RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEDRIJVEN MELDEN SCHULDENAREN ZONDER TOESTEMMING BIJ STROOMOPWAARTS

SCHIEDAM- Stroomopwaarts heeft afspraken gemaakt met onder meer woningcorporaties, om namen van burgers met achterstallige betalingen door te geven aan Stroomopwaarts, zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn of toestemming hebben verleend. Hieraan wordt ook meegewerkt door Stedin, Eneco en Evides.

Met ingang van 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten hebben daardoor de (juridische) mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden (zonder toestemming) in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Vroegsignalering is een verplichting voor gemeenten om binnen vier weken een hulpaanbod te doen.

Stroomopwaarts geeft namens de waterweggemeenten uitvoering aan deze wettelijke taak. In het beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering van schulden 2021 staat onder andere beschreven hoe de gemeenten met Stroomopwaarts omgaat met een signaal.

9 reacties op “BEDRIJVEN MELDEN SCHULDENAREN ZONDER TOESTEMMING BIJ STROOMOPWAARTS

 1. Voeg daar DSW ook maar aan toe. Ligt je acceptgiro ff te lang op je eettafel dan word je ff zonder medeweten doorgesluisd naar Stroomafwaarts

  1. Dan moet hij wel héél lang op je tafel liggen bewoner, deze maatregel is juist bedoeld om dit soort idioten tegen zichzelf te beschermen.

 2. Dan moet hij wel héél lang op je tafel liggen bewoner, deze maatregel is juist bedoeld om dit soort idioten tegen zichzelf te beschermen.

 3. ‘Stroomopwaarts geeft namens de waterweggemeenten uitvoering aan deze wettelijke taak.’

  Bovenstaande is aperte gelogen en daarmee er is geen wettelijke grondslag voor gegevensdeling met of door Stroomopwaarts MVS. Private gegevens kunnen dus uitsluitend worden gedeeld met toestemming van de burger die het betreft en dit is maar al te bekend bij betrokken partijen.

  Vraag bijvoorbeeld maar eens met wie of wat van doen te hebben in reactie op brieven van Stroomopwaartsw MVS en daar krijg je dus geen antwoord op. Bij Stroomopwaarts MVS worden sommige brieven ondertekend ńamens burgemeester en wethouders van…..’ terwijl de uitgenodigde burger door (de rechtspersoon) Stroomopwaarts MVS wordt uitgenodigd en aldaar met list en bedrog wordt bewogen zijn/haar private gegevens gepretendeerd ‘vrijwillig’ te delen met de partijen die dat zo hebben opgezet.

  Volgens openbare besluitvorming zou Stroomopwaarts MVS op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een nieuw zelfstandig Openbaar Lichaam zijn. Uit deze Wgr volgt dat een nieuw zelfstandig Openbaar Lichaam uitsluitend mogelijk is middels delegatiebesluit. Bij delegatie worden bevoegdheden integraal overgedragen aan het nieuwe zelfstandige bestuursporgaan. Er wordt zijdelings wel iets geschreven over overdragen (= delegatie) maar dat is slechts ter misleiding in de akte van oprichtting opgenomen. Wettelijk gezien is Stroomopwaarts MVS dus niets meer en minder dan een normale rechtspersoon/bedrijf waarin drie private partijen, zijnde de drie MVS-gemeenten in deelnemen en is in die zin ondeelbaar, dat wil zeggen dat Stroiomopwaarts MVS uitsluitend zich zelf, dus als geheel, in rechte vertegenwoordigt. Stroomopwaarts MVS is dus geen bestuursorgaan in de zin der wet en er zijn dus ook geen ambtenaren werkzaam.

  Dan volgen drie separate mandaat-beslissingen van de bij bovenstaand bedrog betrokken MVS-colleges waarbij gepretendeerde bevoegdheden worden gemandateerd aan Stroomopwaarts MVS, hetgeen wettelijk is uitgesloten nu uitsluitend aan individuele ambtenaren kan worden gemandateerd. En bij Stroomopwaarts MVS werken nu eenmaal geen ambtenaren. Verder zou het natuurlijk volslagen idioot zijn om eerder integraal bij gezamenlijkl besluit van de 3 MVS-colleges overgedragen bevoegdheden daarna bij separate mandaatbesluiten van die 3 MVS-colleges te ‘mandateren’. Het komt geraden voor dat de mogelijk onwetende gemeenteraden hier eindelijk eens vragen over zullen gaan stellen nu deze immers onder evident valse voorwendselen hebben ingestemd met delegatie, en dus niets anders!

  Wie dan de besluitvorming rond de oprichting van Stroomopwaarts MVS nog eens goed bekijkt, merkt op dat in feite slechts sprake is van een zestal universele procesbelissingen van de onderscheidenlijke drie MVS-burgemeesters en colleges van burgemeesters en wethouders, waarbij de burgemeesters in privaatrechtelijke zin ‘machtigen’, en de colleges ‘machtigen’ in bestuursrechtelijke zin, waarbij duidelijk wordt vooruitgelopen op een zekere verwisseling van twee volstrekt verschillende rechtsgangen waarbij Stroomopwaarts MVS steeds achteraf van hoedanigheid verandert van de private partij die het is, in (pseudo-)bestuursorgaan dat het zekler niet is, en waar aan bevoegdheden gepretendeerd zijn ‘gemandateerd’.

  De truuk is nu dat bij Stroomopwaarts MVS specifieke werknemers rondlopen die onbezoldigd ambtenaar zijn. Deze zijn behalve normale werknemer in privaatrechtelijke zin ook secretaris bij de bezwaarschriften commissie voor sociale aangelegenheden. Een andere rechtspersoon machtigen bij proces-beslissing is dus wettelijk uitgesloten, evenals bevoegdheden mandateren aan een ander bestuursorgaan. De spil in de hier uitgelegde criminele otganisatie is dus de bezwaarschriftencommissie die middels haar secretarissen klachten van werknemers van Stroomopwaarts MVS van privaatrechtelijke aard structureel vervalsen tot ‘bezwaren’ die het dus niet zijn! Een klacht die bij Stroomopwaarts MVS inkomt wordt daarom meteen doorgesluisd naar een juridisch medewerker die de klacht daarop doorzendt naar………………zich zelf.

  Deze burgerlijke medewerker van Stroomopwaarts MVS zendt de klacht door naar de secretaris van de vaste bezwaarschriftencommissie, alwaar de in het spel betrokken voorzitter de nu tot bezwaarschrift vervalse akte ‘aanmerkt’ als bezwaarschrift, gepretendeerd gericht tegen een beslissing van een der betrokken MVS-colleges, om vervolgens als bezwaarschriftencommissie op dat zuiver neppe bezwaarschrifte te (gaan) beslissen. Voorzitter van de bezwaarschriften commissie professor Martin Buisen die zich met diens feitelijke deelneming geconfronteerd zag, adviseerde daarop het college van Vlaardingen om ‘om alsnog een primaire beschikking af te geven’….

  Normaliter kraait er natrrtuurlijk geen haan naar wanneer rechtshandelingen van de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS op de hier beschreven manier in etappes van gedaante veranderen waarbij het dan lijkt alsof Stroomopwaarts MVS een bestuursorgaan zou zijn dat in mandaat primaire beslissingen zou afgeven, niet dus! Het komt er dus feitelijk op neer dat Stroomopwaarts MVS steeds als een kameleon van kleur verandert en om die reden zou blijven weigeren (in casu mw. Kivit namens het college van Schiedam om op verzoek van een uitgenodigde burger van Vlaardingen vooraf schiftelijk duidelijk te maken wie of wat te vertegenwoordigen, waarna bij Stroomopwaarts MVS zouy worden overgegaan tot telefonische stalking, schriftelijkle bedreigingen en uiteidelijke zelfs fysieke bedreiging in een ultieme poging deze Vloaardingse te bewegen tot het ‘vrijwillig’delen van haar private (bank)gegevens.

  Dat de kluit schaamteloos en structureel wordt belazerd, overigens ook of juist op etnische gronden en met participatie van dfe Belastingdienst die de gedaanteverwisselijk aan het eind van elk boekjaar ‘afdekt’ met een aanslag inkomstenbelastting,, is uiteraard ook bekend bij het Openbaar Ministerie, zoals dit genoegzaam blijkt uit een sepotbrief naar aanleiding van een strafklacht contra de betrokken colleges en raden en een aantal specifieke werknemers van Stroomopwaarts MVS. De Officier van Justitie diende daarbij vooraf te bepalen wie van de aangeven personen wel of geen ambtelijke status heeft omdat bij ambtelijke betrokkenheid collega-bestuurders van het Openbaar Ministerie in beginsel onbevoegd zijn en verplicht zijn de Rijksrecherche moet inschakelen.

  ‘Probleem’ voor de Officier van Justitie was dus dat deze direct een splitsing moest aanbrengen tussen het aangegeven personeel van Stroomopwaarts MVS dat geen ambtelijke status heeft en de bij bedrog als strafbare voorbereiding op hoger-misdrijven betrokken colleges van B&W en secretarissen/bezwaarschriftencommissie. Bij aangifte is gesteld dat nu personeel van Stroomopwaarts MVS uitnodigingsbrieven, feitelijk strekkende tot gepretendeerd vrijwillig delen van private gegevens door de uitgenodigde burgers, deze schriftelijke uitnodigingen willen en weten valselijk ondertekent met ‘namens burgemeester en en wethouders van…’, die hier formeel juridisch gezien niets mee te maken hebben. Althans in privaat- en bestuursrechtelijke zin, want in strafrechtelijke zin is duidelijk sprake van (ambtelijke) deelneming in een criminele organisatie met het oogmerk van in ieder geval schending van het verbod ex. art. 4 EVRM inzake dienstbaarheid, dwangarbeid en mensenhandel (slavernij).

  De oplossing van het kennelijk probleem van deelneming ex. art. 140 SWr door het Openbaar Ministerie als ander bestuursorgaan met betrekking tot de objectief valselijk opgemaakte brieven is dan als volgt: Het Openbaar Ministerie kwalificeert daarop de uitnodigingsbrieven die door personeelsleden van Stroomopwaarts MVS valselijk zijn en worden ondertekend met ‘namens burgemeester en wethouders van …’, zijnde steeds een der private participanten in de criminele frontstore Stroomopwaarts MVS, als ‘op schrift gestelde gespreksverslagen, waarbij over de inhoud valt te twisten’. Dit is dus een overvalst staaltje ambtelijke valsheid, kennelijk met het oog op een klacht ex. art. 12 Strafvordering. En ja hoor, het Gerechtshof te Den Haag ging vervolgens tegen beter weten in klakkelijkeloos uit van de objectief valse sepot-brief van het Openbaar Ministerie zodat men bij Stroomopwaarts MVS straffeloos kan blijven doorgaan met misdrijven tegen burgers en MKB.

  Het was nu dus niet de bezwaarschriften commissie maar het Openbaar Ministerie dat als ‘ander’ bestuursorgaan evidente misdrijven heeft afgedekt, daarin kennelijk gesteund door het gerechtshof te Den Haag dat immers ook het ambtelijk vervalsen van uitnodigingsbrieven van Stroomopwaarts MVS door een Officier van Justitie zou kunnen veroordelen in plaats van dat feitelijk te gedogen…l

  .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *