelijke zin tot ‘bezwaren’ in pseudo-bestuursechtelijke zin, waarbij de daders over het hoofd zien dat het vigerende mandaatbesluit daarop niet ziet en feitelijk pas van kracht zou zjjn NADAT een verzoek ex. 79 Participatiewet is ingesteld bij het college van de woonplaats.

   Zonder verzoek ex. 79 Participatiewet dus ook geen mandaat, laat staan dat enig bevoegdheid ingevolge mandaat met terugwerkende kracht zou intreden!

   En ondertussen maar praatjes durven hebben over de rechterlijke macht in Polen, Hongarije en Roemenie terwijl dat wat de politiek zich daar wenst in Nederland dat met de andere dictatuur Belarus (Wit Rusland) niet eens een Constitutioneel Hof kent, al jaren de praktijk is. Tsjechie dat anders dan de dictaturen Belarus en Nederland wel een Constitutioneel Hof kent en daarmee directe toetsing van wetgeving aan de Grondwet en verdragen, zou al 7-8 jaar geleden het wetsvoorstel van de Tsjechische Participatiewet als in strijd met het verbod op slavernij etc naar de prullenbak verwijzen.

   In 2015 wisten de verantwoordelijke regering van Nederland en de gemeentelijke sukkels dus volledig van de hoed en de rand.

 9. In geval van de aanvraag waarop een college van b&w verplicht is een beslissing te geven zou, wanneer in deze op het individu toegespitste besluit (heet beschikking), dit individu met succes de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep kunnen instellen wanneer niet sprak zou zijn van een dergelijke op de mogelijkheden van dat individu toegespitste beschikking zou zijn die e toets van art. 4 EVRM zou kunnen doorstaan. Afgifte van een beschikking op aanvraag waarop het college verplicht zou zijn binnen bepaalde lijntjes te beslissen was dus kennelijk niet de bedoeling, redenen om de aanvraag in de zin van de Awb te vervangen door een (aan)melding waarbij het college voorwaarden kon stellen die buiten de wettelijke- en verdrag-lijntjes zouden moeten vallen, waaronder voor een echte beschikking onnodige informatie opeisen.

  De binnen de wettelijk vereisten gemotiveerde beschikking op persoonlijke aanvraag zou daarom worden vervangen door de (aan)melding in algemene zin, waarbij het college een ambtshalve besluit van algemene strekking afgeeft op grond van on(grond)wettelijke voorwaarden en wanneer het haar goeddunkt, daar waar het eerst verplicht was op een aanvraag te beslissen en waarbij in de motivering uiteraard moest voldoen aan bepaalde (grond)wettelijke garanties en het kennelijk met de beoogde decentralisaties van 2015 beoogde lijfeigenschap onmogelijk zou zijn geweest.

  Verder zou de uitvoering geheel worden geprivatiseerd, en of dat nu door een normale- of een bestuurlijke rechtspersoon gebeurt zou niet moeten uitmaken. Echter kan met een normale rechtspersoon of Bedrijfsvoeringsorganisatie niet achteraf de wisseltruuk in de zin van geschetst privaat-bestuurs-bedrog worden gepleegd. Daartoe moest een soort hybride Gemeenschappelijke regeling worden opgetuigd die Bedrijfsvoeringsorganisatie noch Openbaar Lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regeling zou zijn: Stroomopwaarts MVS.

  Stroomopwaarts MVS is dus in bestuursrechtelijke zin een fictieve rechtsfiguur, hetgeen dus ook geldt voor het latere gezamenlijke MVS-mandaatbesluit, redenen voor de Centrale Raad van Beroep om van dat mandaatbesluit af te stappen en in arren moede het eigen optreden te ‘legitimeren’ met het besluit waarbij de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS is getroffen dat om die reden daarna door de ingewijden wordt verkocht als zou sprake zijn van delegatie van bevoegdheden door de colleges van burgemeesters en wethouders terwijl slechts in werkelijkheid toch echt slechts sprake is van de oprichting van een gezamenlijke rechtspersoon Stroomopwaarts MVS en een gezamenlijke MACHTIGING van de MVS-burgemeesters.

  Ook het bij nader inzien feitelijk achteraf vervalsen van het gezamenlijke besluit van de MVS-colleges waarbij slechts een rechtspersoon Stroomopwaarts MVS is bewerkstelligd staat voor veel van het zelfde: Bedrog/oplichting ex. art. 326 WvSr met het oogmerk van schending van het zelfbeschikkingsrecht van de MVS-burgers in de meest ruime zin.

  Hoezo participatie, eigen kracht en meer van dergelijke loze kreten…?

 10. Om aan daadwerkelijk ‘maatwerk’ in de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet te ontkomen, want dat kost geld in plaats dat het opbrengt (bezuiniging) – en in de laatste wet is een op het individu toegeneden maatwerkbeschikking de voorwaarde om niet het verbod ex. art 4 EVRM te schenden – is de komedie vanuit Den Haag zo opgezet dat het slachtoffer of slachtoffers geen voor bezwaar vatbare primaire beschikking meer zouden krijgen.

  Een op het individu toegesneden maatwerkbeschikking werd daarvoor nog slechts op verzoek in de zin van de Awb vertikaal opgelegd. De (maatwerk) beschikking is daarom vervangen door een besluit van algemene strekking waarbij niet het belang en rechtsbescherming van het individu wordt vastgesteld, maar het algemeen belang van in casu de MVS-burgers. De aanvraag waarop het college van de woonplaats verplicht was een beslssing af te geven, is om die reden vervangen door een (aan)melding die door iedereen kan worden gedaan, waarna het college ambtshalve een besluit van algemene strekking afgeeft waarmee het algemeen belang gediend zou zijn, zo en wanneer het haar goeddunkt.

  Omdat een beslissing in het ‘algemeen belang’ is, is het logische gevolg dat in bijvoorbeeld de Participatiewet elk aangemeld individu nooit meer in staat moet worden ‘geacht’ het Wettelijk minimumloon te kunnen verdienen en zijn/haar verdere leven in slavernij in de meest uiteenlopende vormen zal moeten accepteren. Zou deze slavernij bij (primaire)beschikking zijn opgelegd binnen het oude juridische systeem, dan zou daartegen in een procedure die toch al niet aan de eisen ex. art. 6 EVRM voldeed, met succes bezwaar/beroep inesteld kunnen worden, en daar zat ‘Den Haag’ dus niet op te wachten.

  Uit het voorenstaande volgt dat een ieder die in de zin van de Participatiewet wordt aangemeld, automatisch ‘arbeidsgehandicapt’ is omdat hij/zij daardoor voorgoed is uitgesloten van de reguliere en vrije arbeidsmarkt nooit meer minstens j=het wettelijk Minimumloon zal kunnen verdienen. Chronologisch gezien klopt hier natuurlijk geen bal van, maar als men weet dat bij de Centrale Raad van Beroep toen het nog was gevestigd in het oude NSB-hoofdkwartier te Utrecht een klok in de hal hing die tegen de klok indraaide, weet dat hij/zij voor daadwerkelijke rechtsbescherming zekr niet bij deze misselijke club moet zijn.

  De Staat der Nederlanden had dus behoefte aan goedkope arbeidskrachten om de eveneens voorgenomen schending van het Gehandicaptenverdrag in zoverre te ‘verdisconteren’ met de opbrengsten uit slavernij. Stroomopwaarts MVS directeur mw. Curfs zou dit zonder meer erkennen ten overstaan van de S.E.R. waarvan een verslag online is terug te vinden. Dit was dus’ een beetje dom’ van mw. Curfs omdat de wetgever nu juist allerlei vluchtweggetjes heeft ingebouwd waardoor het strafbaar opzet van een en ander uit voornamelijk de PvdA-koker moeilijk tot niet was te bewijzen. Deze PvdA waarvan met name Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma meesters zijn in bedrog d.m.v. uitermate doortrapte eufemismen, imponeert als het slaafje van de VVD en haar multinationale beschermheren. Ironie kan leuk zijn, maar dit is misselijkmakend.

  Om de nietsvermoedende aangemelde burger nog verder in het pak te naaien, wordt door SOW ‘het assessment’ toegepast. Dit heeft uiteraard niets met assessment van doen maar heeft alleen maar tot doel de burger ‘vrijwillig’ alelei privacygevoelige informatie af te persen via een vragenformulier dat ter plaatse op de computer moet worden ingevuld. Dat formulier van tevoren verstrekken is daarbij uiteraard uitgesloten, net zoals alle relevante informatie overigens. Oplichters zijn namelijk niet gediend van transparantie omdat dan meteen blijkt wat de bedoeling is.

  Het college van Vlaardingen gaf antwoord op raadsvragen naar aanleiding van een rechterlijk oordeel, hoe het kon dat in Vlaardingen evenmin maatwerk bij beschikking werd opgelegd, maar standaard onzinnige meuk werd ‘aangeboden’ dat zou staan voor ‘weggegooid geld’. Dan SP-raadslid Ingrid Wijker begreep als gekozen volksvertegenwoordigster dus duidelijk niet dat met de aangekaarte schending van het verbod op slavernij geld werd verdiend en uitgespaard.

  Het college van Vlaardingen antwoordde met enig leedvermaak dat dat erkende niet-maatwerk, en dus opzettelijke schending van het verbod ex. art. 4 EVRM etc., uiteraard steeds na ‘het assessment’ met wat knip en plakwerk bij beslissing op bezwaar zou worden ‘geleverd’. Dit is natuurlijk raar wanneer er dan geen primaire beslissing is waartegen (nog) bezwaar kan worden ingesteld. ‘Het assessment’ dient er dus louter toe de slachtoffers ‘vrijwillig’ zich zelf nog verder in het ak te naaien door de vraagstelling zo in te richten dat dezen zich zelf ‘arbeidsgehandicapt’ verklaren. En voor dergelijke ‘arbeidsgehandicapten’ is uiteraard dan elke onzintraject of elke vorm van dwangarbeid in het algemeen belang ‘passend’ nietwaar?

  De nietsvermoedende ‘aangemelde’ aspirant regioslaaf die in civielrechtelijke zin voor gesprek/overeenkomst wordt uitgenodigd door SOW, moet dus koste wat kost ‘het assessment’ zien te vermijden. In het geval van de ingezetene van Vlaardingen werd dat kennelijk probleem van het niet ‘vrijwillig’ instemmen met ‘arbeidsgehandicapteheid’ en uitsluiting van de vrije arbeidsmarkt als volgt opgelost: deze ingezeten had gewoon gesolliciteerd en was ook gewoon aangenomen door de grootste regionale thuishulporganisatie. Stroomopwaarts MVS zou daarop gemene zaak maken met deze andere rechtspersoon door buiten het slachtoffer om met terugwerkende kracht een No Riskpolis te verstrekken aan deze dus criminele werkgever die waarschijnlijk daarmee ook premie- en belastingvoordelen heeft genoten.

  Via het college van Schiedam zou het college van Vlaardingen nadien trachten alsnog ‘het assessment’ af te persen om op die manier achteraf evidente misdrijven in vereniging gepleegd ‘af te dekken’, hetgeen volkomen de mist zou ingaan, juist door de door het college ingehuurde hr. deekman die het slachtoffer en haar vertrouwenspersoon zonodig aan de keukentafel van Schiedam ook nog fysiek te bedreigen toen andere, meer standaard uitgevoerde misdrijven (brief Curfs) niet mochten baten.

  Vorig jaar is het college van Vlaardingen formeel verzocht integraal inzage te geven, dathet schuldbewust als het is uiteraard zou weigeren zelfs de aangetekende verzoeken en later aangezegde dwangsommen te bevestigen.

  En nu poetst directrice Curfs de plaat en is voorzitter Bregman zomaar ‘ziek’…

  1. Ach is me niets vreemd aan , ik ken het bedrijf niet anders dan mensen onderdruk zetten en onjuiste dingen weerleggen waarop je haren nog meer van overeind gaan staan , het word niet opgelost , nee er word een nieuwe probleem gecreëerd , fout met fout goed proberen te maken , dit ten koste van de onschuldige cliënt die alleen nog wil vechten of op wil komen om nog een beetje wat uit het leven te halen , die toch al voor een groot gedeelte vergooit is door dit bedrijf , die worden nog veel verder in de problemen getrapt .
   Mijn medische dossier is hier het bewijs van , huisarts heeft ook al toegegeven dat de laatste kwart eeuw alleen maar zakelijke klachten en beroeps ziekte in mijn dossier staan en klachten , en verder niets.
   Ik heb zelf mensen gesproken die ontslagen omdat de problemen met dit bedrijf te groot waren geworden en het op hun huidige werk dus niet meer normaal konden functioneren en dus op die manier er uitgegooid zijn.
   Dit heb ik niet alleen uit woorden maar ook echt zwart op wit gelezen erkend door derde
   Dit door een bedrijf wat er moet zijn voor de cliënt ?
   Als je dan ontslagen ben mag je dus een uitkering aan gaan vragen , juist en waar moet je dat doen ? bij stroomopwaarts
   Juist het bedrijf waardoor mensen veel problemen door onder vinden en dan mag je dus even hun gaan uitleggen waarom je ontslagen ben ….
   Als je dan met papieren komt dat de ex werkgever geschreven heb dat het niet langer mogelijk was om door te gaan met het contract omdat de cliënt te veel problemen ondervind door het conflict met stroomopwaarts waar hij / zij al jaren tegenaan loopt , is dat geen leuk iets als je dan nog een uitkering moet aanvragen bij die zelfde instantie dat Stroomopwaarts heet , en dan mag je dus ook nog even gaan werken onder de vleugels van dit zelfde bedrijf , en dan maar raar vinden dat mensen getraumatiseerd zijn of worden.
   Om maar even een voorbeeld te geven , hoe het er aan toegaat.
   Nee het zijn geen klagers zoals hier wel eens op deze site beschreven word , het zijn cliënten de de wanhoop nabij zijn en die nergens meer gehoord worden en steeds meer in de problemen komen zowel met geld als met hun gezondheid.
   Hulpinstanties in Vlaardingen zoals schuldhulp en andere bedrijven die nog een beetje oog hebben voor de problemen van de Vlaardingse burgers worden ook van het kastje naar de muur gestuurd door dit bedrijf en gemeente.
   Afspraken die ze maken worden gewoon nooit nagekomen en dossierstukken die nodig zijn worden of kwijtgeraakt of gewoon te laat opgestuurd en dit vaak nog maar half.
   Waardoor de cliënt vaak in de grote problemen kan komen , maar Stroomopwaarts weet natuurlijk weer van niets en speelt de onschuld.
   Wel erg vreemd dat er dan heel veel mensen zijn die tegen dit soort problemen aanlopen , ligt het dan aan de cliënt of aan het ongeorganiseerd bedrijfsstructuur van en bij Stroomopwaarts , dit word alleen maar meer en meer dat dit bedrijf tegenwerking gaat krijgen , mensen en gemeentes pikken het niet meer langer als dit zo door gaat , dus we moeten gewoon doorgaan met onze strijd en eens zal het beloont worden , zoals ik wel vaker gehoord heb , slechter dan dit kan het niet worden dus het kan alleen nog maar beter worden , dus dan is het wel waard om er voor te vechten , helaas duurt dit ook al weer jaren. en het is gewoon simpel , geef gewoon eens antwoord op wat een client vraagt , en laat dit niet jaren onbeantwoord , in de hoop dat de Client het vergeet … bewust dom houden en mensen bewust wegzetten als domme mensen , waren daar nou net niet in 2013 mensen voor ontslagen ?

   1. Ooit is door de oh zo vrome Portugezen bedacht om zwarte slavinnen te verkrachten om zo een soort etnische ‘tussenvorm’ te kweken die bij de afrikaanse slaven noch bij de blanke slavendrijvers zou horen. Deze gemixte mensen waren voorbestemd voor het werk dat heden onder regieme van de ook oh zo gelovige Nederlandse huidige slavendrijvers met hun huichelachtig christelijk arbeidsethos niet zelden wordt uitgevoerd door ‘excuus-allochtone Medelanders’, u weet wel, mensen uit de groep van ‘Participatie-voorbestemden’ die kinderopvangtoeslag ex B 2001 en het toen reeds ingezette beleid feitelijk onthouden moest gaan worden, en om er bij te horen extra hun best moeten doen. Terwijl ze natuurlijk nooit ergens bij horen, zoals ik ook mijn kinderen dat steeds vertel…

    Deze mensen doen nog erger hun best qua hufterigheid en zijn volgens de verklaring van Curfs ten overstaan van de.E.R. dus niet voor maar voor zich zelf bezig wanneer ze u misleiden, afpersen of heel gewon aan de keukentafel van de gemeente chiedam ook nog fysiek bedreigen.

    Als jochie las ik graag Kapitein Rob en Eric en Noorman, en wie zich een beeld van de door Schiedam ingezette heer Deekman wil,vormen zou eens kunnen zoeken onder ‘Dzogolo’. Het is dat deze Dzogolo net als Zwarte Piet een fictieve figuur is want anders zou het beledigend zijn voor dit personage uit de belevenissen van Eric de Noorman.

    De enorme Dzogolo was ook geen mooie jongen maar zeker geen hufter eersteklas…

    1. Kan hier heel kort over zijn wat je zaait, oogst je ook en iedereen krijgt wat het verdient , de waarheid komt boven tafel , eerlijkheid duurt het langs.

   2. Matrten Toonder van de bekende Tom Poes en Olie B. Bommel-strips presenteerde ook eens ‘De Sloven’ die hun Haggies probeerden te redden. ‘Dzogolo’ blijkt als kennelijk achterhaalde karikatuur inmiddels online nagenoeg onvindbaar, terwijl dat toch een goeie kerel was…

   3. Ik moet me daar voor gaan inlezen, maar zoals ik uit uw betoog meen te kunnen opmaken, is er behalve misleiding, valsheid in geschrifte, afpersing en bedreiging in feite ook nog sprake van een zekere vorm van psychische marteling.

    1. Dan is dat nog zacht uitgedruk , ik heb door stroomopwaarts veel mensen gepraat , maar u naam zegt mij niets helaas dan had je al geweten hoe het zat …als u nog bewijzen wil hebben of zoekt je bent van harte welkom.
     ps mvr de Wijker is bekent met mijn verhaal …( had ook wel gehoopt als zij iemand nodig had om te getuigen en om de gemeente te overtuigen dat het wel zo is zoals zij zegt , dat ze mij kunt oproepen ) en vele andere van de gemeente , maar nooit krijg je antwoord op de gesprekken die je met hun gehad heb… ( met vr de wijker heb ik soms nog wel contakt )
     Maar ik laat het hier weer even bij .. omdat ik weer de paniek/angsten/aanvallen krijgt of hoe je het ook wil noemen

  1. Dag Jan, inhoudelijke reactie graag. Schrijf dan maar eens wat er niet klopt aan wat ik stel, dan komt er tenminste een discussie.

   En of het genoeg is maakt u niet uit.

   1. Het is duidelijk dat Jan het schrijven van jou niet gelezen heb , zeker omdat hij zegt dat je naar een andere instantie moet gaan , maar dat is juist waar het probleem ligt , ik weet als geen ander , alle andere instanties waar je terecht kan voor de klachten liggen al onder de vleugels van dit Stroomopwaarts.
    Ach met mijn PTSS door dit bedrijf word ik ook al van geen kant geholpen.. en mensen willen niet inzien dat er op dat bedrijf dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.

    1. Ik heb ervaringen met Stroomopwaarts MVS als vertrouwenspersoon en heb daar ervaren hoe men daar liegt, bedriegt, zelfs bedreigt en dat daar kennelijk draagvlak voor is…

     1. Ik heb in 2017 gesproken mer een vertrouwenspersoon B vd L gesproken en die heeft mijn verhaal toen ook aangehoort en stond met verbazing te kijken ( deze afspraak was toen eind september in het stadhuis van schiedam , maar ik heb toen mijn verhaal gedaan , en ik hoofde niets meer te doen hij zou alles gaan regelen maar zou binnen 2 weken toen wat van hem horen , de laaste opmerking van hem was de vraag of ik alles aan bewijzen en de ervaringen op mijn backup had staan , waarop mijn antwoord was , ja zelf mijn eerste loonstrook heb ik nog …… waarop hij zijn hoofd omdraaide en geirriteerd wegliep , daarna nooit meer wat van genomen , zoals gewoonlijk , zo heb ik de mailtjes ook nog als bewijs dat ik hem gesproken heb net zo als Mv v R…
      En zo kan ik nog wel meer namen noemen die ik gesproken heb … ook mensen van de gemeente maar er komt niets meer terug en het is dus maar steeds weer in angst en spanningen leven en dus weer zonder enige vooruitzichten, dat je maar in de wachtstand blijft zitten om dan weer er achter te komen dat ze je gewoon weer niets voor je doen .. dus alle kosten en inzet was weer voor niets geweest ( om nog maar niet te spreken over steeds op nieuw de pijnlijke herinneringen weer naar boven te moeten halen en te moeten vertellen ) je hoop dat het alke keer de laastste keer is dat je je verhaal moet doen , maar nee steeds maar weer die pijnlijke herinneringen boven halen)
      ik heb j.l veel contakt gehad met M K, en die heeft mijn verhaal ook aan gehoort en gezegt dat dit soort dingen niet mogen zoals hun mij behandelen , en ook dat ik al veel beter en veel meer loon had moeten krijgen , maar ook daar hoor ik nu al weer 2 maanden niets van .. ja ik heb gemailt voor het vervolg …
      de mailtjs van bijna alles heb ik nog liggen gaat terug tot 2011 ( oude mail is gehacken ben ik dus kwijt waar ook nog heel veel mailtjes stond van gspreken en hoe de rechtszaak en zo gegaan is .. maar dit heb ik dus niet meer 🙁 ( even nog een leuke, de maatschappijlijk werk , T de Gier , is mijn maatschappelijk werkster geweest waar ik dus zo wel prive als zakenlijk heel veel aan verteld heb , na 4 jaar kwam ik er achter dat zij dus familie van mij was ( getrouwd met mijn moeders broer) .. ( ik had toen al jaren geen contakt er meer mij omdat TBV alles beheerste van mijn leven ( en nog steeds)
      maar toen ik haar vroeg hoe lang zij al wist dat ik familie van haar was , vertelde mij dat het al vandag 1 was…. daarna niets meer vernomen .. ook zij zou alles aan C de J verteld hebben wat wij toen besproken hadden en wat de afspraken waren , ook over het loon dat ik dus wel belooft was om naar E / F te gaan , maar hier een bevestiging van gehad dat zij alles doorgegeven had , maar C de J blijft volhouden en ook Curfs dat nooit gezegt, geschreven is .. ze kunnen niets vinden , deze mail is bekent bij hun .. en zo word je dus steeds behandelt door dat soort lui .. overal hoor ik dezelfde klachten , dus het is echt een struktueel probleem binnen het Stroomopwaarts

   2. # ef

    Beste ef,

    Zoals Client van Stroomopwaarts als opmerkte zitten alle gepretendeerde hulpverleners in het zelfde schuitje en worden gefinancierd door dezelfde overheden als Stroomopwaarts, zo ook toegewezen vertrouwenspersonen in het kader van de WMO. Participatiewet, Jeugdwet etc. die meestal er aan meewerken dat ‘de klant’ aan de keukentafel of daarna nog verder in het pak worden genaaid, althans daar niets tegenin brengen.

    Ik ben vertrouwenspersoon van een goede kennis uit Vlaardingen en ben dus niet gelieerd aan een of ander bestuursorgaan, op subsidie draaiende stichtingen met rechtshulpverleners of anderszins bij participatiezwendel betrokken rechtspersonen, en sta dan ook niet onder druk om bepaalde zaken te verdoezelen of te verzwijgen.

    1. Ik begrijp het, ik ben wel een werknemer van stroomopwaarts maar ik houd mijn mond niet dicht , omdat ik weet dat ik in mijn recht staat ( ik ben EF was een foutje met naam invullen ) en ook omdat ik hier al veel te veel dingen heb liggen die gewoon niet door de beugel kunnen .
     Rechterlijke uitspraken waar ze niets mee doen , kanten stukken waar in ze zelf toegeven bot met mensen om te gaan en te intimideren
     maar als je keer op keer door deze wanpraktijken de dupe bent en ook keer op keer hier door in de problemen komt dan ga je hier wel tegen afzetten ( hun gaan oogsten wat ze gezaait hebben ) .. en die beerput gaat nu langzaam open 🙂 zwart op wit dat ik getraumatiseerd ben door dit bedrijf , en dan nu ook dat de huisarts zelf zegt dat mijn medische dossier alleen maar beroepziektes zijn de laatste 25 jaar en dat als een Advokaat dit wil hebben als bewijs mag hij /zij het opvragen ….. maar die krijg je juist hier niet mee omdat volgens diverse advokaten in vlaardingen, ik geen juridische verschil heb met dit bedrijf (—gemeente betaald—) , maar het gaat mij niet om het juridische verschil, het gaat er mij omdat mijn ( en vele andere) dossier eens bij de rechter voorgelegt gaat worden om de wanpraktijken van dit bedrijf aan te kaarten ,dat ze hier eens op het matje geroepen gaat worden , omdat ze tegen het CAO en tegen de ARBO wetten in gaan , en zelf dat ze toeggeven hebben dat ze mensen bewust bot behandelen en intimideren , dan kan je toch wel nagaan dat mensen hier hinder van hebben en dat dit hele levens kunnen verwoesten … met alleen een paar mensen de laan uit te sturen (2013) daar zijn de slachtoffers niet mee geholpen , wel met erkenning en met gerechtigheid ..
     want dit bedrijf behoort zorg en bescherming te bieden aan hun werknemers en werkgevers …. ze doen alles behalve dat , hun eigen beschermen is wat ze doen, makkelijk verdienen over de ruggen van mensen die het al zo moeilijk hebben en /of die juist even een steuntje in de rug nodig hebben , om die dan weg te zetten als lastig of probleem gevallen of gehandicapten …

 11. @ HB Sodenkamp: jij vervuilt deze prachtige site met je gebrabbel. Ga eens wat nuttigs doen met je tijd.
  Zoek anders werk of laat je behandelen. Jouw betogen zijn niet te volgen, oninteressant en na 1 regel haakt men af.
  Je slaat volledig de plank mis met je verhalen. Rare man ben je!

 12. Geachte heer Sodenkamp, hierbij nodig ik uit voor een intakegesprek op onze schitterende en rustiek gelegen locatie op de Sint Jorisweg 2 te Delft. Een topteam van medisch specialisten staat dan voor de poort al klaar om u met open armen te ontvangen. Hierbij ben u dus van harte uitgenodigd!

  1. Zet uw volledige naam erbij als je praatjes hebt. Bent u soms in de voormalige DDR opgegroeid JC? Inhoudeijk reageren graag en schrijven wat er niet klopt aan mijn betoog.

   Verder denkt u toch niet dat w. Curfs haar lukratieve baantje met riante beloning ‘zomaar’ opgeeft en voorzitter Bregman zich ‘ziek’ meldt wanneer er openheid van zaken wordt gevraagd vanuit de gemeenteraden?

   1. Ze hebben altijd wat als je hun direct wat vraagt om bewijs … nooit komen ze met harde feiten aan dat iets zo is zo als hun het vertellen, hier ook al diverse keren om gevraagt in mail .. het blijft zeer stil of ze hebben het druk
    Waarom denk je dat ik mijn jobcoachs maar zo weinig ziet ? zelf soms al jaren niet gezien 🙂 puur omdat ze weten dat ik door blijft vragen en dat ik de onderste steen boven wil hebben , zeker als hun mij keer op keer in het negatieve willen zetten .. maar toen was je ………. word er elke keer gezegt , maar hoe de samenloop daarvoor is geweest daar hoor je ze niet over , en als je dan zelf met bewijzen komt , dan weten in eens nergens meer van ….. en gaan ze weg …
    ik hoop dat de gemeente door gaat met deze dingen en dat de laatste steen boven komt ook mogen jullie Mvr Weeda eens goed onder de loop gaan nemen want ik weet dat zij nog veel meer te verbergen heb, zo niet kom hier maar eens een bak koffie halen dan zal ik je haar werkwijzen wel even laten zien …. en die zijn echt rond uit schandalig

    PS reaktie van “ef” is ook van mij er ging even wat fout

  2. Begrijpt u overigens dat u zich hier mogelijk uitgeeft voor een ander en dat zulks strafbaar is? Volledige naam erbij zetten zodat een en ander kan worden nagevraagd.

 13. even een aanvullend stukje op mijn schrijven van —–10 oktober 2020 om 21:37 ——
  ik vergeet te vermelden dat het zakelijk probleem alleen zich voordoet zodra Stroomopwaarts in de buurt komt of zich er mee gaat bemoeien , bij het bedrijf waar ik gewerkt heb zijn alleen maar goede beoordelingen en funktie gesprekken geweest, zelf de complimenten van de klanten en clienten en verhuurders die daar altijd kwamen spraken met veel lof over mij , maar mijn ontslag is geweest dat door ik te veel problemen met stroomopwaarts blijft ondervinden en het steeds drukker werd op mijn werk dat ze bang waren dat ik het niet vol ging houden ( 2000) toch ook wel vreemd ( 2016 word er zelf in mijn funktie gesprek juist als plus punt dat ik me in zeer stress tijden me goed staande kon houden en dat het geen probleem voor mij was … ( maar in tijden van het lockdown in eens te horen dat je om deze reden niet meer hoeft terug te komen ) ??? omdat iemand dacht dat ik het niet zou redden als het drukker werd , toch wel vreemd dan op deze manier aan de kant gegooit worden tegen over iets wat ik dus allang bewezen heb dat ik daar wel heel goed mee om kan gaan ….. maar voor de zo veelste keer dat ik weer te horen krijg en leest dat door de problemen met Stroomopwaarts ……. waarom is het zo dat iedereen dan toch dit bedrijf erbij haalt als het om problemen met mij gaat 🙂 ( ook hier heb ik alles van zwart op wit ) 🙂

  1. Directrice Curfs van het Participatiebedrijf SOW verklaarde openlijk dat SOW en daarmee alle uitvoerende personeelsleden een tegengesteld belang hebben aan dat van de al dan niet ten onrechte als gehandicapt gebrandmerkte dwangarbeiders.
   Dat betekent dat mw. Curfs en al haar personeelsleden er een persoonlijk belang bij hebben dat u NIET uitstroomt naar een betaalde baan en dat daarom in de meeste gevallen actief zullen saboteren en u steeds weer van de participatieladder zullen afduwen wanneer u daarop 1 of meerdere treden bent gestegen.

   Dit heet in jargon bij de zogenaamde participatiebedrijven de ‘perverse prikkel’ die niet of nauwelijks valt te bewijzen.

   Totdat mw. Curfs ten overstaan van haar vrinden van de Sociaal Economische Raad (SER) een bekentenis zou afleggen met winstoogmerk de kluit te belazeren. De zittende voorzitter van SOW, Marcel Bregman, is nu vanuit de raad van Schiedam bevraagd en heeft zich ziek gemeld en mw. Curfs is per 31 december 2020 uit dienst en verklaarde dat dat einde dienstverband volgt uit het businessplan dat vooralsnog geheim wordt gehouden, en dat laatste zou zomaar kunnen als de steeds meer geopenbaarde kwalijke praktijken daarin zijn beschreven.

   Wie heeft een kopie van dit businessplan voor mij want dit is online via de normale weg onvindbaar terwijl het openbaar dient te zijn.

   1. —Dit heet in jargon bij de zogenaamde participatiebedrijven de ‘perverse prikkel’ die niet of nauwelijks valt te bewijzen.—
    Dit is makkelijk te bewijzen , ik heb al heel vaak gevraagt naar mijn IOP,s en gevraagt hoe ik hogerop kan komen en meer geld kan gaan verdienen , en daar krijg je dus geen antworod op terwijl het verplicht is daar aan te werken , maar dat hebben ze bij mij nooit gedaan , elke keer als ik dus na jaren een goede funktie bespreking heb gehad en ik ga vragen naar meer loon , dan word ik weggehaald van mijn plek , onder mom , andere mensen hebben geklaagt over je.
    terwijl ik al 1 a 2 a 3 jaar geen klachten heb gehad … en dus ook van hun een bevestiging heb gehad dat ik me wekr gewoon heel goed doet .. ( zelf de klanten vragen nu waarom ik niet meer daar bent , ze missen me wel omdat ik altijd zo gezellig was en heel sociaal … maar omdat ik nu door wilde zetten ivm het al 25 jaar inde zelfde loon groep zitten ben ik er uitgewerkt ( net op het moment dat ik in de lockdown zat ….toch vreemd als hier voor de lockdown nog helemaal geen problemen waren ) alleen omdat ik C de J meerdere malen gevraagt heb wanneer ik nu eens het geld gaat krijgen waar ik dus al 25 jaar recht op heb , word je dus weer eruit gegooid , dit heb ik ook al veel vaker aan gekaart dat elke keer als ik verder wil en recht ergens op heb dat ik er dan uitgegooit word , en je dus je weer op neiuw mag bewijzen … en dat zeggen ze dan tegen iemand die al meer dan 25 jaar werk ervaring heb opgebouwd , ik moet me gaan bewijzen , over 16 jaar ga ik met pensioen en dan zit het er op …… maar hoe kan ik me bewijzen voor iets wat al bewezen is en zwart op wit staat dat ik het goed doet , dan is het toch al bewezen dat ik het kan , ik spreek hier over een ruim 25 jaar werk waarin ik dus nog niet 1 keer een negatief bedoordeling heb gehad , amar een loonschaal om hoog …. nee terwijl ik allang vanaf het begin in E / F had moeten zitten 🙂 dus hoe zo niet kunenn bewijzen dat ze mesnne onder valse beloftes iets beloven terwijl ze wteen dat ze het nooit na komen , dit is in 2013 ook al ten spraken gebracht en heeft ook al in de krant gestaan dat een van de afspraken was dat de dingen die ze beloven na moeten komen het vertrowuen moest hersteld worden maar dat is tot op heden nog nooit gebeurd .. ( ik heb dat stukje nog liggen ) dus hoe zo niets kunnen bewijzen .. geef mij maar een goede advokaat die voor me wil gaan werken .. 🙂

    1. Beste Client van Stroomopwaarts,

     Het gaat meer om bewijs in strafrechtelijke zin waarbij het opzet wordt aangetoond. Met de verklaring ten overstaan van de S.E.R. staat het ‘willens en wetens’ en het oogmerk van mw. Curfs en Stroomopwaarts MVS inmiddels vast, en is de voorzitter van Stroomopwaarts MVS verplicht om antwoord geven op raadsvragen.

     Een ziek mannetje die voorzitter, maar dan anders…

     1. Dat bewijs heb ik , maar als niemand mijn dossier eens goed wil bekijken en dat ze het steeds maar mondeling willen doen , op het moment dat je met de papieren op tafel wil komen is het niet nodig … Ik kan al bewijzen dat het opzet is , ik heel veel dingen liggen die ik kan weer leggen dat het steeds weer de zelfde fouten gemaakt worden , 1 mail niet bantwoorden kan je nog zien als foutje , maar 30 mails niet beantwoorden met mijn vragen , ook mails van derde worden de vragen ontweken , ook dat heb ik liggen , dit is niets iets van 1 week , ik kan met mails aantonen dat dit , zeker in Curfs haar tijd dus steeds gebeurd , alles aan directe vragen of de varag of ze wat willen opsturen of vragen waar bepaalde dingen blijft die mijn belooft zijn worden niet bantwoord
      ook dat ik de uitslag van de psycholoog diverse keren heb laten zien en opgestuurt heb , daar word niet op ingegaan , ook zelf als dat wel zo is dan zeggen hun, gefrustreert , en leggen ze het balletje bij mij omdat hun aan mijn frustratie niets kunnen doen , en hun ook niets kunnen vinden in mijn dossier dat dit afgesproken is , terwijl ik MAIL heb liggen waar dat dus wel uit blijkt , ook deze mailtjes zijn bekent bij Curfs
      ook ze zegt hier niets over te kunnen vinden ( ik heb haar het bewijs geleverd ) maar dat ontkent ze dus .. hoe bedoel je strafrechtelijk bewijzen hebben .
      Uitspraak van rechter dat hun mij die papieren moeten sturen , wat nooit gedaan is .. is al een vorm dat hun ook schijt hebben aan het hele rechtssysteem , dit is nog ver voor Curfs , maar ik kan hier mee al in 2002 aantonen dat hun mij bewust hebben weggezet , ( keurings datum dat ik op de keuring moest komen 2002 Feb , maar de afwijzing was getekend op dec 2001 ) ????? Is dit niet genoeg bewijs dat het allemaal voor opgezet is geweest ,( heb hier wel mijn excusses voor gehad , na 3 keer probeerde Weeda het goed te praten ) ik heb gevraagt om een onafhankelijke keuring , maar ik kreeg de zelfde mensen ….. 1 persoon waarvan er 3 moesten zijn … Toen was ik al bezig met bewijzen aan het verzamen tegen dit bedrijf …. dus als iemand die nu eens echt wil weten hoe het er op dit bedrijf er aan toe gaat , ik nodig ze graag uit en doe mijn verhaal met de bewijs stukken die ik over de laatste 20 jaar heb liggen , 1 a 2 keer een foutje kan iedereen nog wel inkomen dat kan gebeuren , maar niet 25 jaar lang tegen de zelfde dingen aanlopen dat je gewoon nergens gehoort word en als je hier dus met bewijzen van komt dat je gewoon genegeerd word
      even terug komen als ik zwart op wit heb staan dat de rechter gezegt heb dat ik zowel de keuring moet krijgen hoe dat gegaan is en hoe hun daarop mijn beoordelt heb , en ook de uitslag en de daarop de begeleiding ) dit heb ik nooit eghad , maar wel een velletje van dat ik zware begeleiding nodig heb , maar op welke manier of wat dat inhoud word nergens genoemd …… dit is rechtelijk makkelijk aan te vechten maar zo lang ik steeds tegen die muren aanloopt en ze me nergens serieus nemen kan ik niet met mijn bewijslast naar buiten komen , deze heb ik allemaal bewaard en ook beoordelingen die geven zouden zijn terwijl ik er helemaal niet was …… kom maar kijken ik heb het hier allemaal kant en klaar liggen
      en overde keukentafel gesprekken terug te komen … een funktiegesprek hoe ik ze heb ligggen
      – werk – goed
      – contakt met Colega’s Goed
      – veiligheid en werk kleding – goed ..
      – Te vaak ziek … ( je niet gek als je steeds met een burn out thuis komt te zitten doorde bedrijgingen )
      en verder niets 🙂 dit is dus een funktie gesprek bij hun
      waarom denk je dat ik het al 25 jaar volhoud en mijn leven al 25 jaar weg zet omdat ik weet dat mijn bewijs lasten hun al de das om kunnen doen .. maar dan moet je wel iemand hebben die dat voor me wil gaan doen …
      ik hoop ook dat de gemeente vlaardingen die dus aan het uitzoeken is om bewijzen tegen dit bedrijf te vinden of die mij ook benaderen , want ik nodig graag de hele gemeente raad hier wel bij mijn thuis uit , dan wil ik hun gezichten wel eens zien als ik mijn verhaal gedaan heb met alle jaren de bewijzen die ik heb liggen
      PS diverse mensen van de gemeente vlaardingen weten dat ik ze heb liggen , maar ook daar blijft het stil
      🙂

 14. @ Cor en @ JC ; Zie hier weer eens het bewijs dat sommige mensen niet meer te helpen zijn . Met H.B. Sodenkampf komt het nooit meer goed…………….

 15. Het zou beter zijn als jezelf zou zwijgen H.B. Sodenkamp!
  Je bent zelf totaal geen partij in de kwestie Stroomopwaarts.
  Je schept er alleen maar satanisch genoegen in om onrust te stoken.
  Een ziekelijke man ben je! Ga sporten of tuinieren aub.

 16. Stroomopwaarts MVS is een uiterst zieke criminele organisatie waarmee ik persoonlijk kennis heb gemaakt met diverse lieden die daar werkzaam zijn, en die stuk voor stuk leugenachtige hufters bleken te zijn. Als er ook maar iets niet waar zou zijn over de met name genoemde lui dan zouden ze wel aangifte hebben gedaan, alleen kan men zich geen onderzoek permitteren en gooi ik de drek terug over de schutting.

  Men mag zich afvragen wat uw belang is bij deze zieke club of waarom u zich anders voelt aangesproken.

  Heeft u soms ook steekzakken, net als mw. Curfs?

  1. Dat is al jaren mijn gedachten ook , en daarom ook veel dingen bewaren …… 😉 komt het vandaag niet dan komt het volgend jaar , en komt het dan ook niet dan komt het over 10 jaar wel.
   Even een leuke met mijn oude JC .. Ik had haar wat opgestuurt , zij heeft gezegt dat ze dat nooit ontvangen had die mail en dat ik misschien een verkeerde mail had ingevoert of had … omdat ze was veranderd van mail …
   Ik ben daar niet op ingegaan omdat door mijn HSP ik al aanvoelt dat mensen lopen te liegen
   vraag haar aan het einde van het gesprek stuur mij even een bevestiging op van dit gesprek en doe dat via mail zo dat ik ze daar kan bewaren.
   ja is goed doe ik zegt ze. , ik heb je mail dus zo gezegt zo gedaan …..
   ik krijg dus die uitdraai met de zelfde mail als waar ik het heen had gestuurt de klachten en aanvraag ….. 🙂
   Hoe bedoel je liegen .. ik heb ze keer op keer door , omdat een HSP niet luisterd naar wat mensen zeggen maar die voelen heel goed aan of mensen de waarheid spreken …. en daar kan je dan rustig om heen gaan .. ook dit mailtje heb ik nog
   en dit zijn dan mensen die zeggen dat ze mijn moeten begeleiden
   Oja vlak na dit mailtje was ze in een keer ziek en was niet meer mijn JC ……. herkenbaar ?

 17. Ik heb zeker dezelfde ervaring met Desiree Curfs. Ze komt haar afspraken inderdaad nooit na dus dat is zonde van je tijd. Ook worden dossierinzage tegen gehouden. Nadat je dat hebt afgedwongen, blijkt er vervolgens een hoop flauwekul in te staan. Bepaalde correspondentie is verwijderd, jouw meningen worden verdraaid er er staan aantoonbare leugens in het dossier. Om deze tegenwerking te voorkomen kan je het best alles archiveren en iemand mee nemen naar het gesprek. Veel werkconsulenten zijn ook bang voor Desiree en zullen blij zijn dat ze is verdwenen. Kritische medewerkers zal ze al ontslagen hebben. Meelopers hebben waarschijnlijk promotie gehad. Het ziekteverzuim en verloop is heel hoog bij deze organisatie dat geeft vaak aan dat er sprake is van een angstcultuur.

  1. Dat is nou net wat ik gedaan heb over de jaren , en iemand meenemen bij het gesprek gaat je niet lukken , dan word de afspraak afgezegt op het laatste moment en ze wachten weer tot je alleen bent … en dan halen ze je er in eens bij …..
   die trukjes werken ook al niet meer

 18. @Client. Ook jij kan beter net als Sodenkamp in therapie gaan.
  Of zoek een goede advocaat, als je denkt in je recht te staan.
  Moddergooien en het gevecht aangaan op deze site is geen oplossing.
  Bij jullie beiden druipt de frustratie ervan af.
  Wat denk je hiermee op deze site in godsnaam mee te bereiken?
  Met jullie gezwam en gezever kom je geen stap verder hoor!
  Een ieder haakt al af als ze jullie twee namen zien. Terecht!
  Dan kunnen jullie beter nog een boek gaan schrijven, dan hebben mensen nog een eigen keuze
  of ze jullie verhaal interessant genoeg vinden of niet.

 19. Hahaha, dat is lachen! Sodenkamp en Client zijn de lachtertjes geworden van schiedamsnieuws.nl
  Schieten hun doel mis. Moderator: Aub deze twee sufferds blokkeren!

  1. Nederlands is moeilijk hè J? Het is je doel voorbij schieten. En niet geschoten is altijd mis.

   Weleens gehoord van ‘projectie’?

   Over sufferds gesproken…

   1. Ombuds-komedie:

    https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2019058%20Onderzoek%20naar%20de%20behandeling%20van%20klachten%20van%20mensen%20met%20een%20arbeidsbeperking%20%28Beschut%20werk%29_0.pdf

    Wie het hier boven aangehaalde S.E.R.-verslag nog even bekijkt ziet dat een van de vrinden van mw. Curfs daar Guido van Woerkom is die Ombudsman moest worden gelijktijdig met de invoering van de zorgvuldig in de corporatieve achterkamertjes opgezette Particiepatiezwendel en de daarmee beoogde schending van het verbod ex. art. 4 EVRM.

    ‘De belangrijkste doelstelling van de decentralisaties
    was immers zorg en ondersteuning dichter bij de burgers te organiseren om meer maatwerk te
    kunnen leveren en kosten te besparen. Gemeenten hebben hun wettelijke taken op dit gebied
    vrijwel zonder uitzondering overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen. Daarmee zijn zij
    (nog meer) op afstand van hun inwoners met een arbeidsbeperking komen te staan. Dat vind
    ik zorgelijk.’

    In eerder bijdragen heb ik een brief aangehaald d.d. 9 mei 2019, opgemaakt door SOW-klachtbehandelaar mw. Bruis-Bos en ondertekend door mw. Curfs. Deze brief is aantoonbaar in meerdere opzichten weloverwogen vals en kennelijk niet bedoeld voor het SOW-slachtoffer die schriftelijk had geklaagd over een drietal SOW-medewerkers vooruitlopend op een dagvaarding van dit steeds in privaat optredende SOW. Duidelijk was dat de brief was bestemd voor de Nationale Ombudsman zodat die ‘klaagster’ daarmee met een kluitje in het riet zou kunnen sturen. Bij gemeentelijke Ombudsman was eerder het verzoek neegelegd te achterhalen met wie of wat de door SOW voor keukentafelgesprek uitgenodigde burger nu precies van doen had of zou krijgen nu SOW weigerde op deze simpele vraag schriftelijk te reageren. Duidelijk is dat burgers worden misleid en vervolgens na een daartoe bestemd ‘gesprek’ een overeenkomst naar burgerlijk recht in de schenen wordt geschoven. Een der bedenksters van deze benadering, PvdA-ster Jet Bussemaker, zou hiervan later afstand nemen nu een en ander moeilijk verenigbaar was haar een mooi baantje aan een universiteit dat voor haar zou worden geritseld.

    Duidelijk is dat ‘maatwerk’ en ‘uitstroom’ nu juist onmogelijk is gemaakt vanuit Den Haag en dat de gemeentelijke vazallen en de ‘Ombudsman’ dit van meet af aan hebben geweten. Mw. Curfs wist en weet dit als geen ander en nu steeds meer de de hele criminele opzet beetje bij beetje over het voetlicht komt zijn de daadwerkelijke machthebbers binnen onze schijndemocratie druk bezig de aftocht te dekken, en waarbij alweer prominent aanwezig: Desiree Curfs…

    Wat hiervan nu weer te denken?

    https://www.argumentenfabriek.nl/nl/producten-kopen-of-gratis-downloaden/de-opwaardering-van-werk

    1. Dit is niet vanaf 2015 hoor , dit is al zo lang ik werk bij dit bedrijf , dus meer dan 25 jaar .. het heeft niets met Denhaag te maken zelfs toen het nog de oude WSW was dus voor 1998 heb ik al bewijzen dat ik op een onbeschofte manier bent behandelt
     Dus dat mensen het alleen maar afschuiven op de laatste jaren vind ik nog zeer kwalijk , omdat ik al vanaf 1996 bezig ben onder de vleugels van dit bedrijf uit te komen , maar keer op keer word je dus aan het lijntje gehouden .
     want het verschuiven naar de laatste jaren daar word mijn probleem waar ik dus al vanaf 1995 tegen aanloopt niet door erkent en zal het ook niet opgelost worden , zo als je ook kunt zijn is hte al in 2011 geschreven de kranten kop en die dingen zijn alleen maar erger geworden , dus hier mee kan ik al aantonen dat ik dus sowieso al ruim 10 jaar met angst loopt , minimaal … enig idee wat dat met een mens zijn gezondheid doet en leven ?

    2. Even dat hele stuk gelezen van de Ombudsman , maar die begrijpt dus nog daadwerkelijk niet waar het probleem ligt en zo ver ik het begrepen heb , legt ze de verantwoording weer neer bij de gemeente , nee de klachten afhandeling moet niet makkelijker maar die moet onpartijdig gebeuren , zonder tusenkomst van de WSW of Gemeente , en daarbij ook altijd een neutraal iemand bij hebben die als 3 de tekent hoe de afspraken zijn gemaakt maar ook wat de client aan klachten heeft er achter aan gaat zitten , zodat niet de druk jaar in en jaar uit op de client komt te liggen .. sowieso ben ik geen voorstander van een client direct en alleen contakt te laten hebben met dit soort instanties , dat vraagt om problemen.
     Daar word misbruik van gemaakt omdat je niet serieus gemomen word.
     zie ook diverse mensne hier op deze site die je weg zetten als gek of als lastig … maar hier wel debet aan zijn dat er veel mensen slachtoffer zijn van de organisatie , ze vergeten dat ze zelf ook ooit eens bij deze bedrijven te recht kunnen komen door omstandigheden ….

     1. Beste Client van Stroomopwaarts,

      Zowel de gemeentelijke- als de nationale ombudsman zitten net als de door u aangehaalde sociaal raadslieden in het spel en weten wel degelijk dat men participeert in wat ik noem ‘Nationale Participatiezwendel met het oogmerk van schending van het verbod ex. art. 4 EVRM.

      Dat voormalig WSW-ers al voor de Participatiewet landelijk werden belogen, bedrogen en bedreigd is een gegeven van algemene bekendheid. Dat dit zelfde ook de bedoeling was met niet-gehandicapte werkloze burgers komt steeds duidelijker over het voetlicht. De hele komedie met de Nationale Ombudsman heeft slechts tot doel volksonrust af te zwakken en net te doen alsof deze staat voor het belang van de burger.

      In het geval van de door mij aangehaalde Vlaardingse burger was uit de brief van 9 mei 2019, opgemaakt door SOW klachtbehandelaar mw. Bruis-Bos en ondertekend door directeur Curfs, aantoonbaar sprake van valsheid in geschifte en was de brief in zekere zin niet bedoeld voor klaagster omdat die met eerdere stukken de valselijkheid in een procedure voor de burgerlijke- en/of strafrechter moeiteloos zou kunnen aantonen.

      Deze brief paste echter naadloos in een geheel andere (neppe) procedure: die van de Nationale Ombudsman aan wie het zaakje was doorgezonden door de gemeentelijke ombudsman die net als SOW weigerde schriftelijk uitsluitsel te geven door wie op wat de Vlaardingse burger nu was uitgenodigd tot gesprek, en met wie of wat zij aan de keukentafel te Schiedam (nog meer of anders) te maken zou krijgen.

      Achteraf zou zowel mw. Bruis-Bos als de (substituut) nationale ombudsman het vermoeden bevestigen dat sprake is geweest van onderlinge afstemming die heeft geleid tot de brief van 9 mei 2019 waar het werkelijk vanaf droop en waarop de nationale ombudsman in ‘niet mis te verstane bewoordingen’ te kennen is gegeven diens participatie onmiddelijk te staken.

      Dat van de hele totstandkoming van SOW geen reet klopt en dat er geen sprake is van delegatie of van rechtsgeldig mandaat, dat wist elke betrokkene van meet af aan. Dat deze nationale participatiezwendel met het oogmerk van schending van het verbod ex. art. 4 achteraf zou worden ‘afgedekt’ door uitspraken van instanties als bestuursrechter/Centrale Raad van Beroep en de Nationale Ombudsman is daarbij evident.

      Er is dus geen sprake van dat aan SOW bevoegdheden ook maar overdraagbaar zijn geweest en ook is nooit sprake kunnen zijn van enig rechtsgeldig mandaatbesluit, en ook dat weten de ingewijden van meet af aan. De MVS-colleges hierbij vertegenwoordigd door wethouders weigeren echt niet voor niets gerichte vragen vanuit de gemeenteraden te beantwoorden nu ze de mogelijke consequenties kennen in strafrechtelijke zin.

      Geheel in lijn zou het college van Vlaardingen een daar ingekomen WOB-verzoek en gelijktijdig AVG-verzoek, beide van medio november 2019 weigeren voor inkomst te bevestigen. Toen na ruim 8 weken ‘bedenktijd’ het college de wettelijke dwangsommen werden aangezegd reageerde het evenmin terwijl dit wettelijk is voorgeschreven maar reageerde medio februari 2010 Stroomopwaarts MVS met een drietal brieven op de verzoeken die toch echt bij het college van Vlaardingen thuishoren. Twee van de brieven zijn objectief geantedateerd en op 10 december 2019 gesteld.

      In de ene geantedateerde brief stelt SOW dat de wettelijke dwangsommen niet (meer) zien op WOB-verzoeken, echter zijn de dwangsommen het college van Vlaardingen aangezegd omdat het niet voldoet aan de wettelijke plicht daar ingekomen verzoeken voor ontvangst te bevestigen.

      In de tweede geantedateerde brief stelt SOW dat het het AVG-verzoek tot integraal inzage spoedig zal ‘opppakken’.

      De derde, enig juist gedateerde brief laat ik hier even voor wat het is, maar houdt verband met opgave van reguliere inkomsten die eveneens door het college van Vlaardingen in behandeling genomen dient te worden.
      Op het college van Vlaardingen rust dus nog steeds de plicht op beide bij haar per aangetekende brief ingekomen verzoeken te beslissen, evenals op de opgave van reguliere inkomsten bij een reguliere werkgever. Verzoekster/meldster stelt zich terecht op het standpunt vooralsnog niets met SOW van doen te hebben, daargelaten dat deze rechtspersoon structureel onrechtmatig jegens haar handelt.

      Zie hiertoe ook:
      https://www.vijverbergadvocaten.nl/juridisch-advies/gemeenschappelijke-regelingen/bevoegdheden-gemeenschappelijke-regeling

      Onder het hoofdje Afgeleide bevoegdheden van deze gespecialiceerde advocaten-toko staat:

      ‘Afgeleide bevoegdheden zijn bevoegdheden die niet expliciet bij de gemeenschappelijke regeling zijn gelegd maar impliciet zijn meegegaan. Te denken valt aan het afhandelen van klachten, Wob-verzoeken en schadebesluiten. Dit geldt alleen indien de bevoegdheden zijn gedelegeerd en niet bij mandaat.’

      Wie de besluitvorming rond SOW erop naslaat stelt vast dat van delegatie van bevoegdheden geen sprake is (of ook maar kan zijn), maar ook dat hetgeen het college van Vlaardingen door SOW in meerdere opzichten valselijk doet stellen, er bij (rechtsgeldig) mandaat aan SOW niet de bevoegdheid is klachten over de uitvoering af te handelen. En is de afhandeling van WOB- en AVG-verzoeken ndoor SOW namens een der MVS-colleges. wettelijk uitgesloten, en iok dat wist het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen dus, redenen om rechtspersoon SOW alweer aan te zetten tot enige misdrijven…

      Uiteraard weten ook directrice Curfs en de verantwoordelijke deelnemers in de afzondelijke gemeentelijke MVS-bestuursorganen dat hun (steeds bewust voortgezette) criminele praktijken op enig moment spaak zullen gaan lopen, wellicht redenen voor mw. Curfs om deze voortzetting te beperken tot 1 januari 2012 en voor wethouders annex SOW bestuurder om ineens ziek te zijn wanneer er vragen vanuit de gemeenteraden beantwoord moeten gaan worden…

     2. Bij delegatie ingevolge de Awb gaan bevoegdheden integraal over op het andere bestuursorgaan dat daarbij volledig bevoegd is. Bij mandaat blijft het mandaatverlenend bestuursorgaan, in dit geval het college van burgemeester en wethouders volledig verantwoordelijk.

      Na inkomst van het WOB-verzoek, het AVG-verzoek en de melding van reguliere inkomsten die het college van Vlaardingen zou dienen aan te vullen, had dit college aanstonds de ontvangst hiervan uiteraard moeten bevestigen en de zaken in behandeling moeten nemen, en daarna de uitvoerende private partij SOW opdracht moeten geven de uitvoering in privaat, dat wil zeggen louter het betaalbaar stellen van gelden, moeten uitvoeren. Deze burger van Vlaardingen is echter nimmer om toestemming verzocht door de gemeente en haar gemachtigde (de burgemeester) om haar private gegevens te delen met een private partij als SOW, wetende dat het hier voor geen toestemming heeft of zal krijgen. Het college van Vlaardingen besluit daarom maar niks te doen zolang de dreigementen en overige criminele acties van SOW aan het adres van de burger niet hebben geleid tot het beoogde resultaat.

      Als dan na ruim 8 weken aan het college van Vlaardingen de wettelijke dwangsommen worden aangezegd, begrijpt men daar dat dit raak is en de gemeente ook nog geld gaat kosten. Volgens de besluitvorming van de MVS-gemeenten is met SOW sprake van een bij collegeregeling ingesteld openbaar lichaam dat later bij gezamenlijk mandaat zou zijn gemandateerd met bepaalde college-bevoegdheden. Er is geen sprake van een gezamenlijk delegatie-besluit, de enige mogelijkheid waarbij een openbaar lichaam kan worden ingesteld en de wettelijke termijn waarbinnen bestaande gemeenschappelijke regelingen konden worden aangepast liep tot en met het jaar 2015. Er valt echter voor de MVS-colleges niets aan te passen omdat er in feite geen rechtsgeldige gemeenschappelijke regeling SOW bestaat. Een gezamenlijke rechtspersoon SOW bestaat evenmin maar beweegt zich wel als zodanig in het maatschappelijk verkeer.

      Er zou dus een openbaar lichaam SOW zijn en gezamenlijk mandaat terwijl beide wettelijk zijn uitgesloten en bestaande gemeenschappelijke regelingen moesten zijn aangepast voor 1 januari 2016. Gesteld zou kunnen worden dat de oude gemeenschappelijke regelingen nog bestaan en de naar SOW overgelopen gemeente-ambtenaren nog steeds in dienst zijn van de MVS-gemeentes. Dit begrijpen ‘onderzoekers’ als Berenschot uiteraard ook, maar ook enige gemeenteraadsleden die daarom alle beschikbare gegevens boven tafel willen hebben om vast te kunnen stellen hoe en door wie de volksvertegenwoordiging op het verkeerde been is en wordt gezet.

      Ook bij het hoogste rechtsprekend orgaan de Centrale Raad van Beroep wist men uiteraard dat SOW in feite bestaat uit de bekende gebakken lucht en dat het zelfde geldt voor het mandaatbesluit waarop deze CRvB diens eigen bevoegdheid baseerde. Wie de ‘gebakken lucht jurisprudentie’ er op naslaat merkt op dat de CRvB op enig moment het neppe-mandaat als rechtsgrond laat voor wat het is, en zijn wat ik noem ‘pro-actieve jurisprudentie’ vervolgens baseert op het besluit waarmee SOW is ingesteld, als zou sprake zijn van een soort pseudo-delegatie van bevoegdheden en een openbaar lichaam SOW in plaats van enkele machtigingen van de MVS-burgemeesters. Daar waar het de MVS-colleges niet mogelijk is om de knoeierij aan te passen, is het niet uitgesloten dat in de achterkamertjes is afgesproken om de bestuursrechter/CRvB bij uitspraak te doen stellen dat het besluit strekkende tot SOW ‘moet worden aangemerkt’ als delegatiebesluit.

      Het is echter zo mogelijk nog leper in elkaar gevioold: Wie de motivering van het besluit strekkende tot SOW napluist stuit op een merkwaardige redenering waaruit in ieder geval een zeker opzet moet worden vermoed. Men stelt dat gekozen zou zijn voor VOLMACHT omdat dit breder zou zijn dan mandaat. Waarom er dan later nog eens een gezamenlijk mandaatbesluit volgt moeten de MVS-colleges dan maar eens uitleggen. Ik heb uiteraard wel een vermoeden…

      Wat er aan de hand is, is dat de MVS-burgemeesters ieder voor zover men bevoegd is, middels procesbesluit ieder dezelfde gemachtigde hebben aangesteld die in werkelijkheid niet meer is dan steeds een andere ambtenaar/wethouder van een van de MVS-gemeentes. Dit is de boel welbewust op z’n kop zetten waarbij het mandaat-proces-besluit in de zin van de Gemeentewet waarbij de burgemeester een individuele ambtenaar machtigt om zijn gemeente uitsluitend in rechte te vertegenwoordigen gepretendeerd het zelfde zou zijn als een mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbij de gemandateerde individuele ambtenaar dan die gemeente behalve in-rechte als procesvertegenwoordiger, de gemeente ook buiten rechte zou vertegenwoordigen, waarbij het laatste staat voor beleidsvoering.

      Met een gekunsteld burgemeesters-mandaat wordt het zich voor bedrijf uitgevende SOW natuurlijk niet met terugwerkende kracht ook nog (verlengd)bestuursorgaan en daarmee een ‘verlengd openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS’ dat dan op basis van art. 79 Participatiewet namens het college van de woonplaats van de slachtoffers buiten rechte een besluit in pseudo-mandaat neemt, om dat besluit vervolgens bij gemeentelijke volmacht ‘in-rechte’ onder jurisdictie van de bestuursrechter te schuiven die uiteraard onbevoegd is de kwestie inhoudelijk te beoordelen.

      De rijks-pilot met de SOW-wisseltruuk, gebaseerd op dan feitelijk gedoogde identiteitsfraude waarbij het ene gemeentelijke bestuursorgaan zich uitgeeft voor het andere om zich zo specifieke bevoegdheden te aan te meten die het wettelijk niet toekomt, is uiteraard niet zelf bedacht door de uitvoerende MVS- mededaders maar komt aantoonbaar uit de koker van het Rijk. Er zijn in de staatsstukken namelijk bepaalde overeenkomsten te vinden.

      Wat bijvoorbeeld te zeggen van de zin in de Participatiewet dat colleges hun bevoegdheden kunnen mandateren aan bestuursorganen? Dergelijk ‘mandaat’ is in de Algemene we bestuursrecht is uitgesloten. Deze Awb is echter met de Participatiewet buiten toepassing verklaard zodat inderdaad als gesteld door de MVS-colleges sprake zou zijn van een ‘bijzonder volmacht’ die breder zou zijn dan het mandaat in de zin van de Awb. Deze ‘vergissing’ waarbij de wetgever in de Participatiewet twee gemeentelijke bestuursorganen door elkaar haalt vindt steun in de toelichting bij de Wet gemeenschappelijke regelingen waarin wordt gesuggereerd dat mogelijk ook gelijktijdig met het treffen van een gemeenschappelijke regeling sprake zou kunnen gaan zijn van een gezamenlijk mandaat, zo luidt echter de wet niet!

      Met deze baarlijke nonsens motiveren de MVS-colleges het besluit strekkende tot de neppe-gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS, het besluit dat volgens de MVS-colleges echter is gebaseerd op de besluitvorming van de plaatselijke volksvertegenwordiging, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Geen van deze toepasselijke wetten kent een gezamenlijk mandaat ‘aan bestuursorganen’!.

      Vastgesteld moet worden dat de Participatie maatschappij als plechtig uitgeroepen door de Koning is gebaseerd op puur bedrog ex. art. 326 WvSr met en ingezet door de sociale partners waarbij Desiree Curfs een prominente plek inneemt, een fascistoide systeem waar de Nederlander eindelijk eens afstand van zou moeten nemen.

      De Raad van State waarvan de Koning voorzitter is heeft medio 2016 bij uitspraak van zijn afdeling rechtspraak reeds afstand genomen van de Nationale Participatiezwendel strekkende tot slavernij, dwangarbeid, dienstbaarheid en herendiensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *